Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND về thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ đầu tư phát triển Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2008/NQ-HĐND

Tân An, ngày 07 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VII-KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư số 139/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3263/TTr.UBND ngày 16/6/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Long An, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Long An theo Đề án số 3264/ĐA-UBND ngày 16/6/2008 của UBND tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khoá VII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB.TVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- VPQH, VPCP (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- TT.UBNMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh Long An-K VII;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- TT-HĐND-UBND các huyện, thi xã;
- VP.Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh , VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ....D\NQ-TLQD-TPTĐP.17

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu78/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2008
Ngày hiệu lực17/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ đầu tư phát triển Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ đầu tư phát triển Long An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu78/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành07/07/2008
        Ngày hiệu lực17/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ đầu tư phát triển Long An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND thành lập Quỹ đầu tư phát triển Long An

            • 07/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực