Nghị quyết 76/NQ-HĐND

Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 76/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Điện Biên 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền Địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003//TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017;

Xét báo cáo số 323/BC-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Điện Biên, như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 8.790.701 triệu đồng, bao gồm:

1.1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 929.144 triệu đồng;

1.2. Thu viện trợ: 12.820 triệu đồng;

1.3. Thu chuyển nguồn: 1.632.761 triệu đồng;

1.4. Thu kết dư: 47.620 triệu đồng;

1.5. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 2.312 triệu đồng.

1.6. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 6.115.810 triệu đồng. Trong đó:

a) Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 2.612.446 triệu đồng;

b) Bổ sung cải cách tiền lương: 1.209.794 triệu đồng;

c) Bổ sung có mục tiêu: 2.293.570 triệu đồng.

1.7. Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 50.234 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 8.787.001 triệu đồng, bao gồm:

2.1. Chi đầu tư phát triển: 1.519.039 triệu đồng.

a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.516.589 triệu đồng;

b) Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích: 2.450 triệu đồng;

2.2. Chi trả gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 111.079 triệu đồng;

2.3. Chi thường xuyên: 5.605.549 triệu đồng;

2.4. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.491.471 triệu đồng:

a) Ngân sách tỉnh: 1.070.906 triệu đồng;

b) Ngân sách huyện: 374.886 triệu đồng;

c) Ngân sách xã: 45.679 triệu đồng.

2.5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng;

2.6. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 3.266 triệu đồng;

2.7. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 55.597 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương: 3.700 triệu đồng, bao gồm:

3.1. Ngân sách tỉnh: 23 triệu đồng;

3.2. Ngân sách cấp huyện: 3.677 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu76/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2017
Ngày hiệu lực09/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 76/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 76/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Điện Biên 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu76/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Muôn
        Ngày ban hành09/12/2017
        Ngày hiệu lực09/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 76/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Điện Biên 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 76/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Điện Biên 2016

            • 09/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực