Nghị quyết 77/NQ-HĐND

Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 77/NQ-HĐND 2017 danh mục dự án cần thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Hòa Bình


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

V THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CN THU HI ĐẤT VÀ CHUYN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Đ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LI ÍCH QUỐC GIA, LI ÍCH CÔNG CỘNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hòa Bình; Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia;

Xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Danh mục dự án cần thu hồi đất

Tổng số dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là 117 dự án, với tổng diện tích thu hồi 573,29 ha. Bao gồm: Đất trồng lúa 90,84 ha, đất rừng phòng hộ 64,19 ha, đất rừng đặc dụng 6,25 ha, đất khác (các loại đất còn lại như đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng sản xuất, đất ở,...) 412,05 ha.

Thu hồi 573,29 ha đất để sử dụng cho các mục đích cụ thể:

a) Xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 23 dự án, với diện tích 12,83 ha (trong đó: Đất trồng lúa 4,76 ha, đất rng phòng hộ 0,05 ha, đất khác 8,02 ha).

b) Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm: giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 34 dự án, với diện tích 117,05 ha (trong đó: Đất trồng lúa 10,66 ha, đất rừng phòng hộ 5,14 ha, đất rừng đặc dụng 6,25 ha, đất khác 95,0 ha).

c) Xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, xây dựng, tôn tạo công trình tín ngưỡng; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa: 7 dự án, với diện tích 5,49 ha (trong đó: Đất trồng lúa 2,3 ha, đất khác 3,19 ha).

d) Xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp: 53 dự án, với diện tích 437,92 ha (trong đó: Đất trồng lúa 73,12 ha, đất rừng phòng hộ 59,0 ha, đất khác 305,84 ha).

(Danh mục dự án chi tiết tại Biểu 01 kèm theo Nghị quyết)

2. Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Tổng số 72 dự án, với diện tích chuyển mục đích sử dụng 119,24 ha đất. Bao gồm: đất trồng lúa 62,07 ha, đất rừng phòng hộ 50,88 ha, đất rng đặc dụng 6,29 ha.

Chuyển 119,24 ha đất sử dụng cho các mục đích, cụ thể:

a) Chuyển mục đích sử dụng 4,4 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 01 công trình quốc phòng tại huyện Yên Thủy.

b) Chuyển mục đích để phát triển kinh tế - xã hội: 71 dự án, với tổng diện tích 114,84 ha (đất trồng lúa 62,07 ha; đất rừng phòng hộ 46,48 ha; đất rừng đặc dụng 6,29 ha). Trong đó:

- Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 6 dự án, với diện tích 2,0 ha (trong đó: Đất trồng lúa 1,95 ha, đất rừng phòng hộ 0,05 ha).

- Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 23 dự án, với diện tích 24,96 ha (trong đó: Đất trồng lúa 13,57 ha, đất rng phòng hộ 5,14 ha, đất rừng đặc dụng 6,25 ha).

- Dự án xây dựng công trình thể thao phục vụ công cộng: 04 dự án, với diện tích 2,3 ha đất trồng lúa.

- Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp: 22 dự án, với diện tích 37,3 ha (trong đó: Đất trồng lúa 34,26 ha, đất rừng phòng hộ 3,0 ha, đất rng đặc dụng 0,04 ha).

- Các dự án cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ, du lịch sinh thái chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép: 16 dự án, với diện tích 48,28 ha đất (trong đó: Đất trồng lúa 9,99 ha, đất rừng phòng hộ 38,29 ha).

(Danh mục dự án chi tiết tại Biểu 02 kèm theo Nghị quyết)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này; trường hợp điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tnh theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
-
y ban nhân dân tỉnh (CT, các PCT);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND (06b).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

Biểu số 01: TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CN THU HI ĐT (BAO GỒM CÁC DỰ ÁN CẦN CHUYN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐT THUỘC THẨM QUYN CP TNH) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết s 77/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: ha

STT

Tên d án, công trình

Địa điểm thực hiện d án, công trình

Chủ đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Tổng số

Trong đó sử dụng

Đất lúa

Đất RPH

Đất RĐD

Đất khác

 

TNG CỘNG: 117 DỰ ÁN

117

 

573,29

90,84

64,19

6,25

412,05

 

 

I

THÀNH PH

25

 

171,79

55,48

0,00

0,00

116,35

 

 

1

Khu tái định cư di dân vùng sạt lở tại Phường Thái Bình

Phường Thái Bình

UBND TP Hòa Bình

1,15

1,15

 

 

 

Dự án cấp bách tái định cư vùng sạt lở tại phường Thái Bình

 

2

Khu i định cư di dân vùng sạt lở tại Xã Trung Minh

Xã Trung Minh

UBND TP Hòa Bình

0,88

0,88

 

 

 

Dự án cấp bách tái định cư vùng sạt ltại xã Trung Minh

 

3

Khu tái định cư di dân vùng sạt ltại xã Hòa Bình

Xã Hòa Bình

UBND TP Hòa Bình

0,87

0,87

 

 

 

Dự án cấp bách tái định cư vùng sạt lở tại xã Hòa Bình

 

4

Xây dựng trường THPT Công nghiệp

Phường Đồng Tiến

Sở GD&ĐT

3,00

 

 

 

3,00

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Hòa Bình

Công trình cấp bách chống úng lụt

5

Mrộng Trường THPT Lạc Long Quân

Phường Tân Thịnh

Sở GD&ĐT

0,05

 

 

 

0,05

Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 27-8-2013 của UBND TP Hòa Bình v/v thu hồi đất bổ sung mrộng Trường THPT Lạc Long Quân

Chưa xong đền bù, giải tỏa các hộ dân

6

Khu quy hoạch dân cư Bắc Trần Hưng Đạo (khu đất CC1)

xã Sủ Ngòi

UBND thành phố Hòa Bình

0,58

 

 

 

0,58

Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chnh cục bquy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình tại lô đất có ký hiệu CC1

 

7

Quy hoạch khu dân cư xóm 4, xã Sủ Ngòi

xã Sủ Ngòi

UBND thành phố Hòa Bình

0,60

0,60

 

 

 

Thông báo số 879-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình về việc Kết luận của Ban thường vụ của tnh tại phiên bn họp ngày 26/4/2017.

 

8

Dự án Mrộng phía Đông Nam khu dân cư Bắc Trần Hưng Bạo, TP Hòa Bình

Xã Sủ Ngòi

Công ty CP SuDiCo Hòa Bình

0,90

0,19

 

 

0,71

Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ô đất cây xanh, hồ điều hòa thuộc Dự án Mrộng phía Đông Nam khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình

 

9

Dự án Khu dân cư s6, phường Thịnh Lang

phường Thịnh Lang

Công ty TNHH An Cường

0,48

 

 

 

0,48

Giấy chứng nhận đầu tư số 25121 000 355 ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh Hòa Bình

 

10

Hệ thống thoát nước tại khu vực giáp Sở Tài chính, thành phố Hòa Bình

xã Sủ Ngòi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hòa Bình

0,10

0,01

 

 

0,09

Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND thành phố Hòa Bình về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Tuyến cng thoát nước tại khu vực giáp sở Tài chính, thành phố Hòa Bình

 

11

Khu dân cư phường Thịnh Lang (vị trí số 3, s 4)

P. Thịnh Lang

Công ty TNHH An Cường

0,27

0,27

 

 

 

Văn bản số 959/UBND-NNTN ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chấp thuận chtrương đầu tư dự án Khu dân cư số 3, số 4 phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình

 

12

Mở rộng trường Tiểu học Cù Chính Lan

P. Chăm Mát

UBND Thành phố

0,07

 

 

 

0,07

Văn bản số 602/UBND-TNMT ngày 18/4/2017 của UBND thành phố Hòa Bình về việc mrộng trường Tiểu học Cù Chính Lan, phường Chăm Mát

 

13

Mở rộng Trường THCS Sủ Ngòi

X. Sủ Ngòi

UBND Thành phố

0,06

 

 

 

0,06

Văn bn số 1347/UBND-TNMT ngày 31/7/2017 của UBND thành phố Hòa Bình về việc ch trương thu hồi xây dựng Trường THCS S Ngòi

 

14

Khu QH dân cư tổ 31, phường Phương Lâm

P. Phương Lâm

UBND Thành phố

0,07

 

 

 

0,07

Văn bản số 852/UBND-NNTN ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chtrương thu hồi đất, giao đất cho UBND thành phố Hòa Bình quy hoạch khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất

 

15

Khu dân cư phường Thịnh Lang (bổ sung thêm tại vị trí số 1)

P. Thịnh Lang

Công ty TNHH An Cường

0,03

 

 

 

0,03

Văn bản số 322/UBND-NNTN ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chủ trương giao bổ sung đất cho Công ty TNHH An Cường thực hiện dự án Khu dân cư số 1, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình

 

16

Dự án chống, úng ngập từ công viên tuổi trẻ đến kênh tiêu 20

Xã Sủ Ngòi

UBND thành phố Hòa Bình

4,95

 

 

 

4,95

Văn bn số 734/UBND-NNTN ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình v/v thu hi đất nuôi trồng thủy sản tại vị trí cửa xả kênh tiêu 20 do Công ty cổ phần gạch ngói Quỳnh Lâm quản lý để thực hiện dự án thoát nước từ công viên tui trẻ đến kênh tiêu 20

 

17

Công trình ci tạo đường vào bệnh viện đa khoa TP Hòa Bình

Phường Tân Hòa

UBND phường Tân Hòa

0,01

0,01

 

 

 

Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Hòa Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Ci tạo đường vào Bệnh viện đa khoa TP Hòa Bình.

 

18

Dự án Nâng khả năng tải đưng dây 220kV Hòa Bình - Đông

Các xã, phường, thị trấn

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

0,98

0,10

 

 

0,88

- Văn bản số 1266/UBND-CNXD ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc thỏa thuận hướng tuyến công trình Nâng khả năng tải đường dây 220kV Hòa Bình - Hà Đông;

- Quyết định 1540/QĐ-EVNNPT ngày 14/07/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Nâng khả năng ti đường dây 220kV Hòa Bình - Hà Đông.

TP Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn và Lương Sơn

19

Khu đô thị mi Hòa Bình- Geleximco

Phường Thịnh Lang và phường Tân Hòa

Tập đoàn GELEXIMCO - Công ty Cổ phần

31,20

22,80

 

 

8,40

Văn bản số 912/UBND-NNTN ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Hòa Bình-GELEXIMCO tại phường Thnh Lang và phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình.

CMD SDD đất lúa thuộc thẩm quyền ca Thủ tướng Chính phủ

20

Khu đô thị sinh thái Trung Minh - GELEXIMCO

Xã Trung Minh

Tập đoàn GELEXIMCO - Công ty Cổ phần

59,94

0,26

 

 

59,68

Văn bản số 911/UBND-NNTN ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Trung Minh-GELEXIMCO, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình.

 

21

Khu dân cư nông thôn và tái định cư tại Đồng Trám, xóm Miều

Xã Trung Minh

Tập đoàn GELEXIMCO - Công ty Cổ phần

1,17

 

 

 

1,17

Văn bản số 341/UBND-NNTN ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn và tái định cư tại Đồng Trám, xóm Miều, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình.

2,2 ha đất trồng lúa đã có trong 32/NQ-HĐND ngày 06-12-2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

22

Khu đô thị Thống Nhất

Xã Thống Nhất

Công ty Cphần Phát triển khu đô thị Thống Nhất

27,08

16,62

 

 

10,46

Công văn số 90/TT.HĐND-CTHĐND ngày 07-6-2017 ca Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chtrương đầu tư dự án Khu đô thị Thống Nhất tại xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình do Công ty Cphần Phát trin khu đô thị Thống nhất đầu tư xây dựng.

CMD SDD đất lúa thuộc thm quyền của Thủ tướng Chính phủ

23

Mở rộng Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình và nghề trọng điểm quốc gia

Xóm Đằm, xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình

Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình

2,80

2,80

 

 

 

Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 08-11-2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 28-4-2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc điều chnh dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình và nghề trọng điểm quốc gia;

 

24

Dự án Mrộng phía Đông Nam khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình

Xã Sủ Ngòi

Công ty CP SUDICO Hòa Bình

17,60

4,80

 

 

12,80

Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ô đất cây xanh, hồ điều hòa thuộc Dự án Mở rộng phía Đông Nam khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình

 

25

Dự án khu dân cư Thịnh Lang thành phố Hòa Bình

Phường Thịnh Lang

Công ty CP SUDICO Hòa Bình

16,95

4,12

 

 

12,87

Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án khu dân cư Thịnh Lang, TP Hòa Bình.

Văn bản số 1095/UBND-NNTN ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CAO PHONG

13

 

37,66

5,88

5,14

0,00

26,64

 

 

1

Trường Tiểu học thị trấn Cao Phong

TT Cao Phong

Phòng GD & ĐT Cao Phong

0,20

 

 

 

0,20

Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 19-7-2017 của UBND huyện Cao Phong v/v phê duyệt chủ trương xây dựng Nhà đa năng Trường Tiểu học thị trấn Cao Phong

 

2

Trường mầm non xã Bình Thanh

Xã Bình Thanh

Phòng GD & ĐT Cao Phong

0,02

 

 

 

0,02

Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 25-8-2015 của UBND huyện Cao Phong v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cải tạo và nâng cấp Công trình Nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường mm non xã Bình Thanh

 

3

Cải tạo, nâng cấp đường tnh 435, tnh Hòa Bình

Huyện Cao Phong và huyện Tân Lạc

S GT VT Tnh Hòa Bình

29,55

5,76

5,14

 

18,65

Quyết định số 19/QĐ.TT.HĐND ngày 26-6-2017 của Thường trực HĐND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435, tnh Hòa Bình

Tng DA 65,57 ha, gồm đt lúa 6,85 ha, RPH 19,54 ha, đất khác 39,18 ha. NQ 47 đã có 36,02 ha, gồm 1 đất lúa 1,09 ha. RPH 14,4 ha, đất khác 20,53 ha.

4

Thu hồi phục vụ quy hoạch khu dân cư

Xã Tây Phong

UBND huyện Cao Phong

0,06

 

 

 

0,06

Văn bản số 985/UBND-NNTN ngày 26-7-2017 của UBND tỉnh v/v chtrương thu hồi đất tại xóm Bàm, xã Tây Phong, huyện Cao Phong để quy hoạch khu dân cư

 

5

Trụ sở làm việc xã Yên Thượng

xã Yên Thượng

UBND huyện Cao Phong

0,20

 

 

 

0,20

Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

 

6

Trụ s UBND xã Xuân Phong

xã Xuân Phong

UBND huyện Cao Phong

0,30

 

 

 

0,30

Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

 

7

Cải tạo nâng cấp đường xóm Tiềng xã Bắc Phong

xã Bắc Phong

UBND huyện Cao Phong

1,70

 

 

 

1,70

Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

 

8

Ci tạo nâng cấp đường xóm Nhõi 1 xã Xuân Phong đi xóm Chằng xã Đông Phong

xã Xuân Phong, xã Đông Phong

UBND huyện Cao Phong

2,10

0,05

 

 

2,05

Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

 

9

Bai kênh mương xóm Mxã Bắc Phong

xã Bắc Phong

UBND huyện Cao Phong

0,20

 

 

 

0,20

Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chtrương đầu tư xây dựng công trình.

 

10

Đường xóm Quyền xã Tân Phong

xã Tân Phong

UBND huyện Cao Phong

0,96

 

 

 

0,96

Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chtrương đầu tư xây dựng công trình.

 

11

Khắc phục lũ bão và nâng cấp Ngm suối Chác, xóm Nhõi xã Xuân Phong

xã Xuân Phong

UBND huyện Cao Phong

0,48

 

 

 

0,48

Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

 

12

Đường Bãi Sét xóm Um B xã Yên Thượng

xã Yên Thượng

UBND huyện Cao Phong

1,15

 

 

 

1,15

Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

 

13

Sa chữa tràn sả lũ và làm đường lên hồ De xã Nam Phong

xã Nam Phong

UBND huyện Cao Phong

0,74

0,07

 

 

0,67

Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

 

III

ĐÀ BC

11

 

41,75

0,05

0,05

0,00

41,65

 

 

1

Tái định cư vùng sạt lđồi ngô, xóm Túp

xã Tiền Phong

UBND huyện Đà Bắc

5,97

 

 

 

5,97

Dự án cấp bách tái định cư vùng sạt l, lũ quét xã Tiền Phong

 

2

Tái định cư vùng sạt lở đồi ngô, xóm Nhạp Ngoài

xã Đồng Ruộng

UBND huyện Đà Bắc

3,10

 

 

 

3,10

Dự án cấp bách tái định cư vùng sạt l, lũ quét xã Đồng Ruộng

 

3

Tái định cư vùng sạt l xóm Lau Bai

Vầy Nưa

UBND huyện Đà Bắc

18,78

 

 

 

18,78

Dự án cấp bách tái định cư vùng sạt lở, lũ quét xã Vầy Nưa

 

4

Tái định cư vùng sạt l xóm Kế

xã Mường Chiềng

UBND huyện Đà Bắc

2,62

 

 

 

2,62

Dự án cấp bách tái định cư vùng sạt l, lũ quét xã Mường Chiềng

 

5

Khu tái định cư xóm Cơi 3

Xã Suối Nánh

UBND huyện Đà Bắc

8,10

 

 

 

8,10

Dự án cấp bách tái định cư vùng sạt lở, lũ quét xã Suối Nánh

 

6

Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế

TT Đà Bắc

Cục thuế tnh Hòa Bình

0,35

 

 

 

0,35

Quyết định số 623/QĐ-BTC ngày 30/3/2016 của Bộ Tài chính và 2355a/QĐ-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính; Công văn 294/CT-HCQTTVAC ngày 24/01/2017 của Cục Thuế Hòa Bình v/v xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Đà Bắc

 

7

Nhà lớp học Trường mm non các xã Đng Nghê 0,41 ha, Suối Nánh 0,3 ha, Mường Chiềng 0,2 ha, Đồng Chum 0,31 ha, Tân Pheo 0,15 ha, Đoàn Kết 0,4 ha, Tân Minh 0,1 ha, Vầy Nưa 0,05 ha.

Các xã Đồng Nghê, Suối Nánh, Mường Chiềng, Đồng Chum, Tân Pheo, Đoàn Kết, Tân Minh và Vầy Nưa.

UBND huyện Đà Bắc

1,92

 

 

 

1,92

Tờ trình số 253/Tr-CP ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chnh đối tượng sử vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 Chương trình Kiên cố hóa Trường lớp hc.

Vốn Trái phiếu Chính ph và ngân sách đối ứng tnh

8

Cải tạo mặt bng và HMPT Trường TH&THCS Giáp Đắt

xã Giáp Đắt

Phòng GD&ĐT

0,20

 

 

 

0,20

Văn bản s170/UBND-VP ngày 30/3/2017 của UBND huyện Đà Bắc v/v duyệt danh mục dự án chuẩn bị đầu tư thực hiện đầu tư năm 2018.

Vốn Trái phiếu Chính phủ và ngân sách đi ứng tnh

9

Khu đu giá đất tại thôn Công

TT Đà Bắc

UBND huyện Đà Bc

0,36

 

 

 

0,36

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đà Bc

 

10

Trạm bảo vệ rừng

Các xã tại các huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, Mai Châu

Chi cục Kiểm lâm tnh Hòa Bình

0,27

0,05

0,05

 

0,17

- Quyết định số 21/QĐ-TTHĐND ngày 29-3-2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh v/v phê duyệt chtrương đầu tư dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng và hỗ trợ trồng rừng sản xuất tnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 ca UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đu tư.

Các huyện Đà Bc, Lạc Sơn, Mai Châu

11

Mở rộng các công trình giáo dục Trưng PTDTNT THCS và THPT huyện Đà Bắc

Thị trấn Đà Bắc

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đà Bắc

0,08

 

 

 

0,08

Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Hòa Bình v/v phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng, ci tạo, nâng cấp bổ sung các trường DTNT giai đoạn 2017-2020.

 

IV

KIM BÔI

5

 

9,80

8,54

0,00

0,00

1,26

 

 

1

Quy hoạch đất ở thực hiện di dân tái định cư

Xã Hạ Bì, Tú Sơn và Vĩnh Đồng

UBND huyện Kim Bôi

4,35

3,11

 

 

1,24

Dự án cấp bách tái định cư vùng sạt lở, lũ quét

 

2

Xây dựng trụ slàm việc Bảo hiểm xã hội huyện Kim Bôi

Xã Hạ Bì

Bảo hiểm xã hội tnh Hòa Bình

0,30

0,30

 

 

 

Công văn số 1662/BHXH-QLDA ngày 27-9-2017 của Bo hiểm xã hội tnh Hòa Bình về việc xin btrí đất xây dựng trụ sở BHXH huyện

 

3

Chuyn mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn tại các xã

Hạ Bì; Sơn Thủy; Vĩnh Đồng; Kim Truy; Đông Bắc; Bắc Sơn; Vĩnh Tiến; Cuối Hạ; Mị Hòa và các xã khác

Hộ gia đình, cá nhân

0,20

0,20

 

 

 

Nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân

 

4

Khu dân cư mrộng thị trấn Bo

Xã Hạ Bì

UBND huyện Kim Bôi; Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh

4,73

4,73

 

 

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Bôi

 

5

Nâng cp, mrộng đường và ngầm xóm Cháo

Xã Kim Tiến

UBND huyện Kim Bôi

0,22

0,20

 

 

0,02

Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 16-10-2017 của UBND tỉnh v/v chủ trương đầu tư Đường và ngầm xóm Cháo xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi

 

V

KỲ SƠN

9

 

134,01

1,90

0,00

0,00

132,11

 

 

1

Mở rộng Trường THPT Kỳ Sơn

Xã Dân Hạ

BQL XD dân dụng công nghiệp

0,50

 

 

 

0,50

Công văn số 800/UBND-ĐT ngày 01-8-2012 của UBND tỉnh v/v bổ sung đất mrộng Trường THPT Kỳ Sơn.

 

2

Khu đô thị mi và dịch vụ cộng đồng

Xã Yên Quang

Hợp tác xã Thành Công

48,15

0,15

 

 

48,00

Công văn số 160/HĐND-CTHĐND ngày 21-8-2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh v/v chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới và dịch vụ cộng đồng, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn.

 

3

Khu biệt thự nghdưỡng đo Ngọc

Xã Dân Hạ

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xanh Kỳ Sơn

35,00

 

 

 

35,00

Công văn số 156/TT.HĐND-CTHĐND ngày 15-8-2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự nghdưỡng Đảo Ngọc, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn.

 

4

Khu đô thị mi và dịch vụ cộng đồng

Xã Yên Quang

Hợp tác xã Thành Công

48,16

0,15

 

 

48,01

Cóng văn s160/TT.HĐND-CTHĐND ngày 21-8-2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới và dịch vụ cộng đồng tại xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn.

 

5

Nhà văn hóa xã Dân Hạ

Xã Dân Hạ

BQL dự án huyện Kỳ Sơn

0,30

0,30

 

 

 

Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND huyện v/v phê duyệt Báo cáo KT-KT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xd công trình: XD NVH xã Dân Hạ, huyện K Sơn.

 

6

Sân vận động Trung tâm xã Dân Hạ

Xã Dân Hạ

BQL dự án huyện Kỳ Sơn

0,60

0,60

 

 

 

Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND huyn v/v phê duyệt Báo cáo KT-KT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xd công trình: XD Sân vận động TT xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn.

 

7

Nhà văn hóa xã Dân Hòa

Xã Dân Hòa

BQL dự án huyện Kỳ Sơn

1,00

0,50

 

 

0,50

Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND huyện v/v phê duyệt Báo cáo KT-KT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xd công trình: XD NVH xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn.

 

8

Cải tạo, nâng cấp đường 445 đi xóm Thông, xã Hợp Thịnh

Xã Hợp Thịnh

BQL dự án huyện Kỳ Sơn

0,10

 

 

 

0,10

Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 30/9/2017 của UBND huyện v/v phê duyệt Báo cáo KT-KT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xd công trình: Cải tạo, nâng cấp đường 445 đi xóm Thông, xã Hp Thịnh.

 

9

Đường nội đồng xóm Nh, xã Hợp Thành

Xã Hợp Thành

BQL dự án huyện Kỳ Sơn

0,20

0,20

 

 

 

Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND huyện v/v phê duyệt Báo cáo KT-KT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xd công trình: Đường nội đồng xóm Nh; xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn.

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

VI

LẠC SƠN

6

 

7,47

1,22

0,00

6,25

0,00

 

 

1

Hạng mục số 07 xây dựng đường kết hợp kè chống sạt lở xã Quý Hòa

Xã Quý Hòa

UBND huyện

1,00

 

 

1,00

 

Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án Trồng, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn và kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống lũ, sạt lở đất, hạn hán, bảo vệ dân cư huyện Lạc Sơn

 

2

Đường liên thôn xóm Thang đi xóm Vẹ

Xã Quý Hòa

UBND huyện

0,25

 

 

0,25

 

Căn cứ Quyết định số: 2201/QĐ-UBND ngày 13 tháng 04 năm 2017 ca y ban nhân dân huyện Lạc Sơn về việc phê duyt kế hoạch đấu thầu năm 2017. Hợp phần 2 - Ngân sách phát triển xã. Dự án giảm nghèo huyện Lạc Sơn giai đoạn 2 (Khoản vay bổ sung 2015 - 2018).

 

3

Đường cn la xóm Khả 1 đi xóm Thêu

Xã Quý Hòa

UBND huyện

1,00

 

 

1,00

 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐND tỉnh Hòa Bình ngày 30/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường Lâm nghiệp kết hợp đường công vụ, đường ranh cản la các huyện Lạc Sơn, Lạc Thy, Tân Lạc, Kỳ Sơn

 

4

Đường cản lửa xóm Cáo đi xóm Cc và xóm Củ 1

Xã Quý Hòa

UBND huyện

4,00

 

 

4,00

 

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐND tỉnh Hòa Bình ngày 30/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường Lâm nghiệp kết hợp đường công vụ, đường ranh cản lửa các huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, Kỳ Sơn

 

5

Giao đất giãn dân

Xã Yên Phú, Thị Trấn, Bình Hẻm, Tự do

UBND huyện

1,12

1,12

 

 

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lạc Sơn

 

6

Dự án Tái định Cư tại các Xóm

xã Tuân Đạo

UBND huyện

0,10

0,10

 

 

 

Công văn số 560/VP-TH ngày 25/9/2017 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc kiểm tra tình hình sạt lđất tại xã Tuân Đạo

Dự án tái định cư vùng sạt l

VII

LẠC THỦY

2

 

0,40

0,19

0,00

0,00

0,21

 

 

1

Trường mầm non xã Yên Bồng

Xã Yên Bồng

UBND huyện Lạc Thủy

0,20

0,14

 

 

0,06

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND huyện Lạc Thủy v/v phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020

 

2

Đường từ cây xăng số 10 đến đài tưởng niệm liệt sỹ

TTChi Nê

Phòng KT&HT huyện

0,20

0,05

 

 

0,15

Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND huyện Lạc Thủy v/v phê duyệt chủ trương đầu tư XD công trình

 

VIII

LƯƠNG SƠN

18

 

15,67

9,16

0,00

0,00

6,51

 

 

1

Đu giá QSD đất

xã Hợp Hòa

UBND huyện

0,94

 

 

 

0,94

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lương Sơn

 

2

Giao đất TĐC

Xã Liên Sơn

UBND huyện

0,27

 

 

 

0,27

Văn bản s1835/UBND-ĐT ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc Chủ trương giao đất cho Bộ tư lệnh Đặc công xây dựng thao trường hun luyện

 

3

Đấu giá QSD đất

Xã Cao Răm

UBND huyện

1,50

 

 

 

1,50

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lương Sơn

 

4

Đấu giá QSD đất

Xã Lâm Sơn

UBND huyện

1,70

 

 

 

1,70

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lương Sơn

 

5

Đấu giá QSD đất

Xã Cao Thắng

UBND huyện

0,00

 

 

 

 

Phương án điều chnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lương Sơn

 

6

Mở rộng Trường THPT Nam Lương Sơn

Xã Thành lập

Ban quản lý dự án

0,60

 

 

 

0,60

Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh v/v bổ sung đất mrộng Trường THPT Nam Lương Sơn

Đn bù giải phóng mặt bằng

7

Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã

Xã Tân Thành

UBND xã

1,27

1,12

 

 

0,15

Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 ca UBND tỉnh về việc phân bổ KH nguồn vốn đầu tư BS chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới

 

8

Xây dựng điểm trường mầm non xóm Đng An

Xã Tân Thành

UBND xã

0,28

0,25

 

 

0,03

Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND huyện về việc phân bổ KH nguồn vốn đầu tư BS chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới

 

9

Mở rộng đường giao thông nông thôn xóm Suối Sỏi

Xã Tân Thành

UBND xã

0,50

 

 

 

0,50

Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND huyện về việc phân bổ KH nguồn vn đu tư BS chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới

 

10

Đấu giá quyền sử dụng đất

xóm Cời, Tân Vinh

UBND huyện

0,80

0,80

 

 

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lương Sơn

 

11

Đấu giá quyn sử dụng đất

Đồng Ngã Ba xóm Hui, xã Cao Răm

UBND huyện

0,80

0,80

 

 

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lương Sơn

 

12

Đất đấu giá quyền sử dụng đất

Đồng Du Kích, xóm Cao, xã Cao Răm

UBND huyện

0,50

 

 

 

0,50

QĐ 1932/QĐ-UBND 07/6/2013 của UBND huyện Lương Sơn về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2020;

 

13

Đất ở tái định cư, dự án mở rộng đường Quốc lộ 21 (đoạn Xuân Mai- Hòa Lạc)

Hòa Sơn

Ban qun lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội

3,00

3,00

 

 

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sdụng đất đến năm 2020 huyện Lương Sơn

 

14

Xây dựng nhà ở xã hội ngoài khu công nghiệp

Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn

Công ty TNHH Almine Việt Nam

0,17

 

 

 

0,17

Công văn số 916/UBND-NNTN ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Alime Việt Nam trong việc xây dựng nhà ở cho người lao động trong công ty.

 

15

Mrộng đường nội đồng các xóm Phú Ngọc, Gò Mỡ, Ao Chúa, Hang Đồi 1

Phú Ngọc, Gò Mỡ, Ao Chúa, Hang Đồi 1, Hang Đồi 2, xã Cư Yên

UBND huyện Lương Sơn

1,20

1,20

 

 

 

QĐ s 2058/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình vv phê duyệt chtrương đầu tư xây dựng công trình

 

16

XD sân vận động xã Tiến Sơn

Xóm Ngâm, xã Tiến Sơn

Ban qun lý đầu tư XD huyện Lương Sơn

0,90

0,90

 

 

 

Quyết định số: 1007 ngày 22/5/2017 của UBND huyện Lương Sơn V/v phân bổ công trình XD Sân vân động

 

17

Xây dựng phòng hiệu bộ, phòng học chức năng và công trình phụ trợ trường THCS xã Tiến Sơn

Xóm Ghên, xã Tiến Sơn

Ban quản lý đầu tư XD huyện Lương Sơn

0,09

0,09

 

 

 

Quyết định số 1793 ngày 15/8/2017 của UBND huyện Lương Sơn v/v phê duyệt chtiêu XD công trình nhà hiệu bộ, phòng học chức năng và công trình nhà phụ trợ Trường THCS xã Tiến Sơn

 

18

Đường xóm Thanh Cù, xã nhuận Trạch đi xóm Nước Lạnh, xã Liên Sơn

Xã Nhuận Trạch và xã Liên Sơn

UBND huyện Lương Sơn

1,15

1,00

 

 

0,15

Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt ch trương đu tư xây dựng dự án

 

IX

MAI CHÂU

4

 

55,00

0,93

0,00

0,00

54,07

 

 

1

Chống quá tải các TBA Kỳ Sơn, Mai Châu

Các xã, thị trấn trong huyện Kỳ Sơn và Mai Châu

Điện lực Hòa Bình

1,50

0,30

 

 

1,20

Quyết định số 3509/QĐ-EVN NPC-B2 ngày 22-9-2015 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc v/v phê duyệt dự án đầu tư

in K Sơn và Mai

2

Đường Quy hoạch thuộc dự án nâng cấp thị trấn Mai Châu

Thị trấn Mai Châu

UBND huyện Mai Châu

0,30

0,30

 

 

 

Quyết định số 1942/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường tĐiện lực Mai Châu đến chân núi Pù Tọc, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu

 

3

Đường từ xóm Đoi đi xóm Nà Bó, Xã Tân Mai

Xã Tân Mai

Ban QLDA đu tư XD các công trình NN&PTNT tnh Hòa Bình

16,40

0,30

 

 

16,10

Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt thiết kế bn vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình: Đường xóm Đoi đi xóm Nà Bó, xã Tân Mai, huyện Mai Châu;

 

4

Đường từ xóm Diềm đi xóm Cải, xã Tân Dân

Xã Tân Dân

Ban QLDA đầu tư XD các công trình NN&PTNT tnh Hòa Bình

36,80

0,03

 

 

36,77

Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt thiết kế bản v thi công - dự toán xây dựng công trình: Đường xóm Diềm 1 đi xóm Cải, xã Tân Dân, huyện Mai Châu;

 

X

TÂN LẠC

20

 

83,63

2,59

59,00

0,00

22,04

 

 

1

Khu tái định cư, quy hoạch dân cư di dân vùng sạt lở tại xã Phú Cường

Xã Phú Cường

UBND huyện Tân Lạc

0,60

0,20

 

 

0,40

Dự án cấp bách tái định cư, quy hoạch dân cư vùng sạt ltại xã Phú Cường

 

2

Khu tái định cư, quy hoạch dân cư di dân vùng sạt ltại xã Quy Mỹ

Xã Mỹ Hòa

UBND huyện Tân Lạc

0,40

 

 

 

0,40

Dự án cấp bách tái định cư, quy hoạch dân cư vùng sạt lở tại xã Quy  Mỹ

 

3

Khu tái định cư, quy hoạch dân cư di dân vùng sạt ltại xã Lỗ Sơn

Xã Lỗ Sơn

UBND huyện Tân Lạc

1,20

0,50

 

 

0,70

Dự án cấp bách tái định cư, quy hoạch dân cư vùng sạt ltại xã Lỗ Sơn

 

4

Khu tái định cư, quy hoạch dân cư di dân vùng sạt ltại xã Quy Mỹ

Xã Quy Mỹ

UBND huyện Tân Lạc

0,70

 

 

 

0,70

Dự án cấp bách tái định cư, quy hoạch dân cư vùng sạt lở tại xã Quy Mỹ

 

5

Khu tái định cư, quy hoạch dân cư di dân vùng sạt lở tại xã Nam Sơn

Xã Nam Sơn

UBND huyện Tân Lạc

1,50

0,10

 

 

1,40

Dự án cấp bách tái định cư, quy hoạch dân cư vùng sạt ltại xã Nam Sơn

 

6

Khu tái định cư, quy hoạch dân cư di dân vùng sạt lở tại xã Quyết Chiến

Xã Quyết Chiến

UBND huyện Tân Lạc

1,70

 

 

 

1,70

Dự án cấp bách tái định cư, quy hoạch dân cư vùng sạt lở tại xã Quyết Chiến

 

7

Khu tái định cư, quy hoạch dân cư di dân vùng sạt ltại xã Lũng Vân

Xã Lũng Vân

UBND huyện Tân Lạc

1,20

0,50

 

 

0,70

Dự án cấp bách tái định cư, quy hoạch dân cư vùng sạt lở tại xã Lũng Vân

 

8

Khu tái định cư, quy hoạch dân cư di dân vùng sạt lở tại xã Ngổ Luông

Xã Ngổ Luông

UBND huyện Tân Lạc

0,80

0,20

 

 

0,60

Dự án cấp bách tái định cư, quy hoạch dân cư vùng sạt lở tại xã Ngổ Luông

 

9

Dự án Bảo vệ rừng kết hợp nghdưỡng tại huyện Tân Lạc.

Xã Phú Cường

Công ty TNHH Một thành viên Gia Ngân

59,00

 

59,00

 

 

Công văn số 1147/UBND-NNTN ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chủ trương cho Công ty TNHH Một thành viên Gia Ngân nghiên cứu, kho sát lập dự án Bảo vệ rừng kết hợp nghng tại huyện Mai Châu, huyện Tân Lạc

Diện tích chuyển mục đích 3,0 ha đất rừng phòng hộ

10

Dự án x lý rác thải và nhà điều hành

Thị trấn Mường Khến

UBND huyện Tân Lạc

2,37

 

 

 

2,37

Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quyết định chủ trương đầu tư

Diện tích thu hồi 2,37 ha trong đó 2,11 ha làm khu xử lý còn 0,26 ha làm nhà điều hành

11

Dự án Đường từ xóm Lồ xã Phong Phú đi xóm Thọng xã Tuân Lộ

xã Phong Phú, xã Tuân Lộ

Ban quản lý dự án đu tư huyện Tân Lạc

0,94

 

 

 

0,94

Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

12

Dự án Đường từ xóm Thọng đi xóm Cò, xã Tuân L

xã Tuân Lộ

Ban quản lý dự án đầu tư huyện Tân Lạc

0,90

0,30

 

 

0,60

Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

13

Dự án Đưng từ QL 12 đi xóm Quạng, xã Ngọc Mỹ

xã Ngọc Mỹ

Ban qun lý dự án đầu tư huyện Tân Lạc

0,59

0,09

 

 

0,50

Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

14

 

Dự án Đưng đi từ xóm Bo đi xóm Trang, xã Gia Mô

xã Gia Mô

Ban quản lý dự án đầu tư huyện Tân Lạc

1,67

0,60

 

 

1,07

Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

15

Dự án sửa chữa, nâng cấp Hồ Chăn, xã Tử Nê

xã Tử Nê

Ban quản lý dự án đầu tư huyện Tân Lạc

1,68

 

 

 

1,68

Quyết định số 1175A/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

16

Dự án sửa chữa, nâng cấp Hồ Pheo, xã Gia Mô

xã Gia Mô

Ban quản lý dự án đu huyện Tân Lc

1,50

 

 

 

1,50

Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của y ban nhân dân huyện Tân Lạc về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

17

Dự án xây nhà bia ghi tên liệt sỹ, xã T

xã Tử Nê

Ban quản lý dự án đầu tư huyện Tân Lạc

0,06

 

 

 

0,06

Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

18

Dự án xây dựng sân vận động xã Tử Nê

xã Tử Nê

Ban quản dự án đầu tư huyện Tân Lạc

2,20

 

 

 

2,20

Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 29/8/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc về phê duyệt Chủ trương đầu tư

 

19

Dự án sa chữa, nâng cấp Hồ Tầm Hầm, xã Do Nhân

xã Do Nhân

Ban quản lý dự án đầu tư huyện Tân Lạc

4,37

 

 

 

4,37

Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

20

Dự án sa chữa cống tràn Bai Rộc, xã Ngọc M

xã Ngọc Mỹ

Ban quản lý dự án đầu tư huyện Tân Lạc

0,25

0,10

 

 

0,15

Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 31/5/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc về phê duyệt Chủ trương đầu tư

 

XI

YÊN THỦY

4

 

16,11

4,90

0,00

0,00

11,21

 

 

1

Dự án xây dựng sân vận động trung tâm xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy

xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy

UBND huyện Yên Thy

0,37

 

 

 

0,37

Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 ca UBND tỉnh Hòa Bình về việc chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

 

2

Dự án xây dựng chợ nông thôn mới xã Lạc Thịnh huyện Yên Thủy

Xã Lạc Thịnh huyện Yên Thủy

UBND huyện Yên Thủy

0,12

 

 

 

0,12

Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tnh Hòa Bình về việc chủ trương đầu tư các d án nhóm C khi công mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

 

3

Giao đất đất có thu tiền sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Yên Thủy

Trên địa bàn huyện Yên Thủy

UBND huyện Yên Thủy

4,70

4,70

 

 

 

Quy hoạch sdụng đất huyện Yên Thủy giai đoạn 2011- 2020

 

4

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Yên Thủy

Trên địa bàn huyện Yên Thủy

UBND huyện Yên Thủy

10,92

0,20

0,00

0,00

10,72

Phương án điều chnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Thủy

 

 

Biểu 02: TNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRNG LÚA, ĐẤT RNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RNG ĐẶC DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Ha

STT

Tên dự án, công trình

Địa đim thực hiện dự án, công trình

Ch đầu tư

Tổng diện tích dự kiến (ha)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Tổng số

Trong đó sử dụng

Đất lúa

Đất RPH

Đất RDD

 

TNG CỘNG: 72 DỰ ÁN

72

 

119,24

62,07

50,88

6,29

 

 

I

THÀNH PHỐ

13

 

16,10

16,10

0,00

0,00

 

 

1

Quy hoạch khu dân cư xóm 4, xã S Ngòi

xã Sủ Ngòi

UBND thành phố Hòa Bình

0,60

0,60

 

 

Thông báo số 879-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình về việc Kết luận của Ban thường vụ của tỉnh tại phiên bản họp ngày 26/4/2017.

 

2

Dự án Mrộng phía Đông Nam khu dân cư Bc Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình

Xã Sủ Ngòi

Công ty CP SuDiCo Hòa Bình

0,19

0,19

 

 

Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ô đất cây xanh, hồ điều hòa thuộc Dự án Mở rộng phía Đông Nam khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình

 

3

Dự án đầu tư Trung tâm bán hàng và Dịch vụ ô tô

Phường Thịnh Lang

Công ty TNHH Một thành viên Tùng Dương HB

0,40

0,40

 

 

Công văn số 781/UBND-NNTN ngày 19-6-2017 của UBND tỉnh về chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên Tùng Dương HB nghiên cứu khảo sát lập dự án Đầu tư Trung tâm Bán hàng và Dịch vụ ô tô tại phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình.

 

4

Hệ thống thoát nước tại khu vực giáp Sở Tài chính, thành ph Hòa Bình

xã S Ngòi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hòa Bình

0,01

0,01

 

 

Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND thành phố Hòa Bình về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Tuyến cng thoát nước tại khu vực giáp sở Tài chính, thành phố Hòa Bình

 

5

Khu dân cư phường Thịnh Lang (vị trí số 3, số 4)

P. Thịnh Lang

Công ty TNHH An Cường

0,27

0,27

 

 

Văn bản s959/UBND-NNTN ngày 18/7/2017 ca UBND tỉnh Hòa Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư số 3, s4 phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình

 

6

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đường Trương Hán Siêu

Phường Thịnh Lang

Công ty Cổ phần Tiến Thịnh

0,21

0,21

 

 

Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh v/v phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu và khi dầu mỏ hóa lng trên địa bàn tnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2020, định hưng đến năm 2025.

 

7

Công trình: Ci tạo, nâng cấp đường giao thông xóm Yên Hòa đi xóm Bún, xã Yên Mông

xã Yên Mông

UBND TP Hòa Bình

0,16

0,16

 

 

Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND thành phố Hòa Bình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ - thuật xây dựng công trình

Đã có trong Danh mục thu hi đất tại Nghị quyết s 32/NQ- HĐND ngày 06/12/2016; Chưa có trong danh mục cho phép chuyn mục đích sử dụng đất

8

Mở rộng Trường Cao đng nghề Hòa Bình và nghề trọng đim quốc gia

Xóm Đm, xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình

Trường Cao đng nghề Hòa Bình

2,80

2,80

 

 

Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 08-11-2012 về việc phê duyệt dự án đu tư xây dựng công trình; Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 28-4-2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc điều chnh dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình và nghề trọng điểm quốc gia;

 

9

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Xã Hòa Bình

Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên

1,88

1,88

 

 

Quyết định chtrương đầu tư số 54/QĐ-UBND ngày 06/10/2016; Giấy phép KTKS số 96/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh

 

10

Dự án Mở rộng phía Đông Nam khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình

Xã Sủ Ngòi

Công ty CP SUDICO Hòa Bình

4,80

4,80

 

 

Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng t l1/500 ô đất cây xanh, hồ điều hòa thuộc Dự án Mở rộng phía Đông Nam khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình

 

11

Dự án khu dân cư Thịnh Lang thành phố Hòa Bình

Phường Thịnh Lang

Công ty CP SUDICO Hòa Bình

4,12

4,12

 

 

Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án khu dân cư Thịnh Lang, TP Hòa Bình.

Văn bản số 1095/UBND-NNTN ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc Chấp thuận chtrương đầu tư dự án khu dân cư Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình.

 

12

Dự án đu tư Trung tâm bán hàng và Dịch vụ ô tô

Phường Thịnh Lang

Công ty TNHH Một thành viên Tùng Dương HB

0,40

0,40

 

 

Công văn số 781/UBND-NNTN ngày 19-6-2017 của UBND tỉnh về chủ trương cho Công ty TNHH một thành viên Tùng Dương HB nghiên cứu khảo sát lập dự án Đầu lư Trungm Bán hàng và Dịch vụ ô tô tại phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình.

 

13

Khu đô thị sinh thái Trung Minh - GELEXIMCO

Xã Trung Minh

Tập đoàn GELEXIMCO - Công ty Cphần

0,26

0,26

 

 

Văn bản số 911/UBND-NNTN ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Trung Minh-GELEXIMCO, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình.

 

II

CAO PHONG

3

 

11,02

5,88

5,14

0,00

 

 

1

Ci tạo, nâng cấp đường tnh 435, tỉnh Hòa Bình - bổ sung

Huyện Cao Phong và huyện Tân Lạc

SGTVT Tnh Hòa Bình

10,90

5,76

5,14

 

Quyết định số 19/QĐ.TT.HĐND ngày 26-6-2017 ca Thường trực HĐND tỉnh v/v phê duyệt chtrương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tnh 435, tnh Hòa Bình

Tổng DA 26,39 ha, gồm đất lúa 6,80 ha. RPH 19,54 ha, đất. NQ 47 đã có 15,49 ha. gồm đất lúa 1,09 ha. RPH 14,4 ha.

2

Cải tạo nâng cấp đường xóm Nhõi 1 xã Xuân Phong đi xóm Chằng xã Đông Phong

xã Xuân Phong, xã Đông Phong

UBND huyện Cao Phong

0,05

0,05

 

 

Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

 

3

Sửa chữa tràn sả lũ và làm đường lên hồ De xã Nam Phong

xã Nam Phong

UBND huyện Cao Phong

0,07

0,07

 

 

Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

 

III

ĐÀ BẮC

1

 

0,10

0,05

0,05

0,00

 

 

1

Trạm bảo vệ rừng

Các xã tại các huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, Mai Châu

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình

0,10

0,05

0,05

 

- Quyết định số 21/QĐ-TTHĐND ngày 29-3-2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh v/v phê duyệt chtrương đầu tư dự án nâng cao năng lực phòng cháy, cha cháy rừng và hỗ trợ trồng rừng sản xuất tnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư.

Các huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, Mai Châu

IV

KIM BÔI

5

 

8,54

8,54

0,00

0,00

 

 

1

Quy hoạch đất ở thực hiện di dân tái định cư

Xã Hạ Bì, Tú Sơn và Vĩnh Đồng

UBND huyện Kim Bôi

3,11

3,11

 

 

Dự án cấp bách tái định cư vùng sạt l, lũ quét

 

2

Xây dựng trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội huyện Kim Bôi

Xã Hạ Bi

Bo him xã hội tnh Hòa Bình

0,30

0,30

 

 

Công văn số 1662/BHXH-QLDA ngày 27-9-2017 của Bảo hiểm xã hội tnh Hòa Bình về việc xin bố trí đất xây dựng trụ sở BHXH huyện

 

3

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nông thôn tại các xã

Hạ Bì; Sơn Thủy; Vĩnh Đồng; Kim Truy; Đông Bắc; Bắc Sơn; Vĩnh Tiến; Cuối Hạ; Mị Hòa và các xã khác

Hộ gia đình, cá nhân

0,20

0,20

 

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Bôi

 

4

Khu dân cư mở rộng thị trấn Bo

Xã Hạ Bì

UBND huyện Kim Bôi; Trung Tâm phát triển quỹ đất tnh

4,73

4,73

 

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Bôi

 

5

Nâng cấp, mrộng đường và ngầm xóm Cháo

xã Kim Tiến

UBND huyện Kim Bôi

0,20

0,20

 

 

Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 16-10-2017 của UBND tỉnh v/v chủ trương đầu tư Đường và ngầm xóm Cháo xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi

 

V

KỲ SƠN

10

 

3,89

3,89

0,00

0,00

 

 

1

Mrộng Nhà máy thức ăn chăn nuôi Hòa Bình

Xóm Đnh, xã Dân Hòa

Công ty TNHH Jafa Comfeed Việt Nam

0,96

0,96

 

 

Thông báo s 3805/TB-VPUBND ngày 31/7/2017 v/v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

 

2

Xây dựng dây chuyền khai thác chế biến đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường (KV2)

Xã Phú Minh

Công ty Cổ phần MCC

0,23

0,23

 

 

Giấy phép thăm dò khoáng sn s42/QĐ-UBND ngày 16/5/2016, Quyết định phê duyệt trlượng khoáng sản s 191/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh.

 

3

Khu đô thị mới và dịch vụ cộng đồng

Xã Yên Quang

Hợp tác xã Thành Công

0,15

0,15

 

 

Công văn số 160/HĐND-CTHĐND ngày 21-8-2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh v/v chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới và dịch vụ cộng đồng, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn.

 

4

Dự án Xây dựng dây chuyền khai thác chế biến đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường (KV1)

xã Phú Minh

Công ty Cổ phần VIMECO

0,70

0,70

 

 

Giấy phép Thăm dò khoáng sản số 41/QĐ-UBND ngày 16/5/2016; Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sn số 270/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình

 

5

Dự án Nâng khả năng tải đường dây 220kV Hòa Bình - Hà Đông

Các xã, thị trấn

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

0,10

0,10

 

 

- Văn bản số 1266/UBND-CNXD ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc thỏa thuận hướng tuyến công trình Nâng khả năng ti đường dây 220kV Hòa Bình - Hà Đông;

- Quyết định 1540/QĐ-EVNNPT ngày 14/07/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Nâng khả năng tải đường dây 220kV Hòa Bình - Hà Đông.

 

6

Khu đô thị mới và dịch vụ cộng đồng

Xã Yên Quang

Hợp tác xã Thành Công

0,15

0,15

 

 

Công văn số 160/TT.HĐND-CTHĐND ngày 21-8-2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh về việc chtrương đầu tư dự án Khu đô thị mới và dịch vụ cộng đồng tại xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn.

 

7

Nhà văn hóa xã Dân Hạ

Xã Dân Hạ

BQL dự án huyện Kỳ Sơn

0,30

0,30

 

 

Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 ca UBND huyện v/v phê duyệt Báo cáo KT-KT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xd công trình: XD NVH xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn.

 

8

Sân vận động Trung tâm xã Dân Hạ

Xã Dân Hạ

BQL dự án huyện Kỳ Sơn

0,60

0,60

 

 

Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND huyện v/v phê duyệt Báo cáo KT-KT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xd công trình: XD Sân vận động TT xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn.

 

9

Nhà văn hóa xã Dân Hòa

Xã Dân Hòa

BQL dự án huyện Kỳ Sơn

0,50

0,50

 

 

Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND huyện v/v phê duyệt Báo cáo KT-KT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xd công trình: XD NVH xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn.

 

10

Đường nội đồng xóm Nh, xã Hợp Thành

Xã Hợp Thành

BQL dự án huyện Kỳ Sơn

0,20

0,20

 

 

Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 ca UBND huyện v/v phê duyệt Báo cáo KT-KT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xd công trình; Đường nội đồng xóm Nh, xã Hp Thành, huyện Kỳ Sơn.

 

VI

LẠC SƠN

6

 

7,47

1,22

0,00

6,25

 

 

1

Giao đất giãn dân

Xã Yên Phú, Thị Trấn, Bình Hẻm, Tự do

UBND huyện

1,12

1,12

 

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lạc Sơn

 

2

Dự án Tái định Cư tại các Xóm

xà Tuân Đạo

UBND huyện

0,10

0,10

 

 

Công văn số 560/VP-TH ngày 25/9/2017 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc kiểm tra tình hình sạt lđất tại xã Tuân Đạo

Dự án tái định cư vùng st l

3

Hạng mục số 07 xây dựng đường kết hợp kè chống sạt lở xã Quý Hòa

Xã Quý Hòa

UBND huyện

1,00

 

 

1,00

Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án Trồng, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn và kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống lũ, sạt lở đất, hạn hán, bảo vệ dân cư huyện Lạc Sơn

 

4

Đường liên thôn xóm Thang đi xóm Vẹ

Xă Quý Hòa

UBND huyện

0,25

 

 

0,25

Căn cứ Quyết định số: 2201/QĐ-UBND ngày 13 tháng 04 m 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn về việc phê duyt kế hoạch đấu thầu năm 2017. Hợp phần 2 - Ngân sách phát triển xã. Dự án giảm nghèo huyện Lạc Sơn giai đoạn 2 (Khoản vay bổ sung 2015 - 2018).

 

5

Đường cn lửa xóm Khả 1 đi xóm Thêu

Xã Quý Hòa

UBND huyện

1,00

 

 

1,00

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐND tỉnh Hòa Bình ngày 30/10/2015 về việc phê duyệt ch trương đu tư xây dựng đường Lâm nghiệp kết hợp đường công vụ, đường ranh cn lửa các huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, Kỳ Sơn

 

6

Đường cản la xóm Cáo đi xóm Cốc và xóm Củ 1

Xã Quý Hòa

UBND huyện

4,00

 

 

4,00

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐND tỉnh Hòa Bình ngày 30/10/2015 về việc phê duyệt chtrương đầu tư xây dựng đường Lâm nghiệp kết hợp đường công vụ, đường ranh cản lửa các huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, Kỳ Sơn

 

VII

LẠC THỦY

3

 

0,59

0,59

0,00

0,00

 

 

1

Trường mm non xã Yên Bồng

Xã Yên Bồng

UBND huyện Lạc Thủy

0,14

0,14

 

 

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của UBND huyện Lạc Thủy v/v phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2016- 2020

 

2

Đường từ cây xăng số 10 đến đài tưng niệm liệt sỹ

TT Chi Nê

Phòng KT&HT huyện

0,05

0,05

 

 

Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND huyện Lạc Thủy v/v phê duyệt chủ trương đầu tư XD công trình

 

3

Nhà máy gạch Tuynel

Xã Thanh Nông

Công ty TNHH Sn xuất vật liệu xây dựng Đất Việt

0,40

0,40

 

 

Công văn s1048/UBND-NNTN ngày 04-8-2017 của UBND tỉnh v/v chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Đất Việt nghiên cứu, khảo sát, lập dự án Nhà máy gạch tuynel tại thôn vai, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy.

 

VIII

LƯƠNG SƠN

15

 

17,42

17,38

0,00

0,04

 

 

1

Xây dựng phòng hiệu bộ, phòng học chức năng và công trình phụ trợ trường THCS xã Tiến Sơn

Xóm Ghên, xã Tiến Sơn

Ban quản lý đầu tư XD huyện Lương Sơn

0,09

0,09

 

 

Quyết định số 1793 ngày 15/8/2017 của UBND huyện Lương Sơn v/v phê duyệt chtiêu XD công trình nhà hiệu bộ, phòng học chức năng và công trình nhà phụ trợ Trường THCS xã Tiến Sơn

 

2

XD sân vận động xã Tiến Sơn

Xóm Ngăm, xã Tiến Sơn

Ban qun lý đầu tư XD huyện Lương Sơn

0,90

0,90

 

 

Quyết định số: 1007 ngày 22/5/2017 của UBND huyện Lương Sơn V/v phân bổ công trình XD Sân vn động

 

3

Mrộng đường nội đồng các xóm Phú Ngọc, Gò M, Ao Chúa, Hang Đồi 1

Phú Ngọc, Gò Mỡ, Ao Chúa, Hang Đồi 1, Hang Đồi 2, xã Cư Yên

UBND huyện Lương Sơn

1,20

1,20

 

 

QĐ s 2058/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình vv phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

 

4

Đất tái định cư, dự án mrộng đường Quốc lộ 21 (đoạn Xuân Mai- Hòa Lạc)

Hòa Sơn

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội

3,00

3,00

 

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lương Sơn

 

5

Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã

Xã Tân Thành

UBND xã

1,12

1,12

 

 

Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh về việc phân bổ KH nguồn vốn đầu tư BS chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới

 

6

Xây dựng điểm trường mầm non xóm Đồng An

Xã Tân Thành

UBND xã

0,25

0,25

 

 

Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND huyện về việc phân bổ KH nguồn vốn đầu tư BS chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới

 

7

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gạch tuynel Thuận Hòa Phát

Xã Hợp Hòa

Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Thuận Hòa Phát

1,10

1,10

 

 

Công văn số 1016/UBND-NNTN ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, khảo sát, thực hiện thủ tục đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch Tuynel tại xã Hợp Hòa và Tân Vinh, huyện Lương Sơn

 

8

Đấu giá QSD đất

Tân Vinh

UBND huyện

0,80

0,80

 

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lương Sơn

 

9

Đấu giá quyền sử dụng đất

Đồng Ngã Ba xóm Hui, xã Cao Răm

UBND huyện

0,80

0,80

 

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lương Sơn

 

10

Phát triển kinh tế hộ gia đình, cá nhân. Chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa, đất trồng lúa khác, đất trồng cây lâu năm, đất trồng rng sản xuất sang đất ở.

Các tiểu khu, xóm thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tnh Hòa Bình

Hộ gia đình, cá nhân

0,10

0,06

 

0,04

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lương Sơn

 

11

Đấu giá QSD đất

Xóm Mỏ, thị trấn

UBND huyện

3,40

3,40

 

 

Văn bản số 1835/UBND-KTHT ngày 19/5/2017 của UBND huyện Lương Sơn về việc đồng ý chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xóm Mỏ và tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn.

 

12

Trụ sở sản xuất, kinh doanh

Xã Trung Sơn

Công ty Cổ phần Thành Hiếu

0,10

0,10

 

 

Văn bản số 1116/UBND-ĐĐ ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh về việc địa điểm cho Công ty Cổ phần Thành Hiếu thuê đất

Giai đoạn 1 đã được UBND tỉnh cho thuê 1,412,7 m2

13

Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường

Xã Cao Dương

Công ty Cổ phần Cao Dương Phát Đạt

3,50

3,50

 

 

- Giấy phép thăm dò khoáng sản số 138/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 15/4/2011-của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kết quả thăm dò đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường:

- Văn bản số 609/SXD-VLXD ngày 02/7/2012 của Sở Xây dựng thông báo kết quthẩm định thiết kế cơ sở;

- Công văn số 942/UBND-NNTN ngày 14-7-2017 của UBND tỉnh v/v kế thừa hồ sơ, tài liệu có liên quan để tiếp tục thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Cao Dương Phát Đạt

 

14

Đường xóm Thanh Cù, xã Nhuận Trạch đi xóm Nước Lạnh, xã Liên Sơn

Xã Nhuận Trạch và xã Liên Sơn

UBND huyện Lương Sơn

1,00

1,00

 

 

Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án

 

15

Dự án Ca hàng xăng dầu Ánh Hồng

Xã Tân Thành, huyện Lương Sơn

Công ty TNHH Một thành viên Ánh Hồng

0,06

0,06

 

 

- Công văn số 1301/UBND-NNTN ngày 22-9-2017 của UBND tỉnh vviệc xin ý kiến Bộ Quốc phòng địa điểm dự án Xây dựng cửa hàng xăng dầu Ánh Hồng;

- Công văn số 13472/BQP-TM ngày 11-11-2017 của BQP đồng ý địa đim Xây dựng cửa hàng xăng dầu Ánh Hồng.

 

IX

MAI CHÂU

5

 

16,63

0,93

15,70

0,00

 

 

1

Chống quá tải các TBA Kỳ Sơn, Mai Châu

Các xã, thị trn trong huyện Kỳ Sơn và Mai Châu

Điện lực Hòa Bình

0,30

0,30

 

 

Quyết định số 3509/QĐ-EVN NPC-B2 ngày 22-9-2015 của Tổng Công ty Điện lực miền Bc v/v phê duyệt dự án đầu tư

Huyện Kỳ Sơn và Mai Châu

2

Đường Quy hoạch thuộc dự án nâng cấp thị trấn Mai Châu

Thị trấn Mai Châu

UBND huyện Mai Châu

0,30

0,30

 

 

Quyết định số 1942/QĐ-UBND Phê duyệt chtrương đầu tư dự án đường từ Điện lực Mai Châu đến chân núi Pù Tọc, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu

 

3

Đường từ xóm Đoi đi xóm Nà Bó, Xã Tân Mai

Xã Tân Mai

Ban QLDA đầu tư XD các công trình NN&PTNT tnh Hòa Bình

0,30

0,30

 

 

Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình: Đường xóm Đoi đi xóm Nà Bó, xã Tân Mai, huyện Mai Châu;

 

4

Đường từ xóm Diềm đi xóm Cải xã Tân Dân

Xã Tân Dân

Ban QLDA đu tư XD các công trình NN&PTNT tnh Hòa Bình

0,03

0,03

 

 

Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của Ủy ban nhân dân tnh Hòa Bình về việc phê duyệt thiết kế bản v thi công - dự toán xây dựng công trình: Đường xóm Diềm 1 đi xóm Cải, xã Tân Dân, huyện Mai Châu;

 

5

Dự án Khu du lịch nghdưỡng sinh thái cao cấp Tòng Đậu - Mai Châu

Xã Tòng Đậu

Công ty CP Cát Tường Thiên Mai Châu

15,70

 

15,70

 

Công văn số 644/UBND-NNTN ngày 29-5-2017 của UBND tỉnh về chủ trương cho Công ty CP Cát Tường Thiên Mai Châu nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tòng Đậu - Mai Châu

 

X

TÂN LẠC

8

 

28,18

2,59

25,59

0,00

 

 

1

Khu tái định cư, quy hoạch dân cư di dân vùng sạt ltại các xã

Các xã

UBND huyện Tân Lạc

1,50

1,50

 

 

Dự án cấp bách tái định cư, quy hoạch dân cư vùng sạt lở tại các xã trên địa bàn huyện Tân Lạc.

 

2

Dự án Bảo vệ rừng kết hợp nghdưỡng tại huyện Tân Lạc.

Xã Phú Cưng

Công ty TNHH Một thành viên Gia Ngân

3,00

 

3,00

 

Công văn Số 1147/UBND-NNTN ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chủ trương cho Công ty TNHH Một thành viên Gia Ngân nghiên cứu, khảo sát lập dự án Bảo vệ rừng kết hợp nghdưỡng tại huyện Mai Châu, huyện Tân Lạc

Diện tích chuyển mục đích 3,0 ha đất rừng phòng hộ

3

Dự án Bản du lịch văn hóa cộng đồng dân tộc Mường tại xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc.

Phú Cường

Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Hòa Bình

10,59

 

10,59

 

Công văn số 1401/UBND-NNTN ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ch trương cho Công ty cổ phần đầu tư du lịch Hòa Bình nghiên cứu, khảo sát lập dự án Bản du lịch văn hóa cộng đồng dân tộc Mường tại xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc

Tổng diện tích CMĐ 79,49 ha trong đó: đất RPH 10,59 ha: đất RSX 65 ha; đất trng cây hàng năm khác 3,9 ha.

4

Dự án Đường từ xóm Thọng đi xóm Cò, xã Tuân Lộ

Xã Tuân Lộ

Ban quản lý dự án đầu tư huyện Tân Lạc

0,30

0,30

 

 

Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc về phê duyệt Báo cáo kinh tế kthuật

 

5

Dự án Đường từ QL 12 đi xóm Quạng, xã Ngọc M

Ngọc Mỹ

Ban qun lý dự án đầu tư huyện Tân Lạc

0,09

0,09

 

 

Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của y ban nhân dân huyện Tân Lạc về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

6

Dự án Đường đi từ xóm Bo đi xóm Trang, xã Gia Mô

Xã Gia Mô

Ban quản lý dự án đầu tư huyện Tân Lạc

0,60

0,60

 

 

Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

7

Dự án sa chữa cống tràn Bai Rộc, xã Ngọc Mỹ

Ngọc Mỹ

Ban quản lý dự án đầu tư huyện Tân Lạc

0,10

0,10

 

 

Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 31/5/2015 của y ban nhân dân huyện Tân Lạc về phê duyệt Chủ trương đầu tư

 

8

Khu du lịch sinh thái và tâm linh Thung Khe-Tân Lạc- Hòa Bình tại xã Phú Cường huyện Lân Lạc, tnh Hòa Bình

Xã Phú Cường

Công ty CP Cát Tường Thiên Tân Lạc

12,00

 

12,00

 

Công văn số 901/UBND-NNTN ngày 07-7-2017 của UBND tỉnh về chtrương cho Công ty CP Cát Tường Thiên nghiên cứu, kho sát lập dự án đầu tư dự án Khu du lịch nghdưỡng sinh thái và tâm linh Thung Khe-Tân Lạc-Hòa Bình tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc.

 

XI

YÊN THỦY

3

 

9,30

4,90

4,40

0,00

 

 

1

Dự án đầu tư xây dựng công trình HS-01 tại xã Đa Phúc huyện Yên Thy

Xã Đa Phúc huyện Yên Thủy

Quân chng phòng không - Không quân

4,40

 

4,40

 

Quyết định số 1313/QĐ-TM ngày 28/8/2017 của Tổng Tham mưu trưng Quân đội nhân dân Việt nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình HS-01.2

Tng dự án 8,4 ha, trong đó có 4,4 ha đất rừng phòng hộ

2

Giao đất đất có thu tiền sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Yên Thủy

Trên địa bàn huyện Yên Thủy

UBND huyện Yên Thủy

4,70

4,70

 

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Thủy

 

3

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Yên Thủy

Trên địa bàn huyện Yên Thủy

UBND huyện Yên Thủy

0,20

0,20

 

 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Thủy

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu77/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 77/NQ-HĐND 2017 danh mục dự án cần thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 77/NQ-HĐND 2017 danh mục dự án cần thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Hòa Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu77/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýTrần Đăng Ninh
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 77/NQ-HĐND 2017 danh mục dự án cần thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 77/NQ-HĐND 2017 danh mục dự án cần thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội Hòa Bình

           • 08/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực