Nghị quyết 76/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 76/2012/NQ-HĐND phê duyệt phương án giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2013

Nội dung toàn văn Nghị quyết 76/2012/NQ-HĐND phê duyệt phương án giá đất Quảng Ninh 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2012/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ "Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất"; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất"; Thông tư 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ"; Thông tư số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính "Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";

Sau khi xem xét Tờ trình số 5786/TTr-UBND ngày 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh "Về việc đề nghị thông qua phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2013"; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án giá các loại đất của tỉnh Quảng Ninh năm 2013 kèm theo Tờ trình số 5786/TTr-UBND ngày 16/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

1. Phương án giá các loại đất năm 2013, gồm

1.1. Bảng giá đất ở, bảng giá đất nông nghiệp.

1.2. Giá các loại đất phi nông nghiệp khác, giá các loại đất nông nghiệp khác và giá đất chưa sử dụng.

2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ phương án giá các loại đất năm 2013 được phê duyệt tại Nghị quyết này để ban hành Quyết định quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2013 thực hiện từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013.

3. Trường hợp năm 2013 cần phải điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12/12/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, CP;
- Bộ TN-MT, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Các vị đại biểu QH tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng và các ban TU;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP;
- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;
- VPHĐND, UBND tỉnh;
- Lưu VP, KTNS2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 76/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 76/2012/NQ-HĐND phê duyệt phương án giá đất Quảng Ninh 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 76/2012/NQ-HĐND phê duyệt phương án giá đất Quảng Ninh 2013
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 76/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành 12/12/2012
Ngày hiệu lực 01/01/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 76/2012/NQ-HĐND phê duyệt phương án giá đất Quảng Ninh 2013

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 76/2012/NQ-HĐND phê duyệt phương án giá đất Quảng Ninh 2013

  • 12/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực