Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND về quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND mức chi quản lý thi hành xử lý vi phạm hành chính Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2017/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

Xét Tờ trình số 8842/TTr-UBND ngày 24/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị quy định mức chi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thẩm tra số 149/BC-HĐND ngày 06/12/2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Mức chi:

- Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Đối với các nội dung chi khác được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính và các văn bản chính sách hiện hành có liên quan đến nội dung chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Nguồn kinh phí:

Các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí trong dự toán kinh phí chi thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính và mức chi quy định tại Nghị quyết này, hướng dẫn triển khai thực hiện.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/12/2017, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu86/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND mức chi quản lý thi hành xử lý vi phạm hành chính Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND mức chi quản lý thi hành xử lý vi phạm hành chính Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu86/2017/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành13/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND mức chi quản lý thi hành xử lý vi phạm hành chính Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 86/2017/NQ-HĐND mức chi quản lý thi hành xử lý vi phạm hành chính Quảng Ninh

            • 13/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực