Nghị quyết 73/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 73/2014/NQ-HĐND thành lập thị xã Kiên Lương và 03 phường thuộc thị xã Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 73/2014/NQ-HĐND thành lập thị xã Kiên Lương phường thuộc thị xã Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2014/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÀNH LẬP THỊ XÃ KIÊN LƯƠNG VÀ 03 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ KIÊN LƯƠNG, TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 62/2011/NĐ-CP thành lập thành phố">02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP của Chính phủ;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập thị xã Kiên Lương và 03 phường thuộc thị xã Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang; Báo cáo Thẩm tra số 136/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập thị xã Kiên Lương và 03 phường: An Bình, Bình An và Dương Hòa thuộc thị xã Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang; giữ nguyên hiện trạng các xã gồm: Kiên Bình, Hòa Điền, Bình Trị, Sơn Hải và Hòn Nghệ thuộc thị xã Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất đề án và các thủ tục có liên quan trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 73/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/07/2014
Ngày hiệu lực 19/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 73/2014/NQ-HĐND thành lập thị xã Kiên Lương phường thuộc thị xã Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 73/2014/NQ-HĐND thành lập thị xã Kiên Lương phường thuộc thị xã Kiên Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 73/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành 09/07/2014
Ngày hiệu lực 19/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 73/2014/NQ-HĐND thành lập thị xã Kiên Lương phường thuộc thị xã Kiên Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 73/2014/NQ-HĐND thành lập thị xã Kiên Lương phường thuộc thị xã Kiên Giang

  • 09/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực