Nghị quyết 74/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 74/2015/NQ-HĐND về đặt tên 06 tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 74/2015/NQ-HĐND đặt tên 06 tuyến đường công trình công cộng Sông Công Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2015/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 5 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đặt tên các tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 06 tuyến đường, 06 phố và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII, Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 07 tháng 5 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Để kiểm tra);
- Bộ Giao thông Vận tải (Báo cáo);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII;
- Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực X;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- BCĐ GPMB tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng Điều phối CT XD NTM tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các phòng nghiệp vụ thuộc VP;
- Các CV Phòng Công tác HĐND;
- Báo Thái Nguyên, TTTT tỉnh (để đăng);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

PHỤ LỤC

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Nghị quyết số: 74/2015/NQ-HĐND ngày ……/5/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

STT

Tên đường, phố, công trình công cộng

Điểm đầu tuyến

Điểm cuối tuyến

Chiều dài, diện tích

Ghi chú

1

Đường Trần Hưng Đạo

Thuộc phường Bách Quang (Đường vào Trường Văn hóa I - Bộ Công an)

Thuộc phường Phố Cò (tiếp giáp với địa phận huyện Phổ Yên)

5.800m

Đường quốc lộ 3, qua địa phận thị xã Sông Công

2

Đường Lê Hồng Phong

Đường tỉnh lộ ĐT 262 (Tại trụ sở UBND xã Bá Xuyên)

Giao với đường cách mạng tháng Mười tại Km3 + 300 (Tại trụ sở Chi cục thuế Sông Công, thuộc phường Lương Châu)

1.800m

 

3

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Thắng Lợi tại Km0+520 (Giáp Trường PTTH Sông Công)

Giao với đường Thống Nhất Km0+960 (giáp Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức).

1.560m

Đường nội thị

4

Đường Trần Phú

Đường cách mạng tháng Tám tại Km 1 + 325

Giáp sông Công (thuộc địa phận phường Thắng Lợi)

560m (Quy hoạch dài 2.100 m)

Đường vào Trụ sở Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Sông Công

5

Đường Vũ Xuân

Giáp địa phận xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên

Giao với đường cách mạng tháng Mười tại Km3 + 500 (Thuộc phường Lương Châu)

5.800m

Đường tỉnh lộ ĐT262 thuộc địa phận thị xã Sông Công

6

Đường Nguyễn Văn Cừ

Đường Cách mạng tháng Mười tại Km2 + 100 (Thuộc phường Bách Quang)

Giáp địa phận xã Tân Quang

1.800m

Đường vào trụ sở UBND phường Bách Quang, thị xã Sông Công

7

Phố Ngô Sỹ Liên

Giáp với địa phận xã Bá Xuyên

Giao với đường Cách mạng tháng Mười tại Km5 + 280 (Đầu cầu Sông Công).

1.060m

Đường thuộc phường Lương Châu (thường gọi là đường K0)

8

Phố Kim Đồng

Đường Cách mạng tháng Mười (Đầu cầu Sông Công)

Giao với đường Thắng Lợi (Đầu cầu treo Sông Công).

700m

Đường thuộc phường Mỏ Chè (thường gọi là đường K0)

9

Phố An Châu

Đường Cách mạng tháng Tám (Ngã ba chợ Mỏ Chè)

Cổng trường tiểu học Mỏ Chè, phường Thắng Lợi

1000m

Đường nội thị

10

Phố Tôn Thất Tùng

Đường Cách mạng tháng Mười tại Km4 + 235 (Cổng Công ty Điesel Sông Công)

Giao với đường Thắng Lợi tại Km1+00 (Thuộc phường Mỏ Chè)

700m

 

11

Phố Nguyễn Khuyến

Đường Cách mạng tháng Tám (tại Quảng trường thị xã)

Giao với đường Lý Thường Kiệt (Tại trụ sở UBND phường Thắng Lợi)

600m

Đường vào trụ sở UBND phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công

12

Phố Nguyễn Lương Bằng

Đường cách mạng tháng 10, km2000 +190

Đường cách mạng tháng 10, km 2+590

1000m

Đường khu dân cư La Đình, tổ dân phố Bình Minh, phường Bách Quang

13

Quảng trường 01/7

 

 

19.000m2

Thuộc địa phận tổ dân phố Du Tán, phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 74/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/05/2015
Ngày hiệu lực 17/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 74/2015/NQ-HĐND đặt tên 06 tuyến đường công trình công cộng Sông Công Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 74/2015/NQ-HĐND đặt tên 06 tuyến đường công trình công cộng Sông Công Thái Nguyên
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 74/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành 12/05/2015
Ngày hiệu lực 17/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 74/2015/NQ-HĐND đặt tên 06 tuyến đường công trình công cộng Sông Công Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 74/2015/NQ-HĐND đặt tên 06 tuyến đường công trình công cộng Sông Công Thái Nguyên

  • 12/05/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/05/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực