Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh cuối 2014 Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/2014/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 243/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 như Uỷ ban nhân dân tỉnh trình, đồng thời bổ sung và nhấn mạnh một số nội dung như sau:

1. Đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm 2014

a) Những kết quả đạt được:

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 trong điều kiện kinh tế - xã hội trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; nguồn lực huy động trong tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 12,10%, chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18,30%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội tăng 20,39% so cùng kỳ, thu ngân sách trên địa bàn đạt 60,6% kế hoạch cả năm.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ; nhiều sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực tăng nhanh cả về quy mô, chất lượng. Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, thực hiện thành công mô hình sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trên cát ven biển. Tiếp tục phát triển hình thức chăn nuôi tập trung, trang trại công nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp được nhân rộng.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định. Cơ cấu sản xuất nội ngành có sự chuyển biến tích cực. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm cơ bản bảo đảm theo kế hoạch. Công nghiệp chế biến nông sản được ưu tiên khuyến khích đầu tư và có bước phát triển.

Thương mại - Dịch vụ phát triển khá; bước đầu thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình thuộc lĩnh vực, trong đó có chính sách đầu tư phát triển thương mại nông thôn, công tác quản lý thị trường.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt khá. Chi ngân sách cơ bản đảm bảo nhu cầu theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh; tổng nguồn vốn tín dụng huy động và tổng dư nợ cho vay đều tăng.

Vốn đầu tư toàn xã hội, vốn đăng ký của doanh nghiệp cao hơn so với cùng kỳ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Công tác đổi mới, phát triển doanh nghiệp được quan tâm; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt. Lĩnh vực kinh tế đối ngoại được quan tâm và đạt nhiều kết quả, nhất là thu hút đầu tư FDI, ODA.

Công tác quy hoạch tiếp tục triển khai tích cực; tập trung chỉ đạo xây dựng đề án thành lập thị xã phía nam của tỉnh, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030, quy hoạch phát triển đô thị Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội vùng ven biển và vùng miền núi, trung du tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030...

Hoạt động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất tiếp tục đẩy mạnh. Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, công tác đào tạo, dạy nghề được chú trọng, nhất là đào tạo nguồn nhân lực cho Khu Kinh tế Vũng Áng. Mạng lưới khám chữa bệnh được tăng cường ở các tuyến, công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển cả diện rộng và nâng chất lượng; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa được quan tâm đầu tư. Chất lượng công tác thông tin truyền thông được nâng lên; áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý điều hành trực tuyến và hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành toàn tỉnh. Thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm chế độ cho các đối tượng chính sách.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và có tiến bộ, nhiều đề án phục vụ công tác cải cách hành chính và quản lý nhà nước được triển khai và tổ chức thực hiện bước đầu có hiệu quả. Hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm. Nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo và thực hiện khá tốt. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý được tăng cường.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chủ động nắm chắc tình hình biên giới, bờ biển, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại một số địa phương; kịp thời kiểm soát và ổn định tình hình một số vụ việc xảy ra, nhất là vụ ngày 14/5/2014 tại Khu Kinh tế Vũng Áng; tai nạn giao thông đường bộ giảm cả ba tiêu chí.

b) Một số tồn tại, hạn chế:

Việc chấp hành lịch thời vụ trong sản xuất nông nghiệp chưa nghiêm, quản lý nhà nước về chất lượng giống, vật tư nông nghiệp chưa hiệu quả. Công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm còn hạn chế, một số dịch bệnh còn xẩy ra. Tiến độ xây dựng, phê duyệt phương án giao đất, giao rừng tại một số huyện chậm; còn để xảy ra tình trạng cháy rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép. Việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thực sự sâu sát, chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra. Công tác đo vẽ bản đồ, cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, công tác quản lý, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn còn hạn chế.

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tiến độ một số dự án còn chậm, chất lượng một số công trình chưa đạt yêu cầu, nợ xây dựng cơ bản còn khá lớn, nhất là các công trình, dự án cấp xã làm chủ đầu tư.

Thương mại nông thôn chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia; công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Thu ngân sách nội địa đạt thấp so với kế hoạch.

Hệ thống cơ sở vật chất du lịch còn thiếu đồng bộ, một số thiết chế phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao còn bất cập. Việc sáp nhập trường học theo quy hoạch gặp khó khăn về cơ sở vật chất. Chất lượng dịch vụ y tế chưa đạt yêu cầu; quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được quan tâm đúng mức; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm chưa đáp ứng nhu cầu của người lao động, việc tổ chức thực hiện một số chính sách xã hội chưa kịp thời.

Cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính còn bất cập; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực còn hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa thật sự tâm huyết, có biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

An ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, việc giải quyết một số vấn đề nổi lên tại một số địa bàn còn bị động, lúng túng; vẫn còn khiếu kiện đông người, vượt cấp gây phức tạp về an ninh trật tự. Còn có biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác, để các đối tượng lợi dụng làm mất an ninh trật tự, nổi lên là vụ việc ở Bắc Sơn - Thạch Hà và vụ ngày 14/5/2014 ở Khu Kinh tế Vũng Áng. Công tác phòng ngừa, dự báo tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng có lúc, có nơi chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự chưa chặt chẽ. Tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến khó lường, các loại tội phạm sử dụng bạo lực có chiều hướng tăng. Tai nạn giao thông giảm chưa bền vững.

2. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014

a) Thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp để đạt được các mục tiêu chủ yếu của năm 2014, trong đó có hai chỉ tiêu quan trọng là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và thu ngân sách nội địa. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành trước một năm tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đề ra.

b) Chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Triển khai hiệu quả 5 đề án, kế hoạch, chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Chỉ đạo rà soát, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng các đề án, quy hoạch, kế hoạch đảm bảo yêu cầu đề ra.

c) Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng chương trình giống, quan tâm công tác bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hoá. Tổ chức thực hiện đúng quy hoạch sản xuất rau, củ, quả theo từng năm đảm bảo hiệu quả. Tiếp tục phát triển chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, hoàn thành xây dựng và thực hiện Đề án phát triển đàn bò thịt chất lượng cao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hươu giống, trại sản xuất tôm giống, chuyển đổi mạnh hình thức nuôi tôm theo hướng thâm canh, công nghiệp.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đo đạc, cấp đổi giấy chứng nhận đất ở và đất nông nghiệp, công tác giao đất, giao rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình; tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Làm tốt công tác duy tu, sửa chữa các công trình đê điều; triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống bão, lụt, tìm kiếm cứu nạn.

Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2014 toàn tỉnh có ít nhất 20 xã hoàn thành 19 tiêu chí. Tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh quy mô lớn, hiệu quả cao, đồng thời phát triển sản xuất quy mô vừa và nhỏ liên kết với doanh nghiệp.

d) Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn; phát huy công suất nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh; yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án Khai thác mỏ sắt Thạch Khê theo lộ trình và định hướng dự án khai thác đi đôi với chế biến sâu; tạo các điều kiện để Tập đoàn Formosa đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục pháp lý để sớm triển khai các dự án như: Các nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, Vũng Áng 3, Dự án xây dựng nhà ở cho công nhân và người lao động tại Khu Kinh tế Vũng Áng... Thực hiện tốt công tác hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020 và phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý đảm bảo đúng lộ trình đề ra.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ, tập trung giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp, tiêu thụ hàng tồn kho và giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp về lãi suất, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực nhằm khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh. Phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể cả về số lượng và chất lượng.

đ) Phát triển mạnh hệ thống chợ gắn với kinh doanh hộ cá thể; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới. Tăng cường công tác quản lý thị trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến và triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển dịch vụ du lịch, thương mại; nâng cao chất lượng dịch vụ để đẩy mạnh phát triển hoạt động du lịch trong thời gian tới. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, ngăn chặn tình trạng nợ xấu gia tăng.

e) Đẩy mạnh các biện pháp huy động nguồn thu trên địa bàn, tập trung chỉ đạo, rà soát lại các nguồn thu; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính trong công tác thu, chi ngân sách nhà nước; ưu tiên bố trí vốn thực hiện đúng tiến độ một số công trình hạ tầng quan trọng, cấp bách, hoàn thành trong năm 2014.

f) Huy động tối đa các nguồn vốn, tranh thủ ngân sách Trung ương, khuyến khích các cơ chế thu hút nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, dân cư, tổ chức tín dụng; lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Chỉ đạo hoàn thiện và phê duyệt các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Huy động các nguồn vốn đối ứng để đẩy nhanh tiến độ các dự án ODA, tiếp tục hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai các chương trình, dự án mới.

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các dự án, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, các đơn vị thi công triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt 100%. Tiếp tục rà soát tiến độ các dự án để có giải pháp thu hồi các dự án chậm tiến độ.

Thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác toàn diện với một số tỉnh của Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, tổ chức xúc tiến đầu tư tại Singapore, mở rộng hợp tác thương mại với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và Lào.

g) Nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường công tác xã hội hoá, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc.

Tiếp tục huy động nguồn lực để thực hiện các đề án phát triển giáo dục, trong đó ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho trường học, nhất là các trường THCS liên xã chuyển về tại một điểm trường; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đào tạo nguồn nhân lực cho Khu Kinh tế Vũng Áng; tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hà Tĩnh và các trường cao đẳng nghề. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, nhất là lao động người nước ngoài, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ chế, chính sách để thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo đời sống cho nhân dân, nhất là người dân vùng tái định cư và học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm. Hoàn thiện cơ sở vật chất, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh các tuyến. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác hành nghề y dược tư nhân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Tích cực triển khai thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh theo đúng lộ trình, quan tâm đầu tư các bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh. Đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển văn hoá, thể thao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, Danh nhân Văn hóa Thế giới vào năm 2015; tổ chức các hoạt động quảng bá gắn với việc vận động để UNESCO vinh danh “Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Đổi mới hình thức, nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền sâu rộng và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Nâng cao chất lượng hoạt động và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông; triển khai các nội dung của Đề án khu công nghệ thông tin tập trung; thực hiện số hoá, tin học hoá, phát sóng qua vệ tinh, phát sóng mặt đất đối với phát thanh truyền hình. Chú trọng đầu tư cho việc ứng dụng các phần mềm an toàn và an ninh thông tin.

h) Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; huy động nguồn lực tạo bước đột phá về phát triển khoa học và công nghệ. Chú trọng triển khai nghiên cứu để phát triển các loại sản phẩm hàng hóa chủ lực về nông nghiệp, các loại sản phẩm phục vụ xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt, kịp thời hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện Luật Đất đai năm 2013.

i) Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc Đề án đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; xây dựng đề án tinh giản biên chế công chức, viên chức. Thực hiện các nội dung kiện toàn, củng cố các tổ chức bộ máy theo Đề án của tỉnh và các nghị định mới của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện đề án thành lập thị xã phía nam của tỉnh có quy mô phù hợp cho trước mắt và chiến lược phát triển lâu dài, đồng thời phải tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân.

k) Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. Tích cực triển khai thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; triệt để thực hành tiết kiệm.

l) Chủ động nắm chắc tình hình biên giới, hải đảo, chỉ đạo thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ tại các địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp và pháp luật; xử lý nhanh, gọn và đúng pháp luật các vụ việc, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, hạn chế tối đa tai nạn giao thông. Quan tâm xây dựng lực lượng quân sự, công an vững mạnh, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, dự báo chính xác tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở.

Khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất tạo sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014; thường xuyên cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch, cùng cả nước giữ vững chủ quyền và an ninh quốc gia, trong đó có chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, đồng thời tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia vận động đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XVI, Kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu84/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2014
Ngày hiệu lực26/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh cuối 2014 Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh cuối 2014 Hà Tĩnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu84/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành16/07/2014
        Ngày hiệu lực26/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh cuối 2014 Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 84/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh cuối 2014 Hà Tĩnh

           • 16/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực