Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh Sơn La quản lý

Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh Sơn La quản lý đã được thay thế bởi Nghị quyết 111/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh Sơn La quản lý


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2014/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 17 tháng 9 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C THUỘC CẤP TỈNH QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và Luật đầu tư công năm 2014; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 433/BC-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý như sau:

Dự án trọng điểm nhóm C là dự án nhóm C theo quy định Luật đầu tư công; được đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với các chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn; thuộc một trong các tiêu chí dưới đây:

1. Sử dụng vốn đầu tư công có tổng mức đầu tư cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 4, Điều 10, Luật Đầu tư công.

- Tổng mức đầu tư từ 20 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 3, Điều 10, Luật Đầu tư công.

- Tổng mức đầu tư từ 25 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 2, Điều 10, Luật Đầu tư công.

- Tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 1, Điều 10, Luật Đầu tư công.

2. Ảnh hưởng đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 05 ha trở lên; rừng phòng hộ, rừng đặc dụng từ 05 ha trở lên; rừng sản xuất từ 100 ha trở lên.

3. Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước từ 01 ha trở lên.

4. Di dân tái định cư từ 50 người dân trở lên.

5. Dự án yêu cầu phải áp dụng theo hình thức đối tác công tư có khả năng thu hồi vốn.

6. Dự án có yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ địa phương.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- UB KT - NS QH;
- Bộ TC, Bộ KH và ĐT, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy; UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- LĐ, CV VPTU, VP Đoàn ĐBQH và HĐND, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, 240b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu87/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh Sơn La quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh Sơn La quản lý
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu87/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Văn Chất
        Ngày ban hành17/09/2014
        Ngày hiệu lực01/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2015
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh Sơn La quản lý

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 87/2014/NQ-HĐND tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh Sơn La quản lý