Nghị quyết 80/NQ-HĐND

Nghị quyết 80/NQ-HĐND năm 2017 về biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 80/NQ-HĐND 2017 tăng cường công tác quản lý đất đai Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017;

Xét Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết quả rà soát và thu hồi các dự án có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong 9 tháng đầu năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 112/ BC-HĐND ngày 26/10/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành, ghi nhận các kết quả rà soát thu hồi các dự án có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong 9 tháng đầu năm 2017 tại Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết liệt hơn nữa, tiếp tục chủ động thực hiện thẩm quyền để kiểm tra, thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

1. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, thường xuyên, đã chuyển đổi căn bản về nhận thức và tạo sự đồng thuận, thống nhất của các cấp, các ngành, địa phương trong việc kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các dự án có sử dụng đất nhưng chưa triển khai, triển khai chậm tiến độ, không đúng quy định của pháp luật, đã góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, siết chặt việc chấp hành theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các giải pháp tổ chức triển khai trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai như sau:

- Thống nhất quan điểm là cương quyết thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ và vi phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp tổng thể để tăng cường quản lý, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với hoạt động lợi dụng dự án để khai thác tài nguyên, than, cát, đá, sỏi trái phép. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất ở đầu nguồn nước và khu vực có nguồn tài nguyên khoáng sản sang mục đích khác đảm bảo công khai minh bạch, dân chủ, công bằng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Thực hiện chặt chẽ quy trình quản lý từ khâu lựa chọn địa điểm, phê duyệt quy hoạch, chủ trương đầu tư, quản lý môi trường, giao đất, cho thuê đất, triển khai đầu tư; thường xuyên rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật. Không giao các dự án nhỏ lẻ cho các nhà đầu tư không có năng lực, kinh nghiệm tại các địa phương trọng điểm như Khu Kinh tế Vân Đồn, huyện Cô Tô... Tăng cường rà soát, kiểm tra, thanh tra để đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới và cương quyết không chuyển mục đích sử dụng đất cho bất kỳ trường hợp nào nhằm hợp thức hóa các sai phạm về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai.

- Triển khai các giải pháp đồng bộ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện nghiêm trình tự về lập kế hoạch sử dụng đất ở các cấp, các địa phương; gắn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và quy hoạch các ngành, lĩnh vực của địa phương; không điều chỉnh quy hoạch theo mục đích kinh doanh chỉ có lợi cho các nhà đầu tư. Hạn chế tối đa hình thức giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

- Xử lý nghiêm những trường hợp buông lỏng quản lý đất đai, để phát sinh tình trạng bán đất, cấp đất trái phép; để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn, chiếm đất hành lang các công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, các trường hợp tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai.

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức, cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật đảm bảo minh bạch, công bằng. Xây dựng dữ liệu tất cả các dự án trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức quản lý, thống kê, theo dõi biến động đất đai toàn tỉnh trên môi trường mạng để tạo thuận lợi trong quản lý đất đai, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, tránh lãng phí tài nguyên đất đai; đảm bảo theo dõi đến từng dự án tại các địa phương.

- Tiếp tục nâng cao vai trò giám sát việc thực hiện công tác đất đai theo quy định của pháp luật của các cơ quan dân cử; thường xuyên giám sát tình hình sử dụng đất để kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Điu 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường; các chủ đầu tư, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai.

3. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/10/2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu80/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 80/NQ-HĐND 2017 tăng cường công tác quản lý đất đai Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 80/NQ-HĐND 2017 tăng cường công tác quản lý đất đai Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu80/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành27/10/2017
        Ngày hiệu lực27/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 80/NQ-HĐND 2017 tăng cường công tác quản lý đất đai Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 80/NQ-HĐND 2017 tăng cường công tác quản lý đất đai Quảng Ninh

           • 27/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực