Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND sửa đổi điểm 18.2, khoản 18, Mục I, Điều 1, Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2018/NQ-ND

Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI ĐIỂM 18.2, KHOẢN 18, MỤC I, ĐIỀU I, NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2016/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2016 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU, MIỄN, GIẢM, THU, NỘP, QUN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐNH CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật phí, lệ phí năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí, lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bo đảm;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 565/TTr-UBND ngày 16/11/2018; Báo cáo thm tra s 739/BC-KTNS ngày 01/12/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và tho luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sa đổi điểm 18.2, khon 18, Mục I, Điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, min, giảm, thu, nộp, qun lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh:

“18.2. Mức thu phí

- Phí đănggiao dịch bo đảm lần đầu: 65.000 đồng/hồ sơ;

- Phí đăng ký văn bn thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: 30.000 đồng/hồ sơ;

- Phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng;

- Phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm: 20.000 đồng/hồ sơ.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách c
a Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh
y;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu H
ĐND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện
y, Thành y, HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố;
-
Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- VP: T
nh y, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Trung tâm: Thông tin; VTLT t
nh;
- Lưu: VT, KTNS,(150b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu86/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND Sơn La


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu86/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành07/12/2018
       Ngày hiệu lực01/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND Sơn La

           • 07/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực