Nghị quyết 87/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 87/2008/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú và cấp chứng minh nhân do Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ 10 ban hành

Nghị quyết 87/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí đăng ký cư trú đã được thay thế bởi Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 87/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí đăng ký cư trú


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 87/2008/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ VÀ LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
 KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của Pháp luật về Phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/1/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí đăng ký cư trú;
Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/5/2008 của Bộ Công an hướng dẫn một số điểm về Lệ phí đăng ký cư trú và Lệ phí cấp chứng minh nhân dân;
Xét tờ trình số 85/ TTr - UBND ngày 19/6/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng và mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú và Lệ phí cấp chứng minh nhân dân; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu Lệ phí đăng ký cư trú và Lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nam Định (có biểu mức thu kèm theo).

Điều 2. Cơ quan thu Lệ phí đăng ký cư trú và Lệ phí cấp chứng minh nhân dân được để lại 100% (một trăm phần trăm) số tiền thu Lệ phí để chi phí phục vụ công tác tổ chức đăng ký cư trú và cấp chứng minh nhân dân.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định phương thức thu nộp, quản lý, sử dụng Lệ phí đăng ký cư trú; Lệ phí cấp chứng minh nhân dân và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Bộ tài chính,Bộ Công an;
- Bộ tư pháp;
- Như điều 4, điều 5;
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
- UBMT tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành , đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh ;
- Website Chính phủ, Website tỉnh.
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH
Chu Văn Đạt

 

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ

ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ VÀ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 87/2008/NQ-HĐND ngày 03 / 7/2008)

I. MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ:

TT

Danh mục

Đ.vị tính

Mức thu

Đồng/ lần đăng ký (lần cấp)

Các phường của TPNĐ

Các xã, thị trấn của huyện; các xã ngoại thành của TPNĐ

1

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Đồng/ lần đăng ký

10.000đ

5.000đ

2

Cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Đồng/ lần cấp

15.000đ

7.500đ

3

Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.

Đồng/ lần cấp

8.000đ

4.000đ

4

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (Không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú).

Đồng/ lần cấp

5.000đ

2.500đ

II. MỨC THU LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN:

Danh mục

Đ.vị tính

Mức thu

Đồng/ lần cấp

Các phường của TPNĐ

Các xã, thị trấn của huyện; các xã ngoại thành của TPNĐ

Cấp lại, cấp đổi chứng minh nhân dân (Không thu lệ phí đối với trường hợp cấp đổi do hết thời gian sử dụng; không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân).

Đồng/ lần cấp

6.000đ

3.000đ

III- CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ VÀ LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN:

1/ Các trường hợp không thu Lệ phí cư trú bao gồm:

- Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Hộ gia đình thuộc diện nghèo.

2/ Các trường hợp không thu Lệ phí cấp Chứng minh nhân dân bao gồm:

Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh.

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN.

1/ Các trường hợp miễn thu Lệ phí cư trú bao gồm:

- Cấp mới sổ tạm trú.

- Cấp mới sổ hộ khẩu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Trước đây chưa được cấp sổ hộ khẩu do không xác định được nơi đăng ký thường trú hoặc đã đăng ký thường trú nhưng chưa được cấp sổ hộ khẩu, nay được cấp sổ hộ khẩu mới theo quy định của Luật cư trú;

+ Chuyển nơi đăng ký thường trú ra ngoài phạm vi huyện, thành phố thuộc tỉnh; ra ngoài xã, thị trấn thuộc huyện và được cấp sổ hộ khẩu mới, trừ trường hợp chuyển cả hộ gia đình;

+ Tách sổ hộ khẩu.

2/ Các trường hợp miễn thu Lệ phí cấp Chứng minh nhân dân bao gồm:

- Cấp mới chứng minh nhân dân;

- Cấp đổi chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng (quá 15 năm kể từ ngày cấp).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu87/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2008
Ngày hiệu lực13/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 87/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí đăng ký cư trú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 87/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí đăng ký cư trú
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu87/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýChu Văn Đạt
        Ngày ban hành03/07/2008
        Ngày hiệu lực13/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 87/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí đăng ký cư trú

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 87/2008/NQ-HĐND mức thu lệ phí đăng ký cư trú