Nghị quyết 85/NQ-HĐND

Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 85/NQ-HĐND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/NQ-HĐND

Đà Nng, ngày 16 tháng 06 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng ban hành hết hiệu lực thi hành (Danh mục kèm theo phụ lục I và II).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban thuộc Hội đồng nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục CNTT - Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VB
QPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT HĐND, UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH ĐN, Báo Đà N
ng;
- Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, VP.

TM. THƯỜNG TRC HĐND
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Anh

 

PHỤ LỤC I

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017
(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 85/NQ-HĐND ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

31/2005/NQ-HĐND ngày 28/12/2005

Về mức thu một số loại phí trên địa bàn thành phố Đà nẵng và thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh thay thế cho Quỹ an ninh, trật tự

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Nghị Quyết đã hết hiệu lực thi hành

20/02/2016

2

Nghị quyết

59/2014/NQ-HĐND ngày 10/07/2014

Điều chỉnh mức trích lại cho các phường, xã từ nguồn thu quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nng

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Nghị Quyết đã hết hiệu lực thi hành

20/02/2016

 

PHỤ LỤC II

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2017
(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 85/NQ-HĐND ngày 16 tháng 06 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành ph)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011 về nhiệm vụ năm 2012

Thông qua Tờ trình số 7765/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2011 của UBND thành phố về mức vận động thu Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn thành phố Đà Nng, miễn thu đối với đồng bào dân tộc xã Hòa Phú và Hòa Bắc

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Nghị Quyết đã hết hiệu lực thi hành

20/02/2016

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu85/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2017
Ngày hiệu lực16/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 85/NQ-HĐND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 85/NQ-HĐND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Đà Nẵng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu85/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýNguyễn Xuân Anh
       Ngày ban hành16/06/2017
       Ngày hiệu lực16/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 85/NQ-HĐND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 85/NQ-HĐND 2017 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Đà Nẵng

           • 16/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực