Nghị quyết 81/NQ-CP

Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2012 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận 26-TB/TW sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2012 Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 81/NQ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ;
-
Các Bộ; cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
VP Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
-
HĐND, UBND cp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
VP Trung ương và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủ
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
-
Kiểm toán Nhà nước;
-
Ngân hàng Chính sách xã hội;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủ
y ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam;
- Ủ
y ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-
Lưu: VT, KGVX (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG





Nguyễn
Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ)

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 49-CT/TW).

2. Tập trung giải quyết những hạn chế, yếu kém; xác định những nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 của các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, có sự phi hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trong việc thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW (sau đây viết tắt là Thông báo số 26-TB/TW), nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. YÊU CU

1. Đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo số 26-TB/TW, Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (sau đây viết tắt là Quyết định số 629/QĐ-TTg) nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện công tác gia đình của các Bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể, các đơn vị kinh tế và sự nghiệp.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa nội dung Kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 26-TB/TW.

3. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, bảo đảm về kinh phí, nhân sự, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện hiệu quả Quyết định số 629/QĐ-TTg; các chương trình, đề án, dự án về công tác gia đình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo số 26-TB/TW.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YU

1. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hp với các ban, bộ, ngành liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến rộng rãi Thông báo số 26-TB/TW, các chính sách, pháp luật về gia đình, Quyết định số 629/QĐ-TTg; đổi mới nội dung và giải pháp truyền thông về gia đình phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của các vùng miền và tầng lp nhân dân; xây dựng sản phẩm văn hóa lành mạnh nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của gia đình, biểu dương các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực gia đình.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh kịp thời, trung thực đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình và công tác gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt, đin hình tiên tiến, các mô hình hoạt động có hiệu quả; phê phán các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về gia đình, biểu hiện không đúng, không lành mạnh, trong cuộc sống gia đình.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện tuyên truyền, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; lồng ghép kiến thức xây dựng gia đình, phòng, chng bạo lực gia đình phù hợp với các cp học, bậc học.

d) Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo việc thực hiện tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật vgia đình và xây dựng gia đình trong nhân dân, đặc biệt ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu chế xuất, các địa bàn có tỉ lệ bạo lực gia đình cao.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 629/QĐ-TTg.

Các Bộ, ngành, y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ và tchức thực hiện sau khi được phê duyệt các đề án, chương trình theo đúng thời gian quy định, bảo đảm chất lượng và hiệu quả; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg.

3. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác gia đình.

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đánh giá tình hình thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và tình hình thực hiện bình đẳng trong gia đình; tiếp tục nghiên cứu, đxuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về gia đình và công tác gia đình.

b) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình; chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình.

c) Các Bộ, ngành, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện những quy định hiện hành về công tác gia đình để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành quy định mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành quy định mới cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đặt ra nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình.

4. Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình; xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thống nhất trên toàn quốc.

a) Viện Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, đề xuất các luận cứ khoa học phục vụ việc thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no m, tiến bộ và hạnh phúc.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện các chỉ số về gia đình, ứng dụng công nghệ hiện đại để xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình thống nhất trên toàn quốc.

5. Tăng cường hỗ trợ gia đình thực hiện các chức năng của gia đình; thực hiện các chính sách, chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình; tạo điều kiện để gia đình chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi.

a) Các Bộ, ngành và y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình an sinh xã hội; tăng cường hỗ trợ gia đình thực hiện các chức năng của gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

b) Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững.

c) Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi.

6. Chủ động kiểm soát và giải quyết các nguyên nhân sâu xa dẫn đến bạo lực gia đình, bất bình đẳng trong gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại trẻ em, ly hôn, tình dục và hôn nhân đồng giới, tiêu cực trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Xử lý nghiêm" các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình, lựa chọn giới tính thai nhi.

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan đánh giá tình trạng xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực đối với trẻ em, đề xuất, xây dựng các chính sách can thiệp giảm tình trạng nêu trên; đánh giá tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới và đề xuất các chính sách nhằm thúc đy bình đng giới trên các lĩnh vực.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử, các nhà xuất bản không cung cấp thông tin, không cấp phép xuất bản, không xác nhận kế hoạch, không cấp quyết định xuất bản và không đưa vào đăng ký kế hoạch xuất bản những xuất bản phẩm có nội dung hướng dẫn sinh con theo ý muốn và lựa chọn giới tính thai nhi; thường xuyên kiểm tra, thanh tra và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà xuất bản trang thông tin điện tử có hành vi vi phạm các nội dung tuyên truyn, hướng dẫn lựa chọn giới tính thai nhi.

d) Bộ Tư pháp tăng cường công tác quản lý đăng ký hộ tịch, xây dựng các giải pháp hạn chế tình trạng tảo hôn, không đăng ký kết hôn, kết hôn cận huyết thống của đồng bào dân tộc ít người; đẩy mạnh các hoạt động can thiệp, giảm tình trạng tiêu cực trong hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

đ) Bộ Công an củng cố và tăng cường năng lực cho lực lượng công an các cấp, đặc biệt cấp cơ sở trong việc ngăn chặn, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình, phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em; chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2013.

e) Các Bộ, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ giai đoạn 2010 - 2015 thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 01 tháng 4 năm 2009 ca Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”.

g) y ban nhân dân các cấp tăng cường chỉ đạo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình; đẩy mạnh các hoạt động can thiệp nhằm giảm tỷ lệ bạo lực gia đình, ly hôn, ly thân, mua bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại trẻ em, ngược đãi người cao tuổi, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, giảm thiu tiêu cực của tình trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài, tình dục và hôn nhân đồng giới.

7. Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác gia đình; kiện toàn cơ quan chuyên trách làm công tác gia đình các cấp.

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hp với Bộ Nội vụ, các Ban, Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác gia đình.

b) Các Bộ, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác gia đình.

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn y ban nhân dân cấp huyện kiện toàn cơ quan chuyên trách làm công tác gia đình cùng cấp; bố trí, tuyển dụng người có đủ năng lực làm công tác gia đình cấp xã theo quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

8. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh, huyện, xã.

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh, huyện, xã.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc thành lập Ban Chđạo công tác gia đình cấp huyện; y ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp xã; huy động toàn xã hội tham gia công tác gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả công tác gia đình.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Ch trì, phi hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan, y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể tiếp tục phổ biến Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo số 26-TB/TW, Quyết định số 629/QĐ-TTg; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hành động; định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan bảo đảm nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch hành động này; xây dựng và trình phê duyệt các chương trình, đề án, dự án về gia đình đến năm 2015 và thời gian tiếp theo.

2. Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân đối và bố trí ngân sách hằng năm cho công tác gia đình theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, ưu tiên cho vùng khó khăn, vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biển, đảo và ven biển.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Căn cứ vào Kế hoạch hành động của Chính phủ, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động của địa phương; hằng năm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của địa phương gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

b) Chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác gia đình; lồng ghép các chỉ tiêu về gia đình vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo, hỗ trợ cơ quan chuyên trách về công tác gia đình và các cơ quan liên quan thống kê rà soát số liệu về gia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách, xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, trung hạn và dài hạn của địa phương.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động; hàng năm, sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

b) Chủ động xây dựng dự toán chi thực hiện Kế hoạch hành động cùng với thi điểm xây dựng dự toán ngân sách hằng năm, tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Sử dụng kinh phí đúng định mức, tiêu chuẩn và chế độ đã quy định.

5. Đnghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình, phát động, tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình đáp ứng nhu cầu của hội viên, đoàn viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo môi trường để cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch hành động tại Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ)

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

Thi gian hoàn thành

1

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan

Quý IV/2012

2

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán nâng cao chất lượng các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản HChí Minh, Hội Người cao tuổi Việt Nam và các cơ quan liên quan

Quý IV/2012

3

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan

Quý IV/2012

4

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan

Năm 2013

5

Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về công tác gia đình

Nghị định của Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan

Năm 2012

6

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan

Năm 2015

7

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan liên quan

Quý IV/2012

8

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan

Quý IV/2012

9

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán xây dựng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành viên gia đình đến năm 2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan

Quý IV/2012

10

Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định của Chính phủ

Bộ Tư pháp

Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan

Năm 2012

11

Xây dựng và trình Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Luật của Quốc hội

Bộ Tư pháp

Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan tổ chức liên quan

Năm 2013

12

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, đề xuất các luận cứ khoa học phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan

Năm 2013

13

Xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ Công an

Bộ Văn hoá, Ththao và Du lịch và các cơ quan liên quan

Năm 2013 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu81/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2012
Ngày hiệu lực04/12/2012
Ngày công báo17/12/2012
Số công báoTừ số 751 đến số 752
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2012 Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2012 Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu81/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành04/12/2012
        Ngày hiệu lực04/12/2012
        Ngày công báo17/12/2012
        Số công báoTừ số 751 đến số 752
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2012 Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 81/NQ-CP năm 2012 Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện

          • 04/12/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 17/12/2012

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/12/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực