Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2014/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao;

Qua xem xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm  2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Báo cáo thẩm tra số 144/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, cụ thể như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định bao gồm:

- Giải thi đấu thể thao cấp tỉnh: Đại hội Thể dục thể thao; Giải thi đấu thể thao từng môn thể thao; Hội thi thể thao quần chúng; Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật;

- Giải thi đấu thể thao cấp huyện: Đại hội Thể dục thể thao; Giải thi đấu thể thao từng môn thể thao; Hội thi thể thao quần chúng; Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật;

- Giải thi đấu thể thao cấp xã: Đại hội Thể dục thể thao; Giải thi đấu thể thao từng môn thể thao; Hội thi thể thao quần chúng.

- Giải đấu bóng đá 11 người (chỉ áp dụng đối với các giải bóng đá mang tính chất phong trào).

Ngoài các giải thi đấu thể thao trên, những hội thi thể thao, giải thể thao khác do các Liên đoàn, hiệp hội thể thao và các sở, ngành tỉnh tổ chức sẽ căn cứ vào chế độ chi tiêu tài chính của các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh để quy định mức chi cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban Đại hội thể dục thể thao, hội thi thể thao;

- Thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn từng giải thi đấu;

- Trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải thi đấu;

- Vận động viên, huấn luyện viên;

- Công an, y tế, phiên dịch, bảo vệ, nhân viên phục vụ và các lực lượng khác liên quan hoặc phục vụ tại các điểm tổ chức thi đấu.

III. MỨC CHI

1. Giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

TT

NỘI DUNG

MỨC CHI

(đồng/người/ngày)

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1.1.

Chi tiền ăn:

- Tiền ăn trong quá trình tổ chức giải cho các trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải thi đấu không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả thời gian tối đa 01 ngày trước ngày thi đấu để làm công tác chuẩn bị tổ chức giải, tập huấn trọng tài):

- Tiền ăn của vận động viên, huấn luyện viên, trong thời gian tập huấn và tham gia thi đấu giải cấp tỉnh, cấp huyện:

 

100.000 - 120.000

 

70.000 - 90.000

 

 

 

 

 

 

 

70.000 - 90.000

 

70.000 - 90.000

 

 

 

 

 

 

 

70.000 - 90.000

1.2.

Tiền tàu xe đi về, tiền thuê chỗ ở (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau:

- Tiền tàu xe cho các đối tượng thực hiện theo giá vé hiện hành của nhà nước.

- Tiền ở khách sạn cho trọng tài, thư ký, giám sát điều hành giải trong thời gian tổ chức thi đấu (nếu có): khoán tiền ở

- Tiền ở khách sạn cho huấn luyện viên và vận động viên trong thời gian thi đấu giải cấp tỉnh (nếu có): khoán tiền ở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.000 - 90.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.000 - 90.000

 

 

70.000 - 90.000

 

1.3.

Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ được tính theo ngày làm việc thực tế, hoặc theo buổi thi đấu, trận đấu thực tế. Đối với các đối tượng mà tiền bồi dưỡng không được tính theo ngày làm việc mà tính theo buổi thi đấu, hoặc trận đấu, thì mức thanh toán tiền bồi dưỡng được tính theo thực tế, nhưng tối đa không được vượt quá 3 buổi hoặc 3 trận đấu/người/ngày, cụ thể như sau:

- Ban Chỉ đạo, Trưởng, Phó Ban tổ chức:

- Thành viên Ban tổ chức, Trưởng, Phó các tiểu ban chuyên môn:

- Thành viên các tiểu ban chuyên môn:

- Công an, y tế, lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, nhân viên phục vụ. (tính theo đồng/người/buổi):

- Các môn thể thao cá nhân (tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ tính theo đồng/người/buổi):

Giám sát, trọng tài và thư ký

- Các môn thể thao tập thể: Bóng đá 5 người, Bóng chuyền, Bóng rổ... (tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ tính theo đồng/người/trận).

+ Trọng tài 1 và 2

+ Giám sát, thư ký và các trọng tài khác

- Bóng đá 11 người (tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ tính theo đồng/người/trận).

+ Trọng tài chính

+ Giám sát, thư ký và các trọng tài khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.000 - 80.000

 

60.000 - 70.000

 

50.000 - 60.000

 

35.000 - 45.000

 

 

50.000 - 60.000

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000 - 60.000

40.000 - 50.000

 

 

 

 

70.000 - 80.000

50.000 - 60.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000 - 60.000

 

40.000 - 50.000

 

30.000 - 40.000

 

 

 

 

40.000 - 50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000 - 50.000

30.000 - 40.000

 

 

 

 

60.000 - 70.000

40.000 - 50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000 - 40.000

 

25.000 - 30.000

 

25.000 - 35.000

 

 

 

 

30.000 - 40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000 - 40.000

25.000 - 30.000

 

 

 

 

40.000 - 50.000

30.000 - 40.000

1.4.

Mức chi tổ chức đồng diễn, diễu hành đối với các Đại hội thể dục thể thao, Hội thi thể thao như sau:

- Chi sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn: thanh toán theo hợp đồng kinh tế giữa Ban Tổ chức với các tổ chức hoặc cá nhân, mức chi căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

- Bồi dưỡng đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ (tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ tính theo đồng/người/buổi):

+ Người tập:

. Tập luyện

. Tổng duyệt (tối đa 2 buổi)

. Chính thức

+ Giáo viên quản lý, hướng dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.000 - 30.000

30.000 - 40.000

 

50.000 - 70.000

50.000 - 60.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000 - 20.000

20.000 - 30.000

 

30.000 - 40.000

40.000 - 50.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000 - 20.000

 

 

25.000 - 30.000

30.000 - 40.000

2. Các khoản chi khác

a) Các khoản chi cho in ấn, huy chương, cờ, cúp, trang phục, đạo cụ, khai mạc, bế mạc; chi đi lại, thuê phương tiện vận chuyển, phương tiện truyền thông, máy móc thiết bị phục vụ công tác tổ chức giải: tùy theo quy mô, tính chất giải để chi phù hợp với nguồn thu và nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước cấp. Đồng thời, căn cứ theo chế độ tài chính hiện hành, hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

b) Trường hợp một người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình điều hành tổ chức giải thì chỉ được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.

c) Các khoản chi khác không quy định tại Nghị quyết sẽ thực hiện theo các quy định chi tiêu tài chính hiện hành.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

Sử dụng từ các nguồn thu hợp pháp (bán vé thi đấu, nguồn tài trợ, quảng cáo...) và nguồn kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao được giao hàng năm theo định mức đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB. Thường vụ Quốc hội;
- VP. Chính phủ;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của (UBTVQH);
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, VHTTDL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ IV (VPCP);
- Cơ quan TT Bộ Nội vụ;
- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- TT. tỉnh uỷ, UBND, UB. MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- ĐB. Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- ĐB, HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- TT. HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Ấp Bắc;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu80/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực21/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao Tiền Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu80/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýNguyễn Văn Danh
        Ngày ban hành11/07/2014
        Ngày hiệu lực21/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao Tiền Giang

           • 11/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực