Nghị quyết 77/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 77/2019/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Nghị quyết 77/2019/NQ-HĐND quy định sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2019/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 25 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư s 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyn quyết định của Hội đng nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 1785/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về việc quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh.

Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng nộp lệ phí.

Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng là chủ đầu tư các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, bao gồm: Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo và cấp giấy phép xây dng có thời hạn; điều chỉnh; gia hạn; cấp lại giấy phép xây dựng.

3. Tổ chức thu lệ phí.

a) Sở Xây dựng.

b) Ban quản lý các Khu công nghiệp.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

4. Mức thu lệ phí.

a) Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân: 75.000 đồng/giấy phép.

b) Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép.

c) Gia hạn giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/giấy phép.

5. Đối tượng miễn lệ phí: Người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

6. Quản lý lệ phí: Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thc hin.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tđại biu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ban công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị t
nh Bình Thuận;
- Các b
an HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
;
- Các Sở, ban, ngành và đoàn thể t
nh;
- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, T.Duy.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu77/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2019
Ngày hiệu lực06/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 77/2019/NQ-HĐND quy định sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 77/2019/NQ-HĐND quy định sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng Bình Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu77/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Mạnh Hùng
        Ngày ban hành25/07/2019
        Ngày hiệu lực06/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 77/2019/NQ-HĐND quy định sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 77/2019/NQ-HĐND quy định sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng Bình Thuận

            • 25/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực