Nghị quyết 85/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 85/2016/NQ-HĐND về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 85/2016/NQ-HĐND Kế hoạch Đầu tư công trung hạn Cao Bằng 2016 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/2016/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ NĂM 2017 TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 3314/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị phê chuẩn Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: 10.335.551 triệu đồng, bao gồm:

a) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 4.261.103 triệu đồng (trong đó: vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ là 3.856.103 triệu đồng (trong đó: tỉnh bố trí 3.007.761 triệu đồng; huyện bố trí 848.342 triệu đồng); vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất là 360.000 triệu đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 45.000 triệu đồng);

b) Vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương: 4.999.848 triệu đồng;

b.1) Vốn trong nước: 4.257.378 triệu đồng, bao gồm:

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG): 2.776.878 triệu đồng; (trong đó: vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 1.460.178 triệu đồng; vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 1.316.700 triệu đồng);

- Htrợ người có công theo QĐ 22/QĐ-TTg: 229.500 triệu đồng;

- Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu: 1.251.000 triệu đồng.

b.2) Vốn nước ngoài: 742.470 triệu đồng;

c) Vốn trái phiếu Chính phủ: 1.074.600 triệu đồng.

2. Các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác trong giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm 43 dự án với nhu cầu vốn 2.560.158 triệu đồng.

3. Kế hoạch đầu tư công năm 2017: 1.880.205 triệu đồng. Bao gồm:

a) Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 842.980 triệu đồng (Trong đó: vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ là 771.980 triệu đồng (trong đó: tỉnh bố trí 602.145 triệu đồng; huyện bố trí 169.835 triệu đồng); Vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất là 60.000 triệu đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 11.000 triệu đồng);

b) Vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương: 932.225 triệu đồng;

b.1) Vốn trong nước: 747.681 triệu đồng. Bao gồm:

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG): 487.375 triệu đồng; (Trong đó: vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 287.375 triệu đồng; vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 200.000 triệu đồng);

- Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu: 260.306 triệu đồng.

b.2) Vốn nước ngoài: 184.544 triệu đồng.

c) Vốn trái phiếu Chính phủ: 105.000 triệu đồng.

(Danh mục dự án và mức vn b trí như trong biu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao y ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

1. Căn cứ Nghị quyết này xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm.

2. Chỉ đạo y ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ mức vốn được giao, xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 của địa phương mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư triển khai thực hiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, thực hiện rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung (đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền điều chỉnh của Hội đồng nhân dân tỉnh) để đảm bảo phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; hoặc UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung (đối với các trường hp thuộc thẩm quyền điều chỉnh của y ban nhân dân tỉnh quy định tại Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương), báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho y ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Khóa XVI Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 8 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu85/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực18/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 85/2016/NQ-HĐND Kế hoạch Đầu tư công trung hạn Cao Bằng 2016 2020


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 85/2016/NQ-HĐND Kế hoạch Đầu tư công trung hạn Cao Bằng 2016 2020
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu85/2016/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
     Người kýĐàm Văn Eng
     Ngày ban hành08/12/2016
     Ngày hiệu lực18/12/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 85/2016/NQ-HĐND Kế hoạch Đầu tư công trung hạn Cao Bằng 2016 2020

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 85/2016/NQ-HĐND Kế hoạch Đầu tư công trung hạn Cao Bằng 2016 2020