Nghị quyết 88/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 88/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 88/2019/NQ-HĐND về mức chi quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Trà Vinh


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2019/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23/11/2009;

Căn cứ Thông tư s 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình s 2260/TTr-UBND ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh v việc quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến tho luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do ngân sách nhà nước bảo đảm.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người cao tuổi thuộc độ tuổi được hưởng chế độ chúc thọ, mừng thọ theo quy định tại Nghị quyết này.

b) Cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Điều 2. Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ

1. Người cao tuổi thọ 100 tuổi mức quà tặng gồm 5 mét vải lụa (tr giá 600.000 đồng) và tiền mặt 1.500.000 đồng/người.

2. Người cao tuổi thọ 95 tuổi mức quà tặng trị giá 400.000 đồng/người và tiền mặt 1.200.000 đồng/người.

3. Người cao tuổi thọ 90 tuổi mức quà tặng trị giá 300.000 đồng/người và tiền mặt 1.000.000 đồng/người.

4. Người cao tuổi thọ 85 tuổi mức tặng tiền mặt 800.000 đồng/người.

5. Người cao tuổi thọ 80 tuổi mức tặng tiền mặt 600.000 đồng/người.

6. Người cao tuổi thọ 75 tuổi mức tặng tiền mặt 400.000 đồng/người.

7. Người cao tuổi thọ 70 tuổi mức tặng tiền mặt 300.000 đồng/người.

Riêng người cao tuổi thọ trên 100 tuổi mức tặng tiền mặt 1.500.000 đồng/người/lần/năm.

Các nội dung khác có liên quan đến người cao tuổi không quy định tại Nghị quyết này thì áp dụng theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

- Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại nơi cư trú trên địa bàn theo phân cấp ngân sách và theo quy định hiện hành.

- Nguồn vận động, đóng góp, tài trợ của tổ chc, cá nhân trong và ngoài nước.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12/7/2019 và có hiệu lực từ ngày 22/7/2019.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
-
Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ t
nh;
- Đoàn
ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở:
TP, TC, Cục Thng kê tnh;
- Hội người Cao tuổi tỉnh;

- TT.HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
-
Đài PT-TH, Báo Trà Vinh;
- Trung tâm TH-CB tỉnh;

- Website Chính ph
;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu88/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 88/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 88/2019/NQ-HĐND về mức chi quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 88/2019/NQ-HĐND về mức chi quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu88/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Trí Dũng
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 88/2019/NQ-HĐND về mức chi quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 88/2019/NQ-HĐND về mức chi quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Trà Vinh

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực