Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị quyết 59/2016/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND sửa đổi 59/2016/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 234/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 26/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND sửa đổi 59/2016/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2017/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ QUYẾT SỐ 59/2016/NQ-HĐND NGÀY 19/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Xét Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 99/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Khoản I, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Tổng vốn đầu tư năm 2017 sau khi điều chỉnh là 4.132.870 triệu đồng, cụ thể như sau:

a) Vốn cân đối ngân sách địa phương: 3.319.590 triệu đồng.

- Vốn cân đối theo tiêu chí, định mức tại nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 1.019.590 triệu đồng;

- Vốn từ nguồn thu sử dụng đất: 1.100.000 triệu đồng;

- Vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.150.000 triệu đồng;

- Vốn từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2015: 50.000 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục I, II, III, IV)

b) Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư: 592.805 triệu đồng.

- Vốn trong nước: 398.310 triệu đồng;

- Vốn ngoài nước: 194.495 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục V, VI)

c) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (ĐTPT) : 91.775 triệu đồng.

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới : 76.000 triệu đồng;

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục VII)

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững : 15.775 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục VIII)

d) Vốn trái phiếu Chính phủ: 128.700 triệu đồng.

(Danh mục chi tiết kèm theo Phụ lục IX)

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểuđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này bãi bỏ Khoản I, Điều 1 Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu83/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2017
Ngày hiệu lực30/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND sửa đổi 59/2016/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công Kiên Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND sửa đổi 59/2016/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công Kiên Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu83/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýĐặng Tuyết Em
       Ngày ban hành20/07/2017
       Ngày hiệu lực30/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND sửa đổi 59/2016/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công Kiên Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND sửa đổi 59/2016/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công Kiên Giang