Nghị quyết 89/NQ-CP

Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016

Nội dung toàn văn Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 9 NĂM 2016

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 9 năm 2016, tổ chức vào ngày 03 và 04 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật. Trong đó, rà soát, quy định chặt chẽ về thẩm định, kiểm tra, giám sát công nghệ trong dự án đầu tư, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định pháp luật về đầu tư và giá, đồng thời hạn chế, ngăn ngừa công nghệ lạc hậu, gây tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến phát triển bền vững; sửa đổi quy định về quản lý hợp đồng chuyển giao công nghệ theo hướng bắt buộc đăng ký đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, hợp đồng chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài và hợp đồng chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Quốc hội dự án Luật.

2. Về thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ thống nhất về nguyên tắc phân cấp thẩm quyền quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân. Việc phân cấp thẩm quyền quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập phải được thực hiện theo điều kiện, quy trình, thủ tục rõ ràng và gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm không tư nhân hóa.

Trước mắt, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ (đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp bảo đảm chi thường xuyên) được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc tăng thêm.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ (đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên) thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trường hợp tăng thêm số lượng người làm việc so với tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, các bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát các quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ chế quản lý viên chức, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2016/NĐ-CP về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản liên quan trong tháng 12 năm 2016.

3. Về dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trong tháng 10 năm 2016.

4. Về việc bán vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom

Chính phủ thống nhất cho phép SCIC được tiếp tục áp dụng cơ chế bán vốn tại các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom theo quy định tại Nghị định số 151/2013/NĐ-CP và quy định pháp luật về chứng khoán. Giao Bộ Tài chính chỉ đạo SCIC thực hiện nghiêm túc việc bán vốn tại các doanh nghiệp đã niêm yết, đặc biệt lưu ý quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn định giá, bảo đảm công khai, minh bạch và bảo đảm lợi ích cao nhất của Nhà nước.

5. Về đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Chính phủ thống nhất việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội theo quy định. Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết này trong chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

6. Về dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập

Chính phủ thống nhất chủ trương đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học gắn với nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Theo đó, các trường đại học được giao quyền tự chủ cả về chuyên môn, tổ chức nhân sự, tài chính và tăng cường trách nhiệm giải trình; quy định rõ về kiểm định chất lượng và cơ chế học bổng nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao cho con em hộ nghèo, đối tượng chính sách; giảm mạnh sự can thiệp hành chính của các cơ quan chủ quản đối với hoạt động của các trường đại học, tiến tới xóa bỏ cơ chế chủ quản; đổi mới mô hình quản trị đại học theo hướng chuyển từ chế độ thủ trưởng (hiệu trưởng) sang chế độ tập thể lãnh đạo (hội đồng trường) tương tự như đã thực hiện đối với đổi mới doanh nghiệp nhà nước; quy định hội đồng trường là cấp có thực quyền, phân định rõ trách nhiệm giữa hội đồng trường với ban giám đốc (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng), bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời đẩy mạnh thực hiện công khai, dân chủ, tôn trọng quyền của tập thể cán bộ, giảng viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các quy định của Luật giáo dục đại học, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và các luật có liên quan để quy định phù hợp và kiến nghị sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết. Trước mắt, đẩy mạnh thực hiện thí điểm các trường đại học tự chủ; đổi mới cơ chế quản trị các trường đại học được tự chủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc trình ban hành văn bản quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của hội đồng trường, nhất là đối với tổ chức, nhân sự và tài chính; chỉ đạo kiện toàn theo hướng hội đồng trường là cấp có thực quyền. Cơ quan chủ quản bổ nhiệm hoặc phê duyệt hội đồng trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các chức danh lãnh đạo, quản lý trong trường theo đề nghị của hội đồng trường. Củng cố cơ cấu lãnh đạo Đảng, Công đoàn trong hội đồng trường để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ tập thể cán bộ, giảng viên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

7. Về đổi mới chế độ học phí cấp phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng báo cáo trình Trung ương và Quốc hội về miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và học sinh trung học cơ sở theo lộ trình đến năm 2020.

8. Về cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, sử dụng có hiệu quả học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp đóng góp xây dựng đất nước

Chính phủ thống nhất giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện thí điểm mô hình cơ sở giáo dục đại học tự chủ được thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao về tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án thu hút người có tài năng, sinh viên giỏi, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học với các cơ sở trong nước.

9. Về Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 9 năm 2016

Chính phủ ghi nhận kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương đã được kiểm tra trong tháng 8 và tháng 9 năm 2016 chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua công tác kiểm tra; khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Tổ công tác; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ công việc còn nợ đọng quá hạn; thường xuyên rà soát các nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện đúng thời hạn; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao.

Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 hằng tháng theo quy định. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra tai một số bộ, cơ quan, địa phương; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, có biện pháp và kiến nghị giải quyết cụ thể đối với những trường hợp chậm thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao, báo cáo tại phiên họp Chính phủ hằng tháng.

10. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Chính phủ thống nhất đánh giá: Với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016 chuyển biến tích cực. Nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi và phát triển, tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước, GDP quý III đạt mức tăng trưởng khá 6,4%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành xây dựng, khu vực dịch vụ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp quý III phục hồi và tăng trưởng rõ rệt. Xuất khẩu tăng trưởng khá, đặc biệt là xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản đạt mức cao, xuất khẩu của khu vực trong nước tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước; tiếp tục xuất siêu. Lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn về tài chính, tiền tệ cơ bản được bảo đảm. Tín dụng tăng trưởng khá, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối tăng, thị trường chứng khoán có nhiều khởi sắc. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và quỹ đầu tư gián tiếp tăng cao. Thu ngân sách nhà nước của các địa phương đạt khá. Công tác xây dựng thể chế được tập trung cao độ và đạt nhiều kết quả. Môi trường đầu tư, kinh doanh và niềm tin của người dân, doanh nghiệp được cải thiện rõ nét. Phát triển doanh nghiệp có tín hiệu tích cực, số doanh nghiệp mới thành lập và số vốn đăng ký đều tăng cao. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thể thao, lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm chỉ đạo và có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, sức cạnh tranh của nền kinh tế và năng suất lao động chưa được cải thiện nhiều. Xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực gặp khó khăn, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng khai khoáng giảm mạnh, nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng thấp. Xuất khẩu vào khu vực ASEAN giảm. Thu ngân sách trung ương đạt thấp. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là vốn trái phiếu Chính phủ còn thấp. Buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ còn một số hạn chế. Tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục triệt để. Diện tích rừng bị thiệt hại còn lớn. Đời sống Nhân dân ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bị thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, vùng bị ô nhiễm môi trường, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch năm 2016, làm tiền đề thực hiện kế hoạch năm 2017, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, đồng thuận, quyết tâm cao của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết tâm hành động, năng động, sáng tạo, chủ động đề ra các giải pháp cụ thể, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tăng trưởng kinh tế quý IV, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ năm 2016, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo, trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ sau:

a) Về chuẩn bị triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Chính phủ yêu cầu từng bộ, cơ quan ngang bộ chủ động xây dựng kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của bộ, cơ quan mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; trong đó, nhận diện rõ những thách thức, phân tích nguyên nhân, đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi, xác định lộ trình thực hiện và có chỉ số đánh giá kết quả.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó lưu ý đề xuất các giải pháp triệt để tiết kiệm trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, rà soát cắt giảm ngay những nội dung chi và nhiệm vụ chi không thực sự cần thiết, mở rộng diện khoán xe công, áp dụng mạnh mẽ cơ chế khoán chi trong các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ tài sản công; nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng bộ, cơ quan, địa phương trên cơ sở kết quả đạt được trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước.

b) Một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để ổn định mặt bằng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Đề xuất cơ chế, giải pháp đột phá tái cơ cấu ngân hàng yếu kém và xử lý triệt để nợ xấu; tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng được mua lại bắt buộc và các tổ chức tín dụng yếu kém. Tập trung thúc đẩy tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát tín dụng cho lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý có hiệu quả nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về thủ tục phá sản doanh nghiệp. Tổ công tác liên bộ quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô do Tổ trưởng Tổ điều phối của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tăng cường theo dõi sát tình hình, dự báo và chủ động các tình huống, đề phòng lạm phát do giá dầu có thể tăng, chú ý tình hình thị trường bất động sản diễn biến thiếu lành mạnh.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức triển khai tái cơ cấu ngân sách và bảo đảm an toàn bền vững nợ công theo nghị quyết của Bộ Chính trị; quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí, không cho giải ngân, thực hiện cắt giảm dự toán đối với các nhiệm chi đầu tư và chi thường xuyên đã được duyệt từ đầu năm nhưng đến hết năm ngân sách theo quy định vẫn còn dự toán, trừ các khoản mới bổ sung trong năm và các trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương, trước hết là các thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ thực hiện kiểm kê, đánh giá tài sản công để quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát.

- Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhất là cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước và không để thất thoát tài sản Nhà nước.

- Bộ Công Thương tích cực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu; khai thác tối đa thị trường trong nước; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan có giải pháp phù hợp, hỗ trợ đẩy nhanh tiêu thụ một số sản phẩm như: than, phôi thép, thép xây dựng, phân bón, giấy, xi măng, nông sản; khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án giải quyết lượng than tồn kho và xây dựng kế hoạch sản xuất cuối năm và năm 2017. Chỉ đạo rà soát, có kế hoạch cải tạo lưới điện, nâng cao năng lực sản xuất điện, vận hành lưới điện thông suốt, có giải pháp cụ thể bảo đảm cung ứng điện, không để thiếu điện, nhất là khu vực phía Nam, bảo đảm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hội nhập thông qua các hiệp định thương mại tự do.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước, chỉ đạo sát kế hoạch sản xuất nông nghiệp của các vùng, miền, địa phương, bảo đảm cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện canh tác và nhu cầu thị trường; tích cực hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản. Đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ ven biển, bảo vệ rừng, thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng tự nhiên. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bvốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân 04 tỉnh ven biển miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường sớm triển khai việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại theo các định mức quy định, bảo đảm minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực.

- Bộ Xây dựng thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhất là các chương trình nhà ở cho người có công, hộ nghèo và công nhân khu công nghiệp tập trung; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, nhất là đơn giá, định mức đầu tư, xây dựng, bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với điều kiện trình độ, công nghệ hiện nay; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương kiểm soát và đề xuất các biện pháp để chủ động quản lý, phát triển lành mạnh thị trường bất động sản.

- Bộ Giao thông vận tải thực hiện các giải pháp cụ thể thúc đẩy, nâng cao chất lượng vận tải, giảm chi phí vận tải; khuyến khích phát triển mạng lưới vận tải, các dịch vụ gia tăng, đa phương thức. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, thực hiện kế hoạch bảo trì đường bộ phục vụ nhu cầu đi lại dịp cuối năm.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát tổng thể các nguồn thải lớn ra sông, ra biển, khu vực tập trung nhiều nguồn thải, khoanh vùng các đối tượng, khu vực cần tập trung kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường; phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai trong việc thực hiện các giao dịch về đất đai; xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các giải pháp phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn mang tính chất liên ngành, liên vùng, hoạt động theo quy luật kinh tế thị trường, gắn với lợi thế quốc gia; xây dựng chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào du lịch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm. Tổ chức Hội nghị toàn quốc trong tháng 10 năm 2016 để triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, đưa người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện.

- Bộ Y tế tập trung chỉ đạo theo dõi sát tình hình dịch bệnh; đôn đốc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, dịch do vi-rút Zika; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là dịp cuối năm; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân với dịch vụ khám chữa bệnh tại các tuyến. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư các dự án ngành y tế, nhất là các dự án bệnh viện trung ương và bệnh viện trung ương tuyến cuối. Chủ động đề xuất, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan điều hành giá dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát.

- Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan chủ động tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc của các quy định pháp luật; tiếp tục rà soát các quy định gây cản trở quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; sửa đổi hoặc kiến nghị việc sửa đổi theo thẩm quyền theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giao dịch.

- Văn phòng Chính phủ khẩn trương thành lập, vận hành Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (website mang tên “doanhnghiep.chinhphu.vn”), giúp Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận thông tin và chỉ đạo trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp; thành lập Tổ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp.

- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát diễn biến, tình hình để chủ động phương án ứng phó kịp thời, phù hợp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, kích động gây rối, nhất là các địa bàn trọng điểm; tập trung điều tra, xử lý các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp cuối năm.

- Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng và hoàn thiện kế hoạch tổ chức Hội nghị APEC năm 2017; chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 8 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 7.

- Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý nhà nước về thông tin, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch báo chí; phối hợp cơ quan chức năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tạo niềm tin, phấn khởi trong Nhân dân. Các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện cung cấp thông tin, chủ động định hướng dư luận, công khai, minh bạch chính sách và hoạt động quản lý điều hành, tạo đồng thuận xã hội.

11. Về dự thảo Nghị quyết một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển doanh nghiệp

Chính phủ cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính. Riêng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư cải tạo chung cư cũ, tiếp tục áp dụng mức thuế suất 10%. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiêu chí và mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trình Quốc hội 02 phương án như đề xuất của Bộ Tài chính trên cơ sở tính toán kỹ, tránh làm tác động đến cân đối thu ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển doanh nghiệp.

12. Về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, làm rõ sự cần thiết, phạm vi, nội dung các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch; tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện Kế hoạch trên cơ sở bảo đảm tính khả thi và phù hợp với kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về Đề án một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định.

13. Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và phương án phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017

Chính phủ thống nhất: Việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 phải quán triệt quan điểm tập trung, không dàn trải; khuyến khích các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách; ưu tiên cho các dự án lớn, quan trọng, có tính liên kết vùng, liên vùng, có vai trò lan tỏa lớn; vốn đối ứng các dự án ODA; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; quan tâm hỗ trợ các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; cần nghiên cứu cơ chế đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các địa bàn đô thị, các ngành, lĩnh vực có điều kiện thuận lợi. Do cân đối ngân sách nhà nước những năm tới sẽ rất khó khăn, để chủ động trong điều hành, đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn của quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, mức vốn dự phòng là 10% theo từng nguồn vốn; đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn của bộ, ngành trung ương và địa phương, mức vốn dự phòng là 10% trên tổng mức vốn kế hoạch trung hạn theo từng nguồn vốn; trong từng dự án, các bộ, ngành trung ương, địa phương thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư công; xác định những vấn đề còn gây khó khăn, vướng mắc, còn sơ hở dễ dẫn đến tham nhũng, tiêu cực; đề xuất biện pháp tháo gỡ, chấn chỉnh kịp thời.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, rà soát, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; Kế hoạch đầu tư công năm 2017. Chính phủ phân công Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2017, bao gồm cả danh mục chi tiết dự án đầu tư công; báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2016. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Quốc hội.

14. Về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm 2011 - 2015 và định hướng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm 2016 - 2020

Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm 2011 - 2015 và định hướng kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 5 năm 2016 - 2020. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất số liệu trước khi Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ, báo cáo các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội.

15. Về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 10 năm 2016.

16. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

Chính phủ thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Báo cáo số 8080/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2016; đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 60/NQ-CP; trong đó yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép điều chuyển kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 chưa giao kế hoạch sang năm 2017 thực hiện.

- Trước ngày 25 hằng tháng, các bộ, ngành trung ương, địa phương thực hiện nghiêm túc việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 đến ngày 20 của tháng báo cáo, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo mẫu biểu quy định tại công văn số 6102/BKHĐT-TH ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ, trong đó đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết 60/NQ-CP trách nhiệm của từng bộ, cơ quan, địa phương có liên quan và đề xuất giải pháp xử lý.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 của các dự án, kịp thời phát hiện các khó khăn vướng mắc để chỉ đạo xử lý và đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch 2016.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, bảo đảm việc sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định.

- Các bộ được giao là chủ chương trình mục tiêu căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình mục tiêu để thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thời gian quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 7 năm 2016.

17. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a/NQ-CP, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ có thời hạn cụ thể; thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong năm 2016 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 12 năm 2016.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể hóa, đưa vào kế hoạch thực hiện thường xuyên các giải pháp nâng cao nhóm chỉ số về hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của Liên Hợp quốc.

18. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19/NQ-CP đặc biệt là những vấn đề vướng mắc, bất cập, đang gây khó khăn cho doanh nghiệp; coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và phải tạo được chuyển biến rõ rệt trên thực tế ngay trong năm 2016; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

- Các bộ quản lý hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015. Theo đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam rà soát cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa, tránh chồng chéo. Chuyển thời điểm kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra chất lượng hàng hóa, hiệu suất năng lượng, an toàn thực phẩm trong giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau khi hàng hóa đã được thông quan và trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông, sử dụng.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, quy định cụ thể các loại hàng hóa phải kiểm dịch đối với trường hợp mặt hàng nhập khẩu có nguy cơ cao thuộc diện kiểm tra trước thông quan.

- Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan thực hiện ghi nhãn phụ, dán nhãn sản phẩm, công bố hợp quy, công bố sự phù hợp theo hướng không yêu cầu áp dụng đối với nguyên liệu, thực phẩm nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, gia công xuất khẩu và nhập kinh doanh để sản xuất tiếp hàng xuất khẩu.

- Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan, tăng cường kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết tại một số bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

19. Các nội dung khác:

Chính phủ thống nhất với nội dung và kiến nghị nêu tại các Báo cáo: tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh quý III năm 2016; công tác cải cách hành chính quý III năm 2016; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tình hình thực hiện Chương trình công tác và tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao quý III năm 2016, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ trình.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các Báo cáo, ban hành theo thẩm quyền, trong đó nêu rõ những nhiệm vụ cần triển khai để các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thực hiện. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Gi
ám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b). B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu89/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2016
Ngày hiệu lực10/10/2016
Ngày công báo27/10/2016
Số công báoTừ số 1141 đến số 1142
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu89/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành10/10/2016
        Ngày hiệu lực10/10/2016
        Ngày công báo27/10/2016
        Số công báoTừ số 1141 đến số 1142
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016

         • 10/10/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/10/2016

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/10/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực