Nghị quyết 81/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 81/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 81/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2019/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2017/NQ-HĐND NGÀY 22/3/2017 CỦA HĐND TỈNH BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CƠ SỞ XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ DỤC - THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Xét Tờ trình số 1056/TTr-UBND ngày 27/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Hàng năm ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện trích 20% trên tổng nguồn thu từ tiền sử dụng đất để tạo quỹ đất phục vụ nhu cầu xây dựng cơ sở xã hội hóa; nhưng tổng số trích, bao gồm cả số tiền trích lập quỹ phát triển đất tối đa không vượt quá 50% nguồn thu hàng năm từ tiền sử dụng đất.”

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 8 như sau:

“1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa đáp ứng điều kiện tại Điều 3 Nghị quyết này được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định hiện hành của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 10 như sau:

“1. Cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, được xem xét hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào (kể cả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) gồm: Đường giao thông, điện trung thế, cấp thoát nước đến hàng rào cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa.”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 10 như sau:

“3. Cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa ứng trước kinh phí thực hiện các hạng mục công trình và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng quy định tại Khoản 1 Điều này để phục vụ dự án đầu tư sẽ được ngân sách tỉnh hoàn trả trong thời gian tối đa là 03 năm (ba năm) kể từ khi công trình được phê duyệt quyết toán.

Cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa ứng trước kinh phí thực hiện các hạng mục công trình và chi phí bồi thường, giải phóng mặ bằng quy định tại Khoản 1 Điều này sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất ngân hàng theo hợp đồng vay vốn: Trường hợp cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa ứng trước kinh phí bằng vốn tự có (không vay của các tổ chức tín dụng) thì lãi suất hỗ trợ tính theo lãi suất cho vay bình quân của 03 Ngân hàng thương mại cổ phần có vốn Nhà nước chi phối (gồm Chi nhánh Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển, Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương, Chi nhánh Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương) theo cùng lĩnh vực, cùng kỳ hạn, cùng thời kỳ trong thời hạn nêu trên.”

5. Bổ sung Khoản 4, Điều 10 như sau:

“4. Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.”

Điều 2 . Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12/4/2019 và có hiệu lực từ ngày 22/4/2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/2019/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 81/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày hiệu lực 22/04/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 81/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 81/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND Trà Vinh
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 81/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Trà Vinh
Người ký Trần Trí Dũng
Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày hiệu lực 22/04/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 81/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND Trà Vinh

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 81/2019/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND Trà Vinh

  • 12/04/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/04/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực