Nghị quyết 82/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 82/2008/NQ-HĐND về cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, kỳ họp thứ 3 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 82/2008/NQ-HĐND cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2008/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ XÃ HỒNG LĨNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2001);

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2002;

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/04/2008 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2015 và những năm tiếp theo;

Sau khi xem xét Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 07/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thị xã Hồng Lĩnh, với các nội dung sau:

1.1. Mục đích:

- Tạo điều kiện để thị xã Hồng Lĩnh chủ động huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại III theo nội dung Thông báo số 153/TB-VPCP ngày 16/8/2007 của văn phòng Chính phủ và nghị quyết số 06/NQ/TU ngày 27/4/2008 của ban thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thị xã Hồng Lĩnh đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

- Tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, đảm bảo hài hòa lợi ích: Nhà nước, xã hội, doanh nghiệp và người lao động.

1.2. Phạm vi áp dụng

- Cơ chế tài chính đặc thù chỉ áp dụng cho các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

- Hiệu lực cơ chế trong 03 năm, từ 01/01/2009 đến 31/12/2011.

1.3. Nguồn vốn: Tổng hợp nhiều nguồn vốn: bao gồm nguồn thu từ kinh tế đất, nguồn vốn đầu tư tập trung, nguồn vốn ODA, NGO, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vay ngân sách Trung ương, ứng kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, nguồn đầu tư của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội trong nước và nước ngoài, nguồn đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật.

1.4. Chế độ quản lý tài chính: Các khoản thu và chi ngân sách được quản lý theo quy định của luật Ngân sách nhà nước, luật Kế toán, luật Xây dựng, luật Đầu tư, các chính sách chế độ tài chính hiện hành và tại cơ chế này.

2. Quy định cụ thể

2.1 Mỗi năm dành 30% nguồn xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh (sau khi đã bố trí trả nợ) để đầu tư xây dựng một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

2.2. Ưu tiên bố trí nguồn vốn chương trình đầu tư có mục tiêu, trái phiếu chính phủ, vốn ODA... để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

2.3. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch vay và trả nợ vay Ngân sách Trung ương, nợ ứng trước nguồn vốn XDCB tập trung của tỉnh để bố trí cho một số công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của thị xã Hồng Lĩnh, trên cơ sở khả năng nguồn trả nợ của ngân sách thị xã Hồng Lĩnh.

2.4. Nguồn thu cấp quyền, chuyển quyền sử dụng đất:

- Phát sinh trên địa bàn phường: Ngân sách thị xã được hưởng 100%;

- Phát sinh trên địa bàn các xã của thị xã: Ngân sách thị xã hưởng 70%, ngân sách xã hưởng 30%;

- Hỗ trợ 20% tiền cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (phần ngân sách tỉnh được hưởng);

- Nguồn thu từ cho thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất khi giao đất cho các tổ chức kinh tế sử dụng vào mục đích kinh doanh phát sinh trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, ngân sách thị xã Hồng Lĩnh hưởng 100%.

2.5. Số thu ngân sách vượt dự toán hàng năm phần ngân sách địa phương được hưởng (gồm ngân sách thị xã, ngân sách các xã, phường) sau khi dành để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định và thực hiện các chế độ phát sinh mà các cấp ngân sách đảm bảo, số còn lại tập trung thanh toán nợ vay đầu tư của các dự án trọng điểm đến hạn phải trả.

2.6. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư (trong nước và nước ngoài) thực hiện các hình thức BT, BOT... để đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

2.7. Vận động các tổ chức kinh tế đã được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, đặc biệt là các tổ chức kinh tế thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại dịch vụ có tiềm lực về tài chính. Số kinh phí thu được, ngân sách thị xã Hồng Lĩnh được hưởng 100% để đầu tư cho các dự án.

2.8. Cho phép UBND thị xã Hồng Lĩnh chủ động phối hợp với các ngành chức năng trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh giá đất phù hợp với giá thị trường theo thời điểm, trên cơ sở quy định của Luật Đất đai và quy định của UBND tỉnh.

3. Quản lý nguồn vốn

3.1. Nguồn thu ngân sách hình thành từ cơ chế tài chính này (bao gồm: thu hỗ trợ, tăng thu, thu cấp quyền, chuyển quyền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất, thuê mặt nước, thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho các tổ chức kinh tế, nguồn huy động đóng góp của nhân dân, nguồn vay ngân sách các cấp) được nộp vào ngân sách nhà nước, điều tiết cho các cấp ngân sách theo quy định hiện hành của Nhà nước và được sử dụng như sau:

- Chi cho công tác quy hoạch;

- Chi đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng;

- Chi thanh toán các dự án công trình xây dựng cơ bản;

- Trả nợ vay đầu tư xây dựng cơ bản.

3.2. việc quản lý nguồn vốn đầu tư được thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành của nhà nước và cơ chế này.

3.3. Các khoản chi từ nguồn vốn được hình thành theo cơ chế tài chính này được thanh, quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước và tổng hợp vào ngân sách nhà nước hàng năm theo Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu82/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2008
Ngày hiệu lực23/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 82/2008/NQ-HĐND cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 82/2008/NQ-HĐND cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu82/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýNguyễn Thanh Bình
       Ngày ban hành23/07/2008
       Ngày hiệu lực23/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 82/2008/NQ-HĐND cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 82/2008/NQ-HĐND cơ chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng