Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND về quy định thời gian gửi báo cáo, mẫu biểu đảm bảo lập kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương các cấp do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/2017/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO, MẪU BIỂU ĐẢM BẢO LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, DỰ TOÁN, PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; THỜI GIAN GIAO DỰ TOÁN VÀ THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 3513 /TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về thời gian gửi báo cáo, biểu mẫu đảm bảo lập kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương các cấp và thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã.

2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng với các đối tượng: Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp; Hội đồng nhân dân (HĐND) các huyện, thị xã, thành phố; Cơ quan tài chính các cấp; Các đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan.

Điều 2. Thời gian gửi báo cáo

1. Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương:

a) Trước ngày 25 tháng 11 năm thứ năm của kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn trước UBND tỉnh gửi các Ban của HĐND tỉnh kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn sau để thẩm tra.

b) UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn sau (tiếp thu ý kiến thẩm tra của các Ban thuộc HĐND tỉnh) trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước ngày 30 tháng 11 năm thứ năm của kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn trước.

c) UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo (tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh), trình HĐND tỉnh để gửi đến các Đại biểu HĐND tỉnh kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn sau chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp cuối năm thứ năm kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn trước.

2. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương:

a) Trước ngày 10 tháng 11 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước UBND tỉnh trình các Ban của HĐND tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau để thẩm tra.

b) UBND tỉnh hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau (tiếp thu ý kiến của các Ban thuộc HĐND tỉnh) trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước ngày 20 tháng 11 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.

c) UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo (tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh) trình HĐND tỉnh để gửi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau đến các Đại biểu HĐND tỉnh chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp cuối năm thứ năm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước.

d) Thời gian gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn của UBND cấp huyện, xã đến các Ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND các cấp do HĐND cấp huyện (thị xã, thành phố) quy định, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước.

3. Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; dự toán, phân bổ dự toán ngân sách địa phương; quyết toán ngân sách địa phương:

a) Trước ngày 25 tháng 11 hàng năm UBND tỉnh gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; Báo cáo dự toán ngân sách địa phương, phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm sau và quyết toán ngân sách địa phương năm trước đến các Ban của HĐND tỉnh để thẩm tra.

b) UBND tỉnh hoàn thiện các báo cáo (tiếp thu ý kiến thẩm tra của các Ban thuộc HĐND tỉnh) trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

c) UBND tỉnh hoàn chỉnh các báo cáo trình HĐND tỉnh để gửi đến các Đại biểu HĐND tỉnh kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; dự toán ngân sách địa phương, phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm sau và quyết toán ngân sách địa phương năm trước chậm nhất 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

d) Thời gian gửi báo cáo dự toán, phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm sau, quyết toán ngân sách địa phương năm trước của UBND cấp huyện, xã đến các Ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND cùng cấp do HĐND cấp huyện, thị xã, thành phố quy định, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước và quy định về thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã của HĐND tỉnh.

Điều 3. Thời gian giao dự toán ngân sách địa phương

1. UBND tỉnh quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và từng huyện, thị xã, thành phố trước ngày 15 tháng 12 năm trước.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thị xã, thành phố và từng xã, phường, thị trấn trước ngày 25 tháng 12 năm trước.

3. UBND xã, phường, thị trấn báo cáo HĐND xã quyết định dự toán ngân sách trước ngày 31 tháng 12 năm trước.

Điều 4. Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương cấp xã, cấp huyện

1. HĐND cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách xã chậm nhất 06 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc (trước 30 tháng 6 năm sau).

2. HĐND cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện chậm nhất sau 07 tháng khi năm ngân sách kết thúc (31 tháng 7 năm sau).

Điều 5. Mẫu biểu báo cáo

Các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính - kế hoạch và UBND cấp trên các biểu mẫu phục vụ lập báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương, cụ thể:

1. Biểu mẫu phục vụ lập kế hoạch tài chính 05 năm địa phương: Biểu mẫu số 01, Biểu mẫu số 02.

2. Biểu mẫu phục vụ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương: Biểu mẫu số 03, Biểu mẫu số 04, Biểu mẫu số 05, Biểu mẫu số 06.

3. Biểu mẫu phục vụ lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương: Biểu mẫu số 07, Biểu mẫu số 08, Biểu mẫu số 09.

4. Biểu mẫu phục vụ lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm: Theo quy định tại Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC; Thông tư số 344/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

(Kèm theo Phụ lục hệ thống biểu mẫu và các biểu mẫu chi tiết kèm theo)

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 85/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2017
Ngày hiệu lực 19/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương Điện Biên
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 85/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Lò Văn Muôn
Ngày ban hành 09/12/2017
Ngày hiệu lực 19/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương Điện Biên

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 85/2017/NQ-HĐND thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương Điện Biên

  • 09/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực