Nghị quyết 74/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 74/2019/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Nghị quyết 74/2019/NQ-HĐND chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2019/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 25 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, BAN TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 thng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tnh, Ban tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện;

Xét Tờ trình số 561/TTr-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Hội đồng tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

b) Ban tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện).

Điều 2. Quy định nội dung, mức chi

1. Nội dung chi:

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 thng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

2. Mức chi:

a) Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Lãnh đạo Hội đồng tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo Ban tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

Hội đồng tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn : Bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

- Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Bằng 0,8 lần mức lương cơ sở.

Ban tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện:

- Trưởng Ban tư vấn : Bằng 0,15 lần mức lương cơ sở.

- Phó Trưởng Ban tư vấn : Bằng 0,1 lần mức lương cơ sở.

b) Mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản:

- Cấp tỉnh : 500.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo.

- Cấp huyện : 300.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo.

3. Kinh phí thực hiện: Do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của y ban Mặt trn Tổ quốc Việt Nam các cấp.

4. Những nội dung không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hin

1. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đđược Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Ban công tác đại biểu - UBTV Quốc hội;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tnh;
- Các Sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Chính ph;
- Trung tâm Thông tin tnh;
- Lưu: VT, TH, K.T (b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu74/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2019
Ngày hiệu lực06/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 74/2019/NQ-HĐND chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 74/2019/NQ-HĐND chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Bình Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu74/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Mạnh Hùng
        Ngày ban hành25/07/2019
        Ngày hiệu lực06/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 74/2019/NQ-HĐND chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 74/2019/NQ-HĐND chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Bình Thuận

            • 25/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực