Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư quản lý dự án nhóm C Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2017/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÓM C QUY MÔ NHỎ THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về mức lương chuyên gia trong hoạt động tư vấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 380/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ (theo Điều 2 Nghị định số 161/2017/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ) thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Nội dung công việc hỗ trợ

1. Công tác chuẩn bị đầu tư

a) Khảo sát xây dựng: Bao gồm khảo sát địa hình; địa chất; thủy văn.

b) Lập hồ sơ xây dựng công trình: Bao gồm Báo cáo thuyết minh dự án; thiết kế bản vẽ thi công (bao gồm áp dụng, vận dụng hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đã được cấp có thẩm quyền ban hành và thiết kế các hạng mục công trình khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành có liên quan nếu có); dự toán xây dựng công trình.

2. Công tác quản lý thực hiện dự án

a) Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Bao gồm tổ chức lựa chọn nhà thầu; quản lý hợp đồng; quản lý khối lượng, chất lượng, chi phí, tiến độ, an toàn lao động; nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình.

b) Giám sát thi công xây dựng: Bao gồm thuê tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện tư vấn giám sát và giám sát cộng đồng.

Điều 3. Định mức chi phí

1. Bằng 70% giá trị dự toán theo khối lượng thực tế và đơn giá hiện hành của tỉnh đối với Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này.

2. Bằng 35% theo định mức công bố hiện hành của Bộ Xây dựng đối với Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này, nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng.

3. Bằng 40% theo định mức công bố hiện hành của Bộ Xây dựng đối với Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này.

4. Bằng 60% theo định mức công bố hiện hành của Bộ Xây dựng đối với Điểm b Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. Định mức hỗ trợ

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% theo định mức chi phí quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.

Điều 5. Nguồn vốn thực hiện

Dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia nào thì cân đối từ nguồn vốn của chương trình đó để thực hiện.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu78/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư quản lý dự án nhóm C Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư quản lý dự án nhóm C Hà Tĩnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu78/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành13/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư quản lý dự án nhóm C Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư quản lý dự án nhóm C Hà Tĩnh

            • 13/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực