Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017-2025

Nội dung toàn văn Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cơ sở hạ tầng dự án xã hội hóa giáo dục và y tế Hà Giang


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 85/2017/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 14 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG, GIAI ĐOẠN 2017 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, th thao môi trường;

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, th thao môi trường;

Căn cứ Thông tư s 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường;

Căn cứ Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 - 2025; Báo cáo thẩm tra số 16/BC-VHXH ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đi biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 - 2025, như sau;

1. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ sở giáo dục, các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa giáo dục, y tế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa giáo dục, y tế có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước thẩm quyền;

c) Các cơ sở sự nghiệp công lập giáo dục, y tế thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa giáo dục, y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,

2. Nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ một ln kinh phí đầu tư cho một dự án trên một địa bàn sau khi dự án đi vào hoạt động.

3. Điều kiện được hưởng hỗ trợ:

Cơ sở giáo dục và y tế phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định tại các văn bản sau: Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 và Quyết định s1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thtướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Mức hỗ trợ:

a) Cơ sở thực hiện xã hội hóa y tế:

- Hỗ trợ: 30 triu đồng/01 giường bệnh đối với bệnh viện.

- Htrợ: 30 triệu đồng/01 giường bệnh đối với phòng khám đa khoa ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

b) Cơ sở thực hiện xã hội hóa giáo dục:

- Hỗ trợ: 80 triệu đồng/01 phòng học đối với trường Mầm non.

- Hỗ trợ: 60 triệu đồng/01 phòng học đối với trường Tiểu học.

- Hỗ trợ: 72 triệu đồng/01 phòng học đối với trường Trung học cơ sở và trường Trung học ph thông.

- Hỗ trợ: 40 triệu đng/01 phòng học đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học.

5. Nguồn kinh phí hỗ trợ được thực hiện từ nguồn cân đối ngân sách địa phương hàng năm của tnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành ktừ ngày 24 tháng 7 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính ph;
- Ban c
ông tác đại biểu, UBTVQH;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính;
- Cục K
iểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- TTr. T
nh ủy; HĐND; UBND tỉnh; UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH kh
óa XIV tnh Hà Giang;
- Đại bi
ểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- TTr.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP; Tỉnh
ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND tỉnh;
- B
áo Hà Giang; Đài PTTH tnh;
- Cổng TTĐT t
nh; TT Công báo - Tin học tnh;
- Lưu: VT
.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 85/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/07/2017
Ngày hiệu lực 24/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cơ sở hạ tầng dự án xã hội hóa giáo dục và y tế Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cơ sở hạ tầng dự án xã hội hóa giáo dục và y tế Hà Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 85/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành 14/07/2017
Ngày hiệu lực 24/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cơ sở hạ tầng dự án xã hội hóa giáo dục và y tế Hà Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND hỗ trợ cơ sở hạ tầng dự án xã hội hóa giáo dục và y tế Hà Giang

  • 14/07/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/07/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực