Nghị quyết 82/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 82/2018/NQ-HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 82/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách xã huyện Gia Lai


HỘI ĐỒNG NH�N D�N
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 82/2018/NQ-HĐND

Gia Lai, ng�y 12 th�ng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH THỜI HẠN PH� CHUẨN QUYẾT TO�N NG�N S�CH CẤP X�, CẤP HUYỆN V� THỜI HẠN ỦY BAN NH�N D�N GỬI B�O C�O QUYẾT TO�N NG�N S�CH H�NG NĂM �P DỤNG TR�N ĐỊA B�N TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NH�N D�N TỈNH GIA LAI
KH�A XI, KỲ HỌP THỨ S�U

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�nh quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban h�nh văn bản quy phạm ph�p luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ng�n s�ch nh� nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ng�y 21 th�ng 12 năm 2016 của Ch�nh phủ quy định chi tiết thi h�nh một số điều của Luật Ng�n s�ch nh� nước;

Căn cứ Th�ng tư số 344/2016/TT-BTC ng�y 30 th�ng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ T�i ch�nh quy định về quản l� ng�n s�ch x� v� c�c hoạt động t�i ch�nh kh�c của x�, phường, thị trấn;

X�t Tờ tr�nh số 1325/TTr-UBND ng�y 20/6/2018 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc đề nghị ban h�nh Nghị quyết quy định thời hạn ph� chun quyết to�n ng�n s�ch cấp x�, cấp huyện v� thời hạn Ủy ban nh�n d�n gửi b�o c�o quyết to�n ng�n s�ch h�ng năm �p dụng tr�n địa b�n tỉnh Gia Lai; B�o c�o thẩm tra của Ban Kinh tế - Ng�n s�ch Hội đng nh�n d�n tỉnh; � kiến thảo luận của đại biu Hội đng nh�n d�n tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định thời hạn ph� chuẩn quyết to�n ng�n s�ch cấp x�, cấp huyện v� thời gian Ủy ban nh�n d�n gửi b�o c�o quyết to�n ng�n s�ch h�ng năm �p dụng tr�n địa b�n tỉnh Gia Lai như sau:

1. Thời hạn ph� chuẩn quyết to�n ng�n s�ch cấp x�, cấp huyện:

+ HĐND x�, phường, thị trấn xem x�t, ph� chuẩn quyết to�n ng�n s�ch cấp m�nh trước ng�y 30/6 năm sau.

+ HĐND huyện, thị x�, th�nh phố xem x�t, ph� chuẩn quyết to�n ng�n s�ch cấp m�nh trước ng�y 31/7 năm sau.

2. Thời hạn Ủy ban nh�n d�n gửi b�o c�o quyết to�n ng�n s�ch địa phương h�ng năm đến c�c Ban của Hội đồng nh�n d�n c�ng cấp để thẩm tra; đồng thời gửi cơ quan t�i ch�nh cấp tr�n trực tiếp:

- Ủy ban nh�n d�n x�, phường, thị trấn gửi b�o c�o quyết to�n ng�n s�ch cấp x� h�ng năm đến c�c Ban của Hội đồng nh�n d�n x�, phường, thị trấn; đồng thời gửi Ph�ng T�i ch�nh - Kế hoạch huyện, thị x�, th�nh phố trước ng�y 31 th�ng 3 năm sau.

- Ủy ban nh�n d�n huyện, thị x�, th�nh phố gửi b�o c�o quyết to�n ng�n s�ch địa phương h�ng năm đến c�c Ban của Hội đồng nh�n d�n huyện, thị x�, th�nh phố; đồng thời gửi Sở T�i ch�nh trước ng�y 30 th�ng 4 năm sau.

- Ủy ban nh�n d�n tỉnh gửi b�o c�o quyết to�n ng�n s�ch địa phương h�ng năm đến c�c Ban của Hội đồng nh�n d�n tỉnh; đồng thời gửi Bộ T�i ch�nh trước ng�y 01 th�ng 10 năm sau.

3. Thời hạn Ủy ban nh�n d�n gửi b�o c�o quyết to�n ng�n s�ch địa phương h�ng năm đến Thường trực Hội đồng nh�n d�n c�ng cấp chậm nhất l� 30 ng�y l�m việc trước ng�y khai mạc kỳ họp để Thường trực Hội đồng nh�n d�n cho � kiến trước khi tr�nh HĐND xem x�t, ph� chuẩn theo đ�ng quy định.

Điều 2. Giao Ủy ban nh�n d�n tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết n�y đ� được Hội đồng nh�n d�n tỉnh Gia Lai Kh�a XI, Kỳ họp thứ S�u th�ng qua ng�y 12 th�ng 7 năm 2018 v� c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y 22 th�ng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- VPQH; VPCP;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư ph�p;
- Bộ T�i ch�nh;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đo�n Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- C�c đại biểu HĐND tỉnh;
- C�c sở, ban, ng�nh, đo�n thể cấp t
nh;
- Văn ph�ng: T
nh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND c�c huyện, thị x�, th�nh phố;
- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn;
- B�o Gia Lai; �i PTTH t
nh;
- L�nh đạo v� chuy�n vi�n ph�ng Tổng hợp;
- Lưu: VT-TH.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu82/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2018
Ngày hiệu lực22/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 82/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách xã huyện Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 82/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách xã huyện Gia Lai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu82/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýDương Văn Trang
        Ngày ban hành12/07/2018
        Ngày hiệu lực22/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 82/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách xã huyện Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 82/2018/NQ-HĐND thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách xã huyện Gia Lai

            • 12/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực