Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND15

Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND15 điều chỉnh bổ sung tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND15 điều chỉnh bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách Hải Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2014/NQ-HĐND15

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA MỘT SỐ NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 26 tháng 03 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND ngày 8/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 56/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương V/v Quy định điều chỉnh bổ sung tỷ lệ (%) phân chia một số nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh bổ sung tỷ lệ (%) phân chia một số nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ Mục 21 - Thu phạt trật tự an toàn giao thông và Phần Thu phạt vi phạm hành chính tại Mục 24 - Phụ lục số 02 Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND ngày 08/12/2010 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Bổ sung, điều chỉnh tỷ lệ % phân chia nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính:

2.1. Tiền thu phạt vi phạm hành chính, tiền phạt do chậm thi hành quyết định xử phạt (trừ thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa);

2.2. Tiền thu từ xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính (sau khi trừ chi phí);

2.3. Điều chỉnh thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

3. Bổ sung tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giữa các cấp ngân sách.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

4. Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 01/01/2015.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA MỘT SỐ NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số
: 88/2014/NQ-HĐND15 ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Thu phạt vi phạm hành chính;

1.1. Thu phạt vi phạm hành chính, tiền phạt do chậm thi hành quyết định xử phạt (trừ thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa);

Số TT

Các khoản thu

Tổng thu NS NN (%)

Tỷ lệ phân chia nguồn thu

NSTW

NST

NSH

NSX

%

%

%

%

 

- Cơ quan Trung ương, cơ quan cấp tỉnh ra quyết định xử phạt

100

 

100

 

 

 

- Cơ quan cấp huyện ra quyết định xử phạt

100

 

 

100

 

 

- UBND cấp xã ra quyết định xử phạt

100

 

 

 

100

1.2. Thu từ xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính (sau khi trừ chi phí);

Số TT

Các khoản thu

Tổng thu NS NN (%)

Tỷ lệ phân chia nguồn thu

NSTW

NST

NSH

NSX

%

%

%

%

 

- Cơ quan Trung ương ra quyết định xử phạt

100

100

 

 

 

 

- Cơ quan cấp tỉnh ra quyết định xử phạt

100

 

100

 

 

 

- Cơ quan cấp huyện ra quyết định xử phạt

100

 

 

100

 

 

- UBND cấp xã ra quyết định xử phạt

100

 

 

 

100

1.3. Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

Số TT

Các khoản thu

Tổng thu NS NN (%)

Tỷ lệ phân chia nguồn thu

NSTW

NST

NSH

NSX

%

%

%

%

 

Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

100

70

30

 

 

2. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Số TT

Các khoản thu

Tổng thu NS NN (%)

Tỷ lệ phân chia nguồn thu

NSTW

NST

NSH

NSX

%

%

%

%

 

- Giấy phép do Trung ương cấp

100

70

20

10

 

 

- Giấy phép do UBND tỉnh cấp

100

 

70

30

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/2014/NQ-HĐND15

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 88/2014/NQ-HĐND15
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 21/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 88/2014/NQ-HĐND15

Lược đồ Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND15 điều chỉnh bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách Hải Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND15 điều chỉnh bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách Hải Dương
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 88/2014/NQ-HĐND15
Cơ quan ban hành Tỉnh Hải Dương
Người ký Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 21/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND15 điều chỉnh bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách Hải Dương

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND15 điều chỉnh bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách Hải Dương

  • 11/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực