Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND về việc công nhận xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Nội dung toàn văn Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND công nhận xã Hải Bình Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2014/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG NHÂN XÃ HẢI BÌNH, HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Sau khi xem xét tờ trình số 47/TTr -UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án công nhận xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; Báo cáo thẩm tra số 172/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ Trình số 47/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án công nhận xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành tổ chức triển khai thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2014./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- VPQH, VP Chủ tịch nước, VP Chính Phủ
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, Thành phố
- Lưu VT, TH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 89/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/07/2014
Ngày hiệu lực 14/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND công nhận xã Hải Bình Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND công nhận xã Hải Bình Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 89/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Người ký Mai Văn Ninh
Ngày ban hành 04/07/2014
Ngày hiệu lực 14/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND công nhận xã Hải Bình Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND công nhận xã Hải Bình Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

  • 04/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực