Nghị quyết 78/2014/QH13

Nghị quyết 78/2014/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 78/2014/QH13 dự toán ngân sách nhà nước 2015


QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2014/QH13

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11;

Sau khi xem xét Báo cáo số 420/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ trình Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 2289 / BC-UBTCNS13 ngày 18 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 770/BC-UBTVQH13 ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 911.100 tỷ đồng (chín trăm mười một nghìn, một trăm tỷ đồng); nếu tính cả 10.000 tỷ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2014 sang năm 2015 thì tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 921.100 tỷ đồng (chín trăm hai mươi mốt nghìn, một trăm tỷ đồng).

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.147.100 tỷ đồng (một triệu, một trăm bốn mươi bảy nghìn, một trăm tỷ đồng).

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 226.000 tỷ đồng (hai trăm hai mươi sáu nghìn tỷ đồng), tương đương 5% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

(Kèm theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 5)

Điều 2. Giao Chính phủ

1. Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; phân bổ chi ngân sách nhà nước tập trung, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát; quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách. Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải được dự toán và do luật định.

2. Đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; thu hồi kịp thời các khoản thu được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; giảm nợ đọng thuế. Không đề xuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực hiện cam kết quốc tế.

3. Tiếp tục thu vào ngân sách nhà nước cổ tức được chia năm 2015 cho phần vốn nhà nước của các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

4. Tiếp tục thu vào ngân sách nhà nước 75% số tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia và tiền đọc tài liệu phát sinh trong năm 2015; số tiền còn lại (25%) để lại cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư theo quy định của pháp luật.

5. Điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Không cho phép ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau; trường hợp đặc biệt, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Rà soát, quản lý chặt chẽ để giảm mạnh số chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi còn nhiệm vụ và thực sự cần thiết theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên, không mua xe công (trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật); giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài. Tổ chức đại hội Đảng các cấp theo tinh thần triệt để tiết kiệm. Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6.  Thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống). Thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

7. Phân bổ, quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước phải tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công. Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán các khoản nợ của ngân sách nhà nước, thu hồi các khoản tạm ứng. Không bố trí vốn đối với các dự án mới chưa cấp bách.

Trong trường hợp giải ngân vốn ODA vượt dự toán, Chính phủ phải báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội trước khi thực hiện; đẩy mạnh hợp tác theo hình thức công tư (PPP) và các hình thức đầu tư không sử dụng vốn nhà nước để huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

8. Rà soát mục tiêu của 16 chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung bố trí vốn ngân sách cho các mục tiêu quan trọng, cấp bách, hoàn thành dứt điểm trong năm 2015. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã triển khai trong giai đoạn 2011-2015; tiến hành rà soát tổng thể để cắt giảm, lồng ghép, thu gọn các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2016-2020; báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ mười.

9. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước; trong điều hành ngân sách nhà nước, có biện pháp tích cực để giảm bội chi và tăng chi trả nợ. Sử dụng nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2014 chủ yếu để ưu tiên trả nợ của các cấp ngân sách, thực hiện một số khoản chi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Tính đúng, tính đủ nợ công, không để vượt mức trần theo Nghị quyết của Quốc hội (65%GDP), quản lý chặt chẽ nợ công, đặc biệt là các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ, các khoản vay về cho vay lại. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, quản lý chặt chẽ quỹ tích lũy trả nợ. Tiếp tục các biện pháp cơ cấu lại các khoản vay. Từ năm 2015, phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 05 năm trở lên, không thực hiện các khoản vay có kỳ hạn ngắn cho bù đắp bội chi ngân sách nhà nước, giảm mức vay đảo nợ.

10. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương mở rộng thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công sang cơ chế đặt hàng.

Điều 3. Giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2014.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

PHỤ LỤC SỐ 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2015

 

A - TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

911.100

1

Thu nội địa

638.600

2

Thu từ dầu thô

93.000

3

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

175.000

4

Thu viện trợ

4.500

 

B - THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2014 SANG NĂM 2015

10.000

 

C - TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.147.100

1

Chi đầu tư phát triển

195.000

2

Chi trả nợ và viện trợ

150.000

3

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính.

767.000

4

Chi cải cách tiền lương

10.000

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

6

Dự phòng

25.000

 

D - BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

226.000

 

Tỷ lệ bội chi so GDP

5,0%

 

PHỤ LỤC SỐ 2

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2015

A

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

 

I

Nguồn thu ngân sách Trung ương

589.807

1

Thu ngân sách trung ương hưởng theo phân cấp

579.807

 

- Thu thuế, phí và các khoản thu khác

575.307

 

- Thu viện trợ

4.500

2

Thu chuyển nguồn ngân sách trung ương năm 2014 chuyển sang năm 2015

10.000

II

Chi ngân sách Trung ương

815.807

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp

586.586

2

Chi bổ sung cho ngân sách địa phương

229.221

 

- Bổ sung cân đối

145.893

 

- Bổ sung có mục tiêu

83.328

III

Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước

226.000

B

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 

I

Nguồn thu ngân sách địa phương

560.514

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

331.293

2

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

229.221

 

- Bổ sung cân đối

145.893

 

- Bổ sung có mục tiêu

83.328

II

Chi ngân sách địa phương

560.514

1

Chi cân đối ngân sách địa phương

477.186

2

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

83.328

 

PHỤ LỤC SỐ 3

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2015

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG THU

DỰ TOÁN NĂM 2015

 

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNNN

911.100

I

Thu nội địa

638.600

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

220.842

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

142.459

3

Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh

119.546

4

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

33

5

Thuế thu nhập cá nhân

51.266

6

Lệ phí trước bạ

15.435

7

Thuế bảo vệ môi trường

12.939

8

Các loại phí, lệ phí

14.035

9

Các khoản thu về nhà, đất

46.590

a

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.330

b

Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

5.855

c

Thu tiền sử dụng đất

39.000

d

Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

405

10

Thu khác ngân sách

14.365

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã

1.090

II

Thu từ dầu thô

93.000

III

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

175.000

1

Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

260.000

a

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu

83.400

b

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (tổng số thu)

176.600

2

Hoàn thuế giá trị gia tăng

-85.000

IV

Thu viện trợ

4.500

 

PHỤ LỤC SỐ 4

DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2015

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

CHIA RA

NSTW

NSĐP

A

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSNN

1.147.100

(1)     669.914

(2)    477.186

I

Chi đầu tư phát triển

195.000

97.306

97.694

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

33.756

14.096

19.660

2

Chi khoa học, công nghệ

7.600

4.130

3.470

II

Chi trả nợ và viện trợ

150.000

150.000

 

III

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính

767.000

399.608

367.392

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

184.070

32.070

152.000

2

Chi khoa học, công nghệ

9.790

7.640

2.150

IV

Chi cải cách tiền lương

(3) 10.000

10.000

 

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

 

100

VI

Dự phòng

25.000

13.000

12.000

B

CHI TỪ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN

109.686

85.906

23.780

C

CHI TỪ NGUỒN VAY NGOÀI NƯỚC VỀ CHO VAY LẠI

40.900

40.900

 

 

TỔNG SỐ (A + B + C)

1.297.686

796.720

500.966

Ghi chú:

(1) Đã bao gồm cả số bổ sung có mục tiêu cho NSĐP.

(2) Đã bao gồm cả 145.893 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP; chưa bao gồm số bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP.

(3) Kể cả nguồn của NSĐP thì tổng nguồn chi thực hiện cải cách tiền lương là 11.100 tỷ đồng.

 

PHỤ LỤC SỐ 05

CÁC KHOẢN THU, CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NĂM 2015

Đơn vị: Tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2015

 

TỔNG SỐ

109.686

I

Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước

24.686

1

Phí đảm bảo an toàn hàng hải

906

2

Các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu chi tại xã

3.780

3

Thu xổ số kiến thiết

20.000

II

Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

85.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2014/QH13

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu78/2014/QH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2014
Ngày hiệu lực10/11/2014
Ngày công báo30/11/2014
Số công báoTừ số 1017 đến số 1018
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2014/QH13

Lược đồ Nghị quyết 78/2014/QH13 dự toán ngân sách nhà nước 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 78/2014/QH13 dự toán ngân sách nhà nước 2015
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu78/2014/QH13
       Cơ quan ban hànhQuốc hội
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành10/11/2014
       Ngày hiệu lực10/11/2014
       Ngày công báo30/11/2014
       Số công báoTừ số 1017 đến số 1018
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 78/2014/QH13 dự toán ngân sách nhà nước 2015

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 78/2014/QH13 dự toán ngân sách nhà nước 2015

         • 10/11/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/11/2014

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/11/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực