Nghị quyết 87/NQ-HĐND

Nghị quyết 87/NQ-HĐND năm 2018 về Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 8 ban hành tiêu chuẩn chính quyền cơ sở vững mạnh hết hiệu lực thi hành do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2018 tiêu chuẩn chính quyền cơ sở vững mạnh hết hiệu lực Hòa Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 8, NGÀY 16/01/1998 VỀ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 6 về việc bãi bỏ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 8, ngày 16 tháng 01 năm 1998 về ban hành tiêu chuẩn chính quyền cơ sở vững mạnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 8, ngày 16 tháng 01 năm 1998 về ban hành tiêu chuẩn chính quyền cơ sở vững mạnh hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh (CT các PCT);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT tin học và Công báo VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTH
ĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu87/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2018
Ngày hiệu lực04/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2018 tiêu chuẩn chính quyền cơ sở vững mạnh hết hiệu lực Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2018 tiêu chuẩn chính quyền cơ sở vững mạnh hết hiệu lực Hòa Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu87/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýTrần Đăng Ninh
        Ngày ban hành04/07/2018
        Ngày hiệu lực04/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2018 tiêu chuẩn chính quyền cơ sở vững mạnh hết hiệu lực Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 87/NQ-HĐND 2018 tiêu chuẩn chính quyền cơ sở vững mạnh hết hiệu lực Hòa Bình

            • 04/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực