Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2008-2012 do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, kỳ họp thứ 12 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2007/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2008-2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001);

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Xét Đ án và Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2008-2012; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2008-2012 như sau:

1. Đối tưng áp dụng:

- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, các đoàn ththuộc tỉnh quản lý;

- Những người có trình độ sau đại học, trên đại học, nghệ nhân, thợ bậc cao, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý;

- Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi thuộc các ngành tỉnh có nhu cầu, tốt nghiệp đại học chính quy thuộc một số ngành đặc thù.

2. Chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực

2.1. Chính sách đào tạo, bồi dưng

a) Đào tạo sau đại học:

Những người hoàn thành tốt nhiệm vụ, thuộc diện quy hoạch đào tạo được y ban nhân dân tỉnh phê duyệt và cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo, thì được:

- Hỗ trợ một khoản kinh phí:

+ Tiến sỹ: 35.000.000 đồng;

+ Bác sỹ chuyên khoa II: 25.000.000 đồng;

+ Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I: 15.000.000 đồng.

- Nâng lương trước thời hạn theo quy định khi có kết quả học tập đạt loại khá trở lên.

- Trong thời gian học tập đạt thành tích xuất sắc thì được y ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng.

- Đối với những người đi học nước ngoài, được cấp học phí theo hợp đồng với cơ sở đào tạo và hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại theo quy định của UBND tỉnh.

b) Các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác:

Những người được cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hỗ trợ các khoản kinh phí:

- Thanh toán 100% tiền học phí theo quy định của cơ sở đào tạo;

- Thanh toán tiền mua tài liệu học tập: 450.000 đồng/năm (thời gian học đủ 9 tháng), thanh toán: 200.000 đồng/khoá học (thời gian học dưới 9 tháng).

- Thanh toán tiền tàu xe đi về theo số lần triệu tập học của cơ sở đào tạo theo giá cước phổ thông hiện hành (khoảng cách từ cơ quan đến cơ sở đào tạo từ 30 km trở lên).

- Những người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các lp tập trung, liên tục từ 1 tháng (30 ngày) trở lên, ngoài các khoản trên được hỗ trợ thêm mức: 350.000 đồng/tháng đối với khoá học trong tỉnh, mức 450.000 đồng/tháng đối với khóa học ngoài tỉnh. Cán bộ nữ được hỗ trợ thêm 100.000 đồng/tháng (ngoài quy định chung).

2.2. Chính sách thu hút nguồn nhân lực

- Những người thuộc đối tượng thu hút được htrợ n định cuộc sống ban đầu:

+ Giáo sư, Tiến s: 50.000.000 đồng;

+ Phó giáo sư, Tiến sỹ : 40.000.000 đồng;

+ Tiến sỹ: 30.000.000 đồng;

+ Bác sỹ chuyên khoa II: 20.000.000 đồng;

+ Thạc s, Bác sỹ chuyên khoa I, vận động viên đạt giải khu vực hoặc quốc tế, công nhân có bậc nghề tối đa: 10.000.000 đồng.

- Những người thuộc chính sách thu hút quy định tại đim này được mua đt theo khung giá Nhà nước (không phải đấu giá) thuộc vùng quy hoạch đất ở và trả dần trong thời hạn 5 năm.

- Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại giỏi được tuyển thẳng và bố trí công tác phù hợp; nếu cơ quan, đơn vị hết chỉ tiêu biên chế thì được bổ sung đtiếp nhận, được hưởng 100% lương khởi điểm trong thời gian tập sự và được htrợ 10.000.000 đồng. Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy thuộc các ngành đặc thù được bố trí công tác phù hợp.

- Sinh viên đang học đại học các ngành trọng điểm tỉnh có nhu cầu nếu có kết quả học tập hàng năm xếp loại khá, giỏi, có cam kết sau khi tt nghiệp vphục vụ lâu dài tại tỉnh, được hỗ trợ 5 triệu đng/năm học, ktừ năm học thứ 3 trở đi.

2.3. Chính sách khuyến khích nguồn nhân lực tại chỗ

Những người được y ban nhân dân tỉnh đồng ý và cơ quan có thẩm quyền cử tham dự xét, thi, nếu được phong hàm, phong danh hiệu, đạt giải sẽ được thưởng như sau:

a) Thưởng tối đa 10.000.000 đồng (theo cấp độ giải) đối với:

- Học sinh, sinh viên đoạt giải khu vực, quốc tế;

- Văn nghệ sỹ, nghệ nhân, vận động viên đoạt giải khu vực, quốc tế;

- Những người được phong hàm Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân.

b) Thưởng không quá 8.000.000 đồng (theo cấp độ giải) đối với:

- Những người được phong Phó giáo sư, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sĩ ưu tú;

- Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đoạt các giải khu vực, quốc tế;

- Huấn luyện viên có vận động viên đoạt huy chương của khu vực, quốc tế;

- Học sinh, sinh viên, vận động viên đạt giải nhất cấp quốc gia;

- Doanh nhân giỏi được công nhận ở cấp quốc gia.

c) Thưởng 4.000.000 đồng đối với:

- Văn nghệ sỹ, nghệ nhân đạt giải nhất quốc gia;

- Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt các giải nhất quốc gia;

- Huấn luyện viên có vận động viên đạt giải nhất quốc gia;

- Học sinh, sinh viên, vận động viên đạt giải nhì cấp quốc gia.

d) Thưởng 2.000.000 đồng đối với:

- Văn nghệ sỹ, nghệ nhân đạt giải nhì, ba quốc gia;

- Giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt các giải nhì, ba quốc gia;

- Huấn luyện viên có vận động viên đạt giải nhì, ba quốc gia;

- Học sinh, sinh viên, vận động viên đạt giải ba cấp quốc gia.

đ) Thưởng mức tối đa không quá 50.000.000 đồng cho những người có đề tài, sáng kiến áp dụng có hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh được Hội đồng Khoa học tỉnh công nhận. Mức thưởng cụ thể do UBND tỉnh quyết định.

Về Giải thưởng Văn học Nguyễn Du, Giải thưởng Báo chí Trần Phú, thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh.

e) Những cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được xem xét bổ nhiệm, đề bạt và ưu tiên cử đi bồi dưỡng, đào tạo ở trình độ cao hơn ở cả trong và ngoài nước.

2.4. Chính sách bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sau khi tiếp nhận hoặc đào tạo theo chính sách thu hút, khuyến khích đào tạo

- Được bố trí vào những vị trí, công việc tương xứng với trình độ, năng lực và chuyên ngành đào tạo;

- Được xem xét bnhiệm vào các chức vụ tương xứng với năng lực, phẩm chất và yêu cầu nhiệm vụ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định cụ thvà chỉ đạo tchức thực hiện chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2008-2012.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khóa XV, Kỳ họp thứ 12 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT TU, HĐND, UBND, UBMT TT tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị, TP;
- Chánh, phó VP, trưởng, phó phòng và chuyên viên VP HĐND tỉnh;
- Phòng công báo, VP HĐND tỉnh;
- Lưu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Bảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu76/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2007
Ngày hiệu lực27/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu76/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Ngọc Bảo
        Ngày ban hành17/12/2007
        Ngày hiệu lực27/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 76/2007/NQ-HĐND chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút

            • 17/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực