Nghị quyết 83/NQ-CP

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2012 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Nội dung toàn văn Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2012

Ngày 29 tháng 11 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2012, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2012; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Chính phủ thống nhất nhận định: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2012 tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng. Kinh tế vĩ mô có bước chuyển theo hướng ổn định hơn. Lạm phát đã được kiềm chế; chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,47% so với tháng trước và tăng 6,52% so với tháng 12 năm 2011; cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch tích cực. Dự trữ ngoại hối tăng, tỷ giá ổn định, niềm tin vào đồng tiền Việt Nam được củng cố; khó khăn trong sản xuất kinh doanh tiếp tục được tháo gỡ; chỉ số sản xuất công nghiệp có tín hiệu phục hồi tích cực hơn, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ, chỉ số hàng tồn kho có xu hướng giảm dần từ mức 34,9% đầu tháng 3, xuống còn 20,9% đầu tháng 11 (hàng tồn kho giảm có phần do giảm sản xuất); mặc dù chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng nông nghiệp tiếp tục phát triển; xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng ở mức cao, tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng tăng 18,4% so với cùng kỳ, đảm bảo cân bằng giữa nhập khẩu và xuất khẩu; khu vực dịch vụ phát triển khá, doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội tiếp tục được chú trọng, một số vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội có tiến bộ, tai nạn giao thông giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định vững chắc. Xử lý nợ xấu còn gặp nhiều khó khăn. Lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao; tăng trưởng tín dụng thấp. Tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu dựa vào khu vực FDI. Sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn; sản xuất công nghiệp phục hồi chậm; tồn kho một số lĩnh vực còn cao. Số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn nhiều. Tiến trình tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp nhà nước, thị trường tài chính, ngân hàng thương mại còn nhiều khó khăn. Chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa được cải thiện nhiều. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; công tác quản lý, cung cấp thông tin về kinh tế-xã hội và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ còn thiếu chủ động, chưa kịp thời. Trong khi đó tình hình kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp, thương mại toàn cầu phục hồi chậm, ảnh hưởng đến kinh tế-xã hội nước ta.

Để phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 như mức đã báo cáo Trung ương và Quốc hội, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải bám sát tình hình, tiếp tục nỗ lực thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện nhất quán mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian còn lại của năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô; khẩn trương xây dựng phương án điều chỉnh giảm lãi suất cho vay và tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu kiểm soát lạm phát, xây dựng đề án xử lý nợ xấu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 12 năm 2012. Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu các ngân hàng thương mại, bảo đảm an toàn hệ thống. Tiếp tục ưu tiên tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản và các hàng hóa xuất khẩu, có lợi thế cạnh tranh.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch năm 2013 vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ trước ngày 10/01/2013; rà soát, kiểm tra các thủ tục, cơ chế liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là vốn ODA, vốn ngân sách tập trung, vốn từ nguồn trái phiếu Chính phủ; có giải pháp tích cực, đồng bộ để tranh thủ và thu hút mạnh nguồn vốn ODA, FDI, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng nhiều lao động.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012 Chính phủ đã báo cáo Quốc hội; quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế bổ sung các nhiệm vụ chi ngoài kế hoạch, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước; triển khai phân bổ giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 đã được Quốc hội phê chuẩn đến các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo thời hạn quy định.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường công tác quản lý thị trường, điều hành và bình ổn giá vào những tháng cuối năm 2012; kiểm soát chặt chẽ pháo nổ, hàng hóa nhập khẩu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Có các giải pháp, cơ chế phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; phân loại hàng tồn kho để có biện pháp xử lý kịp thời; giảm tồn kho thông qua các chương trình khuyến mại, kích thích tiêu dùng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chủ động xác định và đề xuất phương thức huy động vốn trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A và quốc lộ 14, theo từng dự án cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và xem xét, bố trí ứng vốn ngay trong tháng 1/2013 từ nguồn này để đầu tư xây dựng quốc lộ 1A và quốc lộ 14.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản, giữ được đà tăng trưởng hiện nay, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đủ thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán; chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, chất cấm trong chăn nuôi và chế biến nông, thủy sản, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phù hợp với điều kiện thực tế, đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho trong lĩnh vực bất động sản; có giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Chính phủ thống nhất lùi thời điểm thực hiện quy định tại điểm b, khoản 1, điều 6 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng đến 01 tháng 7 năm 2013. Yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các điều kiện để bảo đảm việc thực hiện cấp phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách khác; quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, không để người dân bị thiếu đói trong dịp Tết. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, nhất là tại các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh chương trình dạy nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn, người nghèo, bộ đội xuất ngũ và lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm tải bệnh viện; tiếp tục triển khai bảo hiểm y tế toàn dân; có các biện pháp thiết thực, hiệu quả quản lý chặt chẽ giá thuốc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

- Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND thành phố Hà Nội và các địa phương liên quan xây dựng Đề án tổng thể chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) vào năm 2019 trên tinh thần phù hợp với thực tế, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; sớm đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ASIAD lần thứ 18 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Các bộ, cơ quan liên quan tập trung hoàn chỉnh nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để trình Chính phủ ban hành; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chỉ đạo các địa phương tiếp tục nhân rộng và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện trong cả nước, tạo bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính.

- Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng; hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, ảnh hưởng an ninh, trật tự và an toàn xã hội; tăng cường đối thoại tại chỗ, giải quyết dứt điểm các vụ việc tại địa phương; tiếp tục thực hiện đúng Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị toàn quốc về công tác khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình và chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội cùng vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra. Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động trong quản lý, cung cấp thông tin kịp thời, định hướng đúng dư luận về các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực hoạt động, quản lý được phân công, đặc biệt là các vấn đề dư luận quan tâm. Tiếp tục tổ chức tốt các chương trình đối thoại, giải đáp, giao lưu trực tuyến, chương trình “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời”.

- Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương tiến hành đánh giá tổng kết năm 2012, tập trung vào các nội dung: Xây dựng thể chế, chính sách; năng lực dự báo; xây dựng và thực hiện, quản lý chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công tác cán bộ, công chức; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2013 bảo đảm thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

- Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Chính phủ xem xét, cho ý kiến về mức xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định tại Nghị định số 71/2012/NĐ-CP.

Chính phủ nhận định: Việc ban hành Nghị định số 71/2012/NĐ-CP là đúng quy trình, thủ tục về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy định việc xử phạt đối với hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện là cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cũng như việc quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Tuy vậy, việc triển khai thực hiện chưa đúng với nội dung quy định trong Nghị định; công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện việc xử phạt đối với hành vi này chưa được chú trọng, cần rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho phù hợp.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2012/NĐ-CP và đăng ký, cấp biển số xe theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, điều kiện về đăng ký, sang tên, chuyển quyền sở hữu và cấp biển số xe, kể cả đối với phương tiện đã qua mua bán nhiều lần.

Trong khi chờ ban hành Thông tư, chưa tiến hành xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định tại Nghị định số 71/2012/NĐ-CP.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng phương án điều chỉnh mức lệ phí trước bạ sang tên đổi chủ đối với các phương tiện cho phù hợp.

3. Về Đề án cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2012 – 2020; Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Giao các thành viên Chính phủ tham gia ý kiến vào 02 Đề án trên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 12 năm 2012. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh 02 Đề án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Chính phủ thảo luận Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) do Bộ Tài chính trình.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Chính phủ, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến và hoàn thiện Dự án Luật. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật này.

5. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú do Bộ Công an trình.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) theo hướng: Tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, không ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền và tự do khác của công dân đang sinh sống và làm việc tại các đô thị lớn và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác. Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (3b). NTL 260

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu83/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực07/12/2012
Ngày công báo20/12/2012
Số công báoTừ số 755 đến số 756
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu83/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành07/12/2012
        Ngày hiệu lực07/12/2012
        Ngày công báo20/12/2012
        Số công báoTừ số 755 đến số 756
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2012 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

           • 07/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực