Nghị quyết 73/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 73/2015/NQ-HĐND về đặt tên tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ba Hàng mở rộng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 73/2015/NQ-HĐND đặt tên tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ba Hàng Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2015/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 5 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN BA HÀNG MỞ RỘNG, HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ba Hàng mở rộng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 19 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ba Hàng mở rộng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII, Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 07 tháng 5 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Để kiểm tra);
- Bộ Giao thông Vận tải (Báo cáo);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII;
- Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực X;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- BCĐ GPMB tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng Điều phối CT XD NTM tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các phòng nghiệp vụ thuộc VP;
- Các CV Phòng Công tác HĐND;
- Báo Thái Nguyên, TTTT tỉnh (để đăng);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

PHỤ LỤC

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN BA HÀNG MỞ RỘNG, HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Nghị quyết số: 73/2015/NQ-HĐND ngày ……./5/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT

Tên đường

Điểm đầu tuyến

Điểm cuối tuyến

Chiều dài

Ghi chú

1

Đường Hoàng Quốc Việt

Quốc lộ 3 cũ (Km 33+350)

Ngã ba Tân Hương (Km 40+ 100)

6.750m

 

2

Đường Trường Chinh

Ngã ba Tân Hương (Km 40+ 100)

Đường đi Tiên Phong (Km 43)

2.900m

 

3

Đường Phạm Văn Đồng

Đường đi Tiên Phong (Km 43)

Giáp Phố Cò, thị xã Sông Công (Km 45+ 900)

2.900m

 

4

Đường Đỗ Cận

Ngã tư quốc lộ 3 cũ (Km 43+ 500)

Chân cầu Đẫm (xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên)

3.500m

 

5

Đường Tôn Đức Thắng

Ngã tư quốc lộ 3 cũ (Km 43+ 500)

Cầu Rẽo (thị trấn Bãi Bông, huyện Phổ Yên)

3.500m

 

6

Đường Lý Nam Đế

Quốc lộ 3 cũ (Km 43)

Chân cầu vượt Đồng Tiến (xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên)

1.650m

 

7

Đường Ngô Gia Tự

Quốc lộ 3 cũ (Km 42+ 700)

Viện quân Y 91

900m

 

8

Đường Đặng Thùy Trâm

ĐT261 (km40+700);

Đường vào Viện Quân Y 91

650m

 

9

Đường Nguyễn Cấu

Quốc lộ 3 cũ (Km 43+ 400)

Khu dân cư Hồng Phong

700m

 

10

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Đường 261 (km42)

Cổng chính nhà máy Z131

1.000m

 

11

Đường Trần Nhật Duật

Đường ĐT216 (km39+300)

Chân cầu Nhái (xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên)

1900m

 

12

Đường Trần Nguyên Hãn

Quốc lộ 3 cũ (km41)

UBND xã Nam Tiến

1.300m

 

13

Đường Triệu Quang Phục

Quốc lộ 3 cũ (km 37)

Chân cầu vượt Đông Cao (xã Đông Cao, huyện Phổ Yên)

1.800m

 

14

Đường Trần Quang Khải

Quốc lộ 3 (km 37)

Đê sông Công (xã Trung thành, huyện Phổ Yên)

2.200m

 

15

Đường Lý Thiên Bảo

Quốc lộ 3 (km 33+350)

Cống chui Phù Lôi (xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên)

1.100m

 

16

Đường Võ Thị Sáu

Quốc lộ 3 (km34+250)

Đê sông Công (xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên)

500m

 

17

Đường Triệu Túc

Quốc lộ 3 (km35+700)

Cống Táo (xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên)

1.500m

 

18

Đường Phạm Tu

Quốc lộ 3 (km 40+100)

UBND xã Tân Hương

1.600m

 

19

Đường Trần Khánh Dư

Quốc lộ 3 (km 40+100)

Cầu Bến Vạn (xã Nam Tiến, huyện Phổ Yên)

1.700m

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 73/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/05/2015
Ngày hiệu lực 17/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 73/2015/NQ-HĐND đặt tên tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ba Hàng Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 73/2015/NQ-HĐND đặt tên tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ba Hàng Thái Nguyên
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 73/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành 12/05/2015
Ngày hiệu lực 17/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 73/2015/NQ-HĐND đặt tên tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ba Hàng Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 73/2015/NQ-HĐND đặt tên tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ba Hàng Thái Nguyên

  • 12/05/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/05/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực