Nghị quyết 79/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 79/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Nghị quyết 79/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/2019/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 25 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐA BÀN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hưng dẫn thực hiện một s điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Xét Tờ trình s 1896/TTr-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thành ph Phan Thiết; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí đặt tên 19 tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Văn h
óa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài chính;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐBQH đ
ơn vị tnh Bình Thuận;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành và đoàn thể t
nh;
- Các Văn phòng: HĐND t
nh, UBND tnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Thông tin t
nh;
- Lưu: VT, (TH.09) Hảo.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

PHỤ LỤC

TÊN 19 TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. PHƯỜNG THANH HẢI: 05 tuyến đường

1. Khu dân cư A và E, khu phố E (đoạn từ giáp đường Nguyễn Hữu Tiến (Tọa độ X: 459981,98; Y: 1209714,63) đến giáp đường Nguyễn Phúc Khoát (Tọa độ X: 459686,67; Y: 1209643,84))

- Kích thước: Dài 305m x rộng 9m

- Đặt tên đường: CHU MẠNH TRINH

2. Khu dân cư A và E, khu phố E (đoạn từ giáp đường Phạm Đình Hổ (Tọa độ X: 4598894,14; Y: 1209582,95) đến giáp đường Nguyễn Phúc Khoát (Tọa độ X: 459754,19; Y: 1209548,07)

- Kích thước: Dài 142m x rộng 7m

- Đặt tên đường: NGÔ GIA KHẢM

3. Khu dân cư A và E, khu phố E (đoạn từ giáp đường Nguyễn Hữu Tiến (Tọa độ X: 460024,10; Y: 1209542,189) đến hiện trạng giáp đường Nguyễn Phúc Khoát (Tọa độ X: 459780,366; Y: 1209497,39) và đến cuối đường quy hoạch (Tọa đ X: 459547,28; Y: 1209282,96)

- Kích thước: Dài 243m hiện trạng + 330m quy hoạch x rộng 9 m

- Đặt tên đường: DƯƠNG QUẢNG HÀM

4. Khu dân cư A và E, khu phố E (đoạn từ giáp đường Phạm Đình Hổ (Tọa độ X: 459928,28 - Y: 1209433,93) đến hiện trạng giáp đường Nguyễn Phúc Khoát (Tọa độ: X: 459813,41 - Y: 1209410,91) và đến cuối đường quy hoạch (Tọa độ X: 459322 - Y: 1209336,98))

- Kích thước: Dài 115m hiện trạng + 500m quy hoạch x rộng 7m

- Đặt tên đường: NGUYỄN HIỀN

5. Khu dân cư A và E, khu phố E (đoạn từ giáp đường dự kiến đặt tên Chu Mnh Trinh (Tọa độ: X: 459934,56; Y: 1209698,89) đến giáp đường dự kiến đặt tên Dương Quảng Hàm (Tọa độ: X: 459969,36; Y: 1209540,07)

- Kích thước: Dài 165m x rộng 7m

- Đặt tên đường: ĐẶNG XUÂN BẢNG

II. PHƯỜNG PHÚ THỦY: 01 tuyến đường

6. Đường khu phố 14 (đoạn từ giáp đường Lương Thế Vinh (Tọa độ X: 457063 -Y: 1209567) đến giáp ngã 3 (quán Bé Chín) (Tọa độ X: 4568144; Y: 1209557))

- Kích thước: Dài 220m x rộng 7m

- Đặt tên đường: TRẦN VĂN LƯƠNG

III. PHƯỜNG MŨI NÉ: 03 tuyến đường

7. Đường giáp đường Xuân Thủy đi xuống bờ biển khu phố Long Sơn (đoạn từ giáp đường Xuân Thủy (nhà ông Nguyễn Hoàng Tuấn) (Tọa độ X: 480942; Y: 1212046,14) đến nhà ông Hoàng Công Đăng (Tọa độ X: 480576,28 - Y: 1212033,66))

- Kích thước: Dài 300m x rộng 5m

- Đặt tên đường: BÙI XUÂN PHÁI

8. Đường giáp đường Nguyễn Minh Châu đi vào khu phố 9 (đoạn từ giáp đường Nguyễn Minh Châu (nhà ông Trần Văn Mười) (Tọa độ X: 476370,33; Y: 1208516,46) đến nhà ông Nguyễn Xi (Tọa độ X: 476151,26 - Y: 1208488,62))

- Kích thước: Dài 221m x rộng 4-6m

- Đặt tên đường: NGUYỄN KHIÊM ÍCH

9. Đường giáp đường Huỳnh Thúc Kháng đi vào khu phố 5 bên hông chợ Mũi Né (đoạn từ giáp đường Huỳnh Thúc Kháng (nhà ông Lý Bỉnh Cường) (Tọa độ: X: 476467,71; Y: 120937,15) đến nhà bà Trần Xa Phi (Tọa độ X: 476572,77; Y: 1209347,78))

- Kích thước: Dài 113m x rộng 9m

- Đặt tên đường: PHÙNG KHẮC KHOAN

IV. XÃ THIỆN NGHIỆP: 02 tuyến đường

10. Đường thôn Thiện An đi thôn Thiện Bình (đoạn từ giáp đường Hồ Quang Cảnh (Trạm nước thôn Thiện An) (Tọa độ X: 472804.23; Y: 1215128.97) đến giáp đường dự kiến đặt tên Huỳnh Sanh Nam (cua Bàu Điền) (Tọa độ X: 475255.31; Y: 1216105.03))

- Kích thước: Dài 3.300m x rộng 4,5m

- Đặt tên đường: TRẦN HỮU XOÀNG

11. Đường thôn Thiện An đi thôn Thiện Bình (đoạn từ giáp đường dự kiến đặt tên Trần Hữu Xoàng (cua Bàu Điền) (Tọa độ X: 475255.31; Y: 1216105.03) đến giáp đường Bàu Me (ngã ba chợ Thiện Nghiệp) (Tọa độ X: 475349,09; Y: 1213906,83))

- Kích thước: Dài 2.200m x rộng 4,5m

- Đặt tên đường: HUỲNH SANH NAM

V. PHƯỜNG XUÂN AN: 07 tuyến đường

12. Đường nội bộ khu dân cư Kênh Bàu (đoạn từ giáp đường Nguyễn Văn Linh (Tọa độ X: 456289,21; Y: 1210419,33) đến giáp đường Phạm Ngọc Thạch (Tọa độ X: 456063,35; Y: 1210115,10))

- Kích thước: Dài 385m x rộng 7m

- Đặt tên đường: VĂN CAO

13. Đường nội bộ khu dân cư Kênh Bàu (đoạn từ giáp đường dự kiến, đặt tên Đặng Thái Thân (Tọa độ X: 456393,32; Y: 1210341,06) đến giáp đường Đào Duy Anh (Tọa độ X: 456353,32; Y: 1210042,76))

- Kích thước: Dài 330m x rộng 7m

- Đặt tên đường: TRÚC KHÊ

14. Đường nội bộ khu dân cư Kênh Bàu (đoạn từ giáp đường Ngô Tất Tố (Tọa độ X: 456062,28; Y: 1210215,76) đến giáp đường Hoàng Đạo Thành (Tọa độ X: 456303,90; Y: 1210178,93))

- Kích thước: Dài 255m x rộng 7m

- Đặt tên đường: PHAN PHU TIÊN

15. Đường nội bộ khu dân cư Kênh Bàu (đoạn từ giáp đường Nguyễn Văn Linh (Tọa độ X: 456347,42; Y: 1210394,99) đến giáp đường Đào Duy Anh (Tọa độ X: 456413,83; Y: 1210038,55))

- Kích thước: Dài 395m x rộng 5,5m

- Đặt tên đường: ĐẶNG THÁI THÂN

16. Đường nội bộ khu dân cư Kênh Bàu (đoạn từ giáp đường Nguyễn Văn Linh (Tọa độ X: 456534,84; Y: 1210321,72) đến giáp đường dự kiến đặt tên Đặng Tiến Đông (Tọa độ X: 456449,35; Y: 1210199,71))

- Kích thước: Dài 150m x rộng 7m

- Đặt tên đường: KÝ CON

17. Đường nội bộ khu dân cư Kênh Bàu (đoạn từ giáp đường Nguyễn Văn Linh (Tọa độ X: 456472,5; Y: 1210362,63) đến giáp đường Trần Quang Diệu (Tọa độ X: 456484,21; Y: 1210169,91))

- Kích thước: Dài 250m x rộng 6m

- Đặt tên đường: ĐẶNG TIẾN ĐÔNG

18. Đường nội bộ khu dân cư Kênh Bàu (đoạn từ giáp đường dự kiến đặt tên Bùi Xuân Phái (Tọa độ X: 456269,33; Y: 1210376,06) đến giáp đường dự kiến đặt tên Trúc Khê (Tọa độ X: 456374,32; Y: 1210318,02))

- Kích thước: Dài 120m x rộng 7m

- Đặt tên đường: CAO XUÂN HUY

VI. Phường Phú Tài (01 tuyến)

19. Đường nội bộ khu dân cư Văn Thánh 1 (đoạn từ giáp đường Cù Chính Lan (Tọa độ X: 454646.08; Y: 1208629.36) đến cuối dãy X (Tọa độ X: 454292.29; Y: 1208373.45))

- Kích thước: Dài 530m x rộng 7m

- Đặt tên đường: HOÀNG CẦM

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/2019/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 79/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/07/2019
Ngày hiệu lực 06/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 79/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 79/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 79/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành 25/07/2019
Ngày hiệu lực 06/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 79/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 79/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận

  • 25/07/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/08/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực