Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản khác tại đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý của tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản khác Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2007/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 20 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TÀI SẢN KHÁC TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cho tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 202/2006/QĐ-TTg">112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4433/TTr-UBND ngày 5 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Đề án phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản khác tại đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khoá VII - Kỳ họp thứ 9 nhất trí thông qua Đề án phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản khác tại các đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý do UBND tỉnh Lâm Đồng trình tại kỳ họp.

Điều 2. Hội đồng nhân tỉnh giao cho UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp để hoàn thiện Đề án và ban hành quyết định về phân cấp theo thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khoá VII - kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đẳng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 77/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/07/2007
Ngày hiệu lực 30/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản khác Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản khác Lâm Đồng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 77/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành 20/07/2007
Ngày hiệu lực 30/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản khác Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản khác Lâm Đồng

  • 20/07/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/07/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực