Nghị quyết 88/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 88/2017/NQ-HĐND quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 88/2017/NQ-HĐND thưởng vượt thu ngân sách địa phương Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2017/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH THƯỞNG VƯỢT THU SO VỚI DỰ TOÁN TỪ CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật ngân sách nhà nước">342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 4640/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các đi biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế thưởng vượt thu so với dự toán đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương

1. Nguyên tắc xét thưởng

a) Tổng số thu ngân sách địa phương của cấp xét thưởng phải tăng so với dự toán được Hội đồng nhân dân quyết định.

b) Căn cứ xét thưởng cho từng địa phương là tổng các khoản thu phân chia của địa phương, không tính riêng từng khoản thu.

c) Số được thưởng của từng địa phương không vượt quá số tăng thu so với thực hiện năm trước. Nếu số được thưởng lớn hơn số tăng thu so với thực hiện năm trước, chi thưởng bằng mức tăng thu so với thực hiện năm trước. Nếu số thu so với thực hiện năm trước không tăng, địa phương không được xét thưởng.

2. Tỷ lệ thưởng

a) Tỷ lệ thưởng cho ngân sách quận, huyện: không quá 30% của số tăng thu phần ngân sách thành phố được hưởng.

b) Tỷ lệ thưởng cho ngân sách phường, xã: không quá 30% số tăng thu phn ngân sách quận, huyện được hưởng.

3. Sử dụng nguồn thưởng vượt thu

Ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng; thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thưởng cho ngân sách cấp dưới.

4. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ kết quả thu ngân sách của năm xét thưởng đến hết thời gian chỉnh lý là ngày 31 tháng 01 năm sau, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp số thực nộp ngân sách cấp trên từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương theo quy định, lập báo cáo có xác nhận của Kho bạc Nhà nước, gửi cơ quan tài chính trước ngày 20 tháng 02 năm sau để làm cơ sở xét thưởng.

- Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định mức thưởng vượt thu cụ thể cho ngân sách quận huyện.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch quận huyện kiểm tra, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân quận, huyện để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân cùng cấp quyết định mức thưởng vượt thu cụ thể cho ngân sách phường, xã.

- Ủy ban nhân dân các cấp địa phương lập phương án sử dụng nguồn thưởng vượt thu, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các Sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện, HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 88/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/07/2017
Ngày hiệu lực 17/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 88/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 88/2017/NQ-HĐND thưởng vượt thu ngân sách địa phương Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 88/2017/NQ-HĐND thưởng vượt thu ngân sách địa phương Đà Nẵng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 88/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Nguyễn Xuân Anh
Ngày ban hành 07/07/2017
Ngày hiệu lực 17/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 88/2017/NQ-HĐND thưởng vượt thu ngân sách địa phương Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 88/2017/NQ-HĐND thưởng vượt thu ngân sách địa phương Đà Nẵng

  • 07/07/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/07/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực