Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2012 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND tổng quyết toán thu chi kết dư ngân sách nhà nước 2012 Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 684/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND tổng quyết toán thu chi kết dư ngân sách nhà nước 2012 Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2013/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN, TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chun quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét báo cáo kèm theo Tờ trình số: 7179/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán thu NSNN trên địa bàn, tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và phương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp thứ 8 nhất trí phê chuẩn tng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 4.472.430.306.656 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 9.716.944.816.918 đồng

Chi tiết như sau:

2.1. Thu hưởng theo phân cấp: 3.106.750.597.999 đồng

2.2. Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên: 3.583.578.347.976 đồng

2.3. Thu vay từ Ngân hàng Phát triển Lâm Đồng cho Chương trình Kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 90.000.000.000 đồng

2.4. Thu kết dư ngân sách: 368.958.398.058 đồng

2.5. Thu chuyn nguồn năm trước chuyển sang: 1.378.064.787.675 đồng

2.6. Các khoản thu quản lý qua NSNN: 1.115.221.836.187 đồng

2.7. Các khoản thu không cân đối ngân sách: 65.348.590.864 đồng

2.8. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 1.664.399.481 đồng

2.9. Thu viện trợ không hoàn lại: 7.357.858.678 đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.052.104.410.093 đồng

Chi tiết như sau:

3.1. Chi đầu tư phát triển: 1.654.116.286.167 đồng

3.2. Chi thường xuyên: 4.829.665.702.128 đồng

3.3. Chi b sung qudự tr tài chính: 1.300.000.000 đồng

3.4. Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 291.815.342.664 đồng

3.5. Chi một số nhiệm vụ theo mục tiêu: 455.560.938.708 đồng

3.6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 736.876.646.755 đồng

3.7. Chi tnguồn thu được đlại chi quản lý qua ngân sách: 1.031.801.854.244 đồng.

3.8. Chi từ nguồn thu không cân đối NSNN (Nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ): 49.303.239.946 đồng

3.9. Chi nộp ngân sách cấp trên: 1.664.399.481 đồng

4. Kết dư ngân sách năm 2012: 664.840.406.825 đồng

Bao gồm:

4.1. Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 208.346.764.215 đồng

- Kết dư ngân sách thực tế bằng tiền mặt: 29.936.705.209 đồng

- Kết dư tạm ứng ngân sách: 178.410.059.006 đồng

4.2. Kết dư ngân sách huyện: 456.493.642.610 đồng

- Kết dư ngân sách thực tế bằng tiền mặt: 322.329.425.292 đồng

- Kết dư tạm ứng ngân sách: 134.164.217.318 đồng

Điều 2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2012:

1. Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012 là 208.346.764.215 đồng, sau khi trừ số kết dư tạm ứng ngân sách chuyển vào thu ngân sách địa phương năm 2013 là 178.410.059.006 đồng để tiếp tục theo dõi thu hồi tạm ứng ngân sách theo quy định. S kết dư ngân sách thực tế còn lại là 29.936.705.209 đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phân bổ lại cho các nhiệm vụ chi để tiếp tục thực hiện và thanh quyết toán trong niên độ ngân sách năm 2013, cụ thể như sau:

1.1. Nguồn kinh phí Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện dự án hoàn thiện hồ sơ địa chính tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2009-2015, số tiền: 13.348.821.000 đồng

1.2. Nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ để may trang phục cho Công an xã, số tiền: 5.008.468.000 đồng.

1.3. Nguồn kinh phí trợ giá hàng chính sách miền núi do Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương phân bổ nhưng còn dư chưa sử dụng năm 2012 đđầu tư cho các trạm truyền thanh không dây, số tiền: 760.418.000 đồng.

1.4. Ngun thu từ xử phạt vi phạm an toàn giao thông đường bộ còn tồn đến ngày 31/12/2012, số tiền: 10.313.511.000 đồng được chuyển sang năm sau đtiếp tục chi cho công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn theo Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của B Tài chính.

1.5. Số kết dư ngân sách còn lại là 505.487.209 đồng trích 50% bổ sung Qudự tr tài chính của tỉnh là 252.743.605 đồng và chuyển 50% vào thu ngân sách tỉnh năm 2013 là 252.743.604 đồng.

2. Kết dư ngân sách huyện, thành phố (bao gồm ngân sách xã, phường, thị trấn) năm 2012 là 456.493.642.610 đồng chuyển 100% vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2013 tương ứng với từng cấp ngân sách.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành các ngành chuyên môn thực hiện chuyển số kết dư năm 2012 sang năm 2013 để tiếp tục theo dõi, quản lý và quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa VIII, kỳ họp th8 biểu quyết thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ,
- VPQH, VPCP, VPCTN, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTTU, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo LĐ (để đưa tin);
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP;
- Trung tâm công báo tỉnh; Website HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HS k họp.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/2013/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 86/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/12/2013
Ngày hiệu lực 15/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/03/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND tổng quyết toán thu chi kết dư ngân sách nhà nước 2012 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND tổng quyết toán thu chi kết dư ngân sách nhà nước 2012 Lâm Đồng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 86/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành 05/12/2013
Ngày hiệu lực 15/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/03/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản gốc Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND tổng quyết toán thu chi kết dư ngân sách nhà nước 2012 Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND tổng quyết toán thu chi kết dư ngân sách nhà nước 2012 Lâm Đồng