Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND sửa đổi điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 368/2015/NQ-HĐND Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn; ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND Quy định chức danh số lượng mức phụ cấp Điện Biên đã được thay thế bởi Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND quy định phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 05/09/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND Quy định chức danh số lượng mức phụ cấp Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2017/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A, KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 4 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 368/2015/NQ-HĐND NGÀY 08/7/2015 CỦA HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; Ở THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã.

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã.

Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ đối với nhân viên y tế thôn, bản.

Xét Tờ trình số 2737/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 368/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 368/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn; ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 1. Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cụ thể như sau:

1. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

a) Số lượng:

- Cấp xã loại 1 tối đa 22 người;

- Cấp xã loại 2 tối đa 20 người;

- Cấp xã loại 3 tối đa 19 người;

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 10 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu74/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND Quy định chức danh số lượng mức phụ cấp Điện Biên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND Quy định chức danh số lượng mức phụ cấp Điện Biên
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu74/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýLò Văn Muôn
       Ngày ban hành27/09/2017
       Ngày hiệu lực09/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2019
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND Quy định chức danh số lượng mức phụ cấp Điện Biên

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND Quy định chức danh số lượng mức phụ cấp Điện Biên