Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND quy định về Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND quy định Lệ phí đăng ký kinh doanh Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2017/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ Về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra số 10/BC-KTNS ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Liên hiệp Hợp tác xã; Hợp tác xã; Quỹ tín dụng nhân dân; Hộ kinh doanh thực hiện đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Tổ chức cá nhân khác liên quan.

2. Nội dung thu và mức thu:

a) Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Liên hiệp hợp tác xã; Quỹ tín dụng nhân dân: 300.000 đồng/01 lần cấp.

- Hợp tác xã: 150.000 đồng/01 lần cấp.

- Hộ kinh doanh: 100.000 đồng/01 lần cấp.

- Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã, Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân: Mức thu 30.000 đồng/01 lần cấp.

b) Lệ phí cấp lại, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Mức thu 30.000 đồng/01 lần cấp.

3. Đơn vị tổ chức thu:

a) Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thu lệ phí đối với Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân; Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thuộc thẩm quyền của sở;

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thu lệ phí đối với Hộ kinh doanh; Hợp tác xã; Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã trên địa bàn thuộc thẩm quyền của phòng.

4. Quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí:

a) Đơn vị tổ chức thu nộp 100% số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

b) Chi phí thực hiện công tác thu: đơn vị thu sử dụng trong dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp huyện giao.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII - Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 5 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- TTr.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu79/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2017
Ngày hiệu lực04/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND quy định Lệ phí đăng ký kinh doanh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND quy định Lệ phí đăng ký kinh doanh Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu79/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýThào Hồng Sơn
        Ngày ban hành24/04/2017
        Ngày hiệu lực04/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND quy định Lệ phí đăng ký kinh doanh Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND quy định Lệ phí đăng ký kinh doanh Hà Giang

            • 24/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực