Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND quy định về Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND Lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2017/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính  Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra số 10/BC-KTNS ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

b) Tổ chức và cá nhân có liên quan.

2. Nội dung và mức thu:

a) Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/1 giấy phép;

b) Cấp lại giấy phép lao động:  450.000 đồng/1 giấy phép.

3. Đơn vị tổ chức thu:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Cơ quan được ủy quyền (nếu có).

4. Quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí:

a) Đơn vị tổ chức thu nộp 100% số thu lệ phí vào ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

b) Đơn vị thu sử dụng từ nguồn dự toán ngân sách được giao để chi phí tổ chức thu lệ phí theo quy định hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Điều 3.  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII - Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 5 năm 2017 và thay thế Mục VI, Điều 1, Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú; Lệ phí chứng minh nhân dân; Lệ phí hộ tịch; Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh; Lệ phí cấp bản sao và Lệ phí chứng thực./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- TTr.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu77/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2017
Ngày hiệu lực04/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND Lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài Hà Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND Lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài Hà Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu77/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýThào Hồng Sơn
       Ngày ban hành24/04/2017
       Ngày hiệu lực04/05/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND Lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND Lệ phí cấp giấy phép lao động người nước ngoài Hà Giang

           • 24/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực