Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2014/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2014 và dự toán năm 2015; Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 281/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015, như sau:

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NĂM 2015

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn : 5.507.000 triệu đồng.

a) Thu nội địa : 3.504.000 triệu đồng.

b) Thu thuế xuất nhập khẩu : 83.000 triệu đồng.

c) Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách: 1.920.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết : 1.000.000 triệu đồng.

- Thu để lại chi quản lý qua ngân sách : 920.000 triệu đồng.

Trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.507.000 triệu đồng, phân chia ngân sách cấp huyện, cấp xã thu 1.646.901 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương được sử dụng : 10.309.197 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương : 4.867.641 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Bổ sung cân đối ổn định  : 1.992.778 triệu đồng.

+ Bổ sung có mục tiêu : 1.938.059 triệu đồng.

+ Bổ sung tiền lương tối thiểu : 936.804 triệu đồng.

- Thu được hưởng theo phân cấp : 3.421.556 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách : 1.920.000 triệu đồng.

- Thu từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2014 chuyển sang : 100.000 triệu đồng.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

1. Tổng chi ngân sách địa phương :10.309.197 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển  : 2.176.550 triệu đồng.

+ Vốn xây dựng cơ bản tập trung: 1.043.500 triệu đồng (bao gồm vốn trong nước 417.000 triệu đồng, thu từ tiền sử dụng đất 600.000 triệu đồng, tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 25.000 triệu đồng, đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp 1.500 triệu đồng);

+ Chi đầu tư từ nguồn trung ương đầu tư có mục tiêu: 1.133.050 triệu đồng.

- Chi thường xuyên : 5.582.642 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp các mục tiêu, nhiệm vụ : 333.544 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia : 69.861 triệu đồng.

- Chi lập quỹ dự trữ tài chính : 1.040 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách : 125.560 triệu đồng.

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách : 2.020.000 triệu đồng.

2. Trong tổng chi ngân sách địa phương: 10.309.197 triệu đồng, phân chia ngân sách cấp huyện, cấp xã chi: 4.386.292 triệu đồng.

III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NĂM 2015

1. Tăng cường công tác kiểm tra thuế và hoàn thuế; xử lý truy thu các trường hợp đã kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trong năm; áp dụng các biện pháp xử lý nợ thuế đối với những doanh nghiệp, tổ chức cá nhân chậm nộp thuế; chống chuyển giá, thu hồi số thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời hạn ưu đãi, quản lý thu thuế khoán hiệu quả hơn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh.

2. Triệt để tiết kiệm chi để tạo nguồn xử lý các nhiệm vụ chi cấp thiết phát sinh; cân đối chi ngân sách năm 2015 theo hướng ưu tiên đảm bảo các chế độ chính sách đã ban hành cho con người, chi an sinh xã hội; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp quản lý chi chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; chủ động rà soát, bố trí kinh phí thực hiện theo thứ tự ưu tiên bảo đảm trong phạm vi dự toán đã được phân bổ đầu năm; rà soát chính sách, chế độ đã ban hành để lồng ghép, đảm bảo không chồng chéo.

3. Tiếp tục bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết (nếu có) sang năm 2015 để tiếp tục thực hiện (đối với cấp tỉnh, huyện). Riêng đối với ngân sách cấp xã phải chuyển về ngân sách cấp huyện để tạo nguồn tập trung phân bổ cho các đơn vị thiếu; toàn bộ nguồn kinh phí tiền lương phải được hạch toán, quản lý riêng để tạo nguồn tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương, không sử dụng nguồn kinh phí này cho các mục đích khác.

4. Các ngành, các cấp, các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra trong việc quản lý và sử dụng ngân sách; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong ngành.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thực hiện năm ngân sách từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý những phát sinh ngoài dự toán và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu80/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2014
Ngày hiệu lực14/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu80/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành04/12/2014
        Ngày hiệu lực14/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 80/2014/NQ-HĐND phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Kiên Giang

            • 04/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực