Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 113/2015/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 25/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2014/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 281/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015, như sau:

1. Tổng vốn đầu tư: 3.346.550 triệu đồng

a) Đầu tư trong cân đối: 1.043.500 triệu đồng.

- Nguồn cân đối địa phương: 418.500 triệu đồng.

Trong đó:

+ Vốn đầu tư trong cân đối: 417.000 triệu đồng.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp công ích: 1.500 triệu đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 600.000 triệu đồng (tăng 300.000 triệu đồng so với dự toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao).

- Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước: 25.000 triệu đồng.

b) Nguồn xổ số kiến thiết: 1.100.000 triệu đồng (100.000 triệu đồng vượt thu năm 2014).

c) Chương trình mục tiêu quốc gia: 24.800 triệu đồng.

d) Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 913.600 triệu đồng.

đ) Vốn nước ngoài: 194.650 triệu đồng.

e) Nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư giao thông nông thôn: 70.000 triệu đồng.

2. Một số giải pháp thực hiện

a) Triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015 và đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020.

b) Nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc tham mưu của các ngành và địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng. Tăng cường quản lý nhà nước để nâng trách nhiệm của các đơn vị tư vấn, các nhà thầu xây dựng.

c) Các chủ đầu tư phải nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành dự án, chủ động tổ chức phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý, không để chậm tiến độ triển khai dự án, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

d) Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại các ban quản lý, kịp thời tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành và lập hồ sơ thanh toán, quyết toán để giải ngân vốn đúng quy định. Đến cuối năm 2015 phải giải ngân đạt 100% vốn trái phiếu Chính phủ, Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và vốn ODA. Xử lý nghiêm đối với các đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm gây ảnh hưởng đến công tác bố trí vốn.

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thực thi pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản trong quản lý thực hiện dự án và kiên quyết xử lý đối với các đơn vị thực hiện không đúng quy định.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thực hiện năm ngân sách, xây dựng cơ bản từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu84/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2014
Ngày hiệu lực14/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu84/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành04/12/2014
        Ngày hiệu lực14/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/07/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 Kiên Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 Kiên Giang