Nghị quyết 89/NQ-HĐND

Nghị quyết 89/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 89/NQ-HĐND 2018 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 126/TTr-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 với các nội dung như sau:

1. Giám sát tại các kỳ họp thường lệ

1.1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các báo cáo khác theo quy định tại Điều 59 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13 trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp năm 2019.

1.2. Xem xét nội dung trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.3. Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giám sát chuyên đề

2.1. Giám sát kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.

2.2. Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể hóa, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả hoạt động giám sát tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2019.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP. Quốc hội;
- VP. Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch);
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT tin học và Công báo VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND (Th01).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu89/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2018
Ngày hiệu lực04/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 89/NQ-HĐND 2018 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 89/NQ-HĐND 2018 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu89/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýTrần Đăng Ninh
        Ngày ban hành04/07/2018
        Ngày hiệu lực04/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 89/NQ-HĐND 2018 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 89/NQ-HĐND 2018 Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

         • 04/07/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/07/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực