Nghị quyết 77/2014/QH13

Nghị quyết 77/2014/QH13 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 77/2014/QH13 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2015


QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 77/2014/QH13

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2015

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan và ý kiến đại biểu Quốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, trong đó có tác động của việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đã đạt mục tiêu tổng quát, đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đây là năm đầu tiên đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết của Quốc hội là 5,8%, đồng thời là năm thứ 3 liên tục xuất siêu, dự trữ ngoại tệ tiếp tục tăng. Tình hình vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế ổn định hơn. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, cải cách hành chính có bước tiến bộ. Thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố, tăng cường; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, kinh tế phục hồi nhưng chưa ổn định. Tái cơ cấu kinh tế còn khó khăn, một số lĩnh vực còn lúng túng, triển khai chậm. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa đáp ứng yêu cầu. Tổng cầu tăng chậm, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu; năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp; nợ công tăng nhanh, nợ xấu còn cao, xử lý còn chậm, an ninh tài chính, tiền tệ chưa vững chắc. Số doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoặc thu hẹp hoạt động lớn. Đời sống một bộ phận người dân có thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự, an toàn xã hội và khiếu nại, tố cáo còn diễn biến phức tạp, gây nhiều bức xúc, lo lắng trong nhân dân.

II. VỀ MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2015

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2014. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%.

Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.

Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30%-32% GDP.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15%.

Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 23,5 giường.

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 90%.

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 82%.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Giao Chính phủ rà soát, tính toán và xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường theo Kế hoạch 5 năm và hàng năm có tính khoa học, định lượng và phù hợp, báo cáo Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10 và đưa vào áp dụng từ Kế hoạch năm 2016.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Quốc hội cơ bản tán thành với những nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị trong báo cáo thẩm tra và các báo cáo giám sát chuyên đề, đồng thời Quốc hội yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của nền kinh tế. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo đề án đã duyệt. Rà soát, bổ sung các chính sách thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam và tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế gắn với yêu cầu xóa bỏ sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, hải quan và tín dụng ngân hàng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công; xác định trách nhiệm cá nhân, nhất là cá nhân người đứng đầu, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm tăng tính công khai, minh bạch và tạo sự chuyển biến một cách rõ rệt trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn các luật Quốc hội đã thông qua, đồng thời xây dựng các chính sách hỗ trợ và tạo ra những điều kiện cần thiết để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là đối với khu vực kinh tế tư nhân trong năm 2015.

Tăng dư nợ tín dụng phù hợp và bảo đảm chất lượng tín dụng, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tiếp cận vốn tín dụng có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo hướng sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường mua bán nợ, tăng cường thanh tra, giám sát về nợ xấu, chất lượng tín dụng và việc thực hiện quy định pháp luật về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro. Phấn đấu đến cuối năm 2015 đưa tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn theo quy định. Bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA, vốn hỗ trợ cho ngư dân gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; tập trung vốn đầu tư cho các công trình quan trọng, cấp bách có khả năng hoàn thành trong năm 2015 tạo điều kiện tăng năng lực sản xuất, góp phần tăng tổng cầu cho nền kinh tế.

4. Tiếp tục bảo đảm chính sách an sinh xã hội; bảo đảm lộ trình tăng lương tối thiểu theo quy định của Bộ Luật lao động đối với khu vực sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm quá tải bệnh viện tuyến trung ương và tuyến dưới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là ở các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện. Ưu tiên kinh phí cho các dự án cấp bách, ổn định dân cư và tạo sinh kế thuận lợi hơn cho người dân. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội về công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện. Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ nguồn nước, môi trường sinh thái vùng nông thôn, miền núi. Gắn giải quyết việc làm với nâng cao chất lượng và điều kiện làm việc, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, tay nghề cao.

5. Chính phủ chỉ đạo các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, ban hành đầy đủ và kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định, Thông tư liên quan, xem xét rút ngắn thời gian, đơn giản thủ tục lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tạm thời giao trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận để quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong thời gian này, phải bảo đảm an toàn cho đối tượng theo quy định của pháp luật. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao tiến hành đánh giá thực tiễn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các luật có liên quan để khi cần thiết trình Quốc hội xem xét sửa đổi những quy định không phù hợp.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và công tác thi hành án. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không làm oan, sai, khắc phục tình trạng bỏ lọt tội phạm; chống lạm dụng bắt người, tạm giữ, tạm giam, bắt khẩn cấp; không để xảy ra bức cung, dùng nhục hình, bảo đảm tranh tụng trong xét xử, bảo đảm quyền bào chữa của người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự theo yêu cầu của Hiến pháp. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chuẩn bị tốt các điều kiện để thi hành kịp thời, có hiệu quả Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự ngay sau khi các luật này có hiệu lực. Kiện toàn tổ chức, tuyển dụng và phân bổ biên chế hợp lý; tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, phẩm chất cho cán bộ, công chức; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường hợp cán bộ, công chức trong ngành vi phạm pháp luật, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tham nhũng, vi phạm quyền con người, quyền công dân. Chủ động xử lý kịp thời, đúng luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp làm phức tạp tình hình.

7. Thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tích cực đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương, xây dựng Cộng đồng ASEAN năm 2015; đồng thời đẩy mạnh thông tin truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp để doanh nghiệp, người dân chủ động hơn trong quá trình hội nhập. Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) 132 tại Hà Nội. Tiếp tục củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường đối thoại, hợp tác với các đối tác, nhất là các nước lớn, các nước láng giềng và trong khu vực, kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia bằng các biện pháp phù hợp và tuân thủ luật pháp quốc tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo chức năng của mình tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết của Quốc hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 đạt kết quả cao nhất.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ tám thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2014.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2014/QH13

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu77/2014/QH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2014
Ngày hiệu lực10/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2014/QH13

Lược đồ Nghị quyết 77/2014/QH13 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 77/2014/QH13 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu77/2014/QH13
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành10/11/2014
        Ngày hiệu lực10/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 77/2014/QH13 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2015

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 77/2014/QH13 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2015

          • 10/11/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/11/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực