Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận thực hiện

Nội dung toàn văn Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2019/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 25 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN VÀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN DO CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 7 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đi với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Căn cứ Thông tư số 29/2018/NĐ-CP quyền sở hữu toàn dân">57/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyn sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đi với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Xét Tờ trình số 1786/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về việc quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản thuộc đi tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân do các cơ quan, t chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh thực hiện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh.

Nghị quyết này quy định việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân trong phạm vi phân cấp của địa phương quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ.

Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân và Thông tư số 29/2018/NĐ-CP quyền sở hữu toàn dân">57/2018/TT-BTC ngày 5/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

2. Đối tượng áp dụng.

a) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

c) Các tổ chức, cá nhân khác liên quan.

Điều 2. Tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân quy định tại khoản 6 và 7 Điều 7 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ.

Các loại tài sản nêu tại nghị quyết này được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính ph.

Điều 3. Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dần đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

1. Thẩm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

a) Tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm; bất động sản vô chủ; bất động sản không có người thừa kế; tài sản bị đánh rơi, bỏ quên là di tích lịch sử - văn hóa; tài sản của các vụ việc xử lý quy định tại Khoản này bao gồm cả bất động sản hoặc di tích lịch sử - văn hóa và động sản.

b) Tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh (trừ các tài sản quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 7 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ).

c) Tài sản do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam theo cam kết sau khi kết thúc thời hạn hoạt động.

d) Tài sản của quỹ xã hội, tài sản của quỹ từ thiện do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể.

đ) Tài sản chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hp đồng dự án đối tác công tư đối với trường hợp cơ quan khối tỉnh ký hp đồng đối tác công tư.

2. Thẩm quyền của Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (Sau đây gọi chung là Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện)

a) Tài sản là di sản không có người thừa kế; tài sản bị đánh rơi, bỏ quên (trừ các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh).

b) Tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện, cấp xã (trừ các tài sản quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 7 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ và điểm b, khoản 1, Điều 3 Nghị quyết này).

c) Tài sản của quỹ xã hội, tài sản của quỹ từ thiện do Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập và quyết định giải thể.

d) Tài sản chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hợp đồng dự án đối tác công tư đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện ký hợp đồng đối tác công tư theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền s hữu toàn dân.

1. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:

Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý, sử dụng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là nhà, đất, tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô; tàu, thuyền, ca nô; tài sản khác có đơn giá từ 500 triệu đồng trở lên.

Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý theo các hình thức còn lại quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định số 29/2018/NĐ- CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định tịch thu.

b) Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu:

Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý, sử dụng: là nhà, đất, tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô; tàu, thuyền, ca nô; tài sản khác có đơn giá từ 500 triệu đồng trở lên.

Tài sản bị tịch thu đã có quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, do cơ quan thi hành án cấp tỉnh và cơ quan thi hành án cấp quân khu chuyển giao.

Tài sản do cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh ra quyết định tịch thu.

c) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm; bất động sản vô chủ; bất động sản không có người thừa kế; tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị đánh rơi, bỏ quên là di tích lịch sử - văn hóa; tài sản của các vụ việc xử lý quy định tại Khoản này bao gồm cả bất động sản hoặc di tích lịch sử - văn hóa và động sản.

d) Tài sản do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước Việt Nam theo cam kết sau khi kết thúc thời hạn hoạt động.

đ) Tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh (trừ các tài sản quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 7 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ).

e) Tài sản của quỹ xã hội, tài sản của quỹ từ thiện do Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh quyết định giải thể.

g) Tài sản chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hợp đồng dự án đối tác công tư đối với trường hợp cơ quan khối tỉnh ký hợp đồng đối tác công tư.

2. Thẩm quyền của Thủ trưởng các sở, ngành.

Thủ trưởng các sở, ngành phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do Thủ trưởng các sở, ngành ban hành Quyết định tịch thu hoặc do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc các sở, ngành ban hành Quyết định tịch thu theo quy định của pháp luật (trừ các tài sản thuộc thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

3. Thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.

a) Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:

Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý, sử dụng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản có đơn giá dưới 500 triệu đồng (trừ tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý theo các hình thức bòn lại quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định số 29/2018/NĐ- CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ: Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định tịch thu hoặc của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định tịch thu.

b) Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu:

Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu xử lý theo hình thức giao hoặc điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý, sử dụng: Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản có đơn giá dưới 500 triệu đồng (trừ tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Tài sản bị tịch thu đã có quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án và do cơ quan thi hành án cấp huyện chuyển giao.

Tài sản do cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện ra quyết định tịch thu.

c) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản là di sản không có người thừa kế; tài sản bị đánh rơi, bỏ quên (trừ các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh).

d) Tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện, cấp xã (trừ các tài sản quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 7 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ và điểm b, khoản 1, Điều 3 Nghị quyết này).

đ) Tài sản của quỹ xã hội, tài sản của quỹ từ thiện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập và quyết định giải thể.

e) Tài sản chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam theo hợp đồng dự án đối tác công tư đối với trường hợp ủy ban nhân dân cấp huyện ký hợp đồng đối tác công tư theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Thẩm quyền của các đơn vị chủ trì quản lý tài sản.

Đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng, đơn vị chủ trì quản lý tài sản lập, phê duyệt phương án xử lý và tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

1. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Ban công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND,
UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Các S
, ban, ngành và đoàn thể tnh;
- Các Văn phòng: HĐND t
nh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, T.Duy.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2019/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 82/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/07/2019
Ngày hiệu lực 06/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân Bình Thuận
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 82/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành 25/07/2019
Ngày hiệu lực 06/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân Bình Thuận

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 82/2019/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân Bình Thuận

  • 25/07/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/08/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực