Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND về việc sáp nhập xã Minh Thọ và điều chỉnh địa giới hành chính xã Vạn Hòa, xã Vạn Thiện để mở rộng thị trấn Nông Cống thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Nông Cống Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2014/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SÁP NHẬP XÃ MINH THỌ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ VẠN HÒA, XÃ VẠN THIỆN ĐỂ MỞ RỘNG THỊ TRẤN NÔNG CỐNG THUỘC HUYỆN NÔNG CỐNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về phân loại đô thị; Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định một số điều Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ; Thông tư số 62/2011/NĐ-CP thành lập thành phố">02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh về việc thông qua Đề án sáp nhập xã Minh Thọ và điều chỉnh địa giới hành chính xã Vạn Hòa, xã Vạn Thiện để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống; Báo cáo thẩm tra số 169/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 về việc sáp nhập xã Minh Thọ và điều chỉnh địa giới hành chính xã Vạn Hòa, xã Vạn Thiện để mở rộng thị trấn Nông Cống thuộc huyện Nông Cống, cụ thể như sau:

1. Sáp nhập toàn bộ 889,84 ha diện tích tự nhiên, 7.248 người của xã Minh Thọ; điều chỉnh 48,12 ha diện tích tự nhiên và 552 người (46,62 ha và 436 người của thôn Bái Đa; 1,5 ha và 116 người của thôn Thanh Ban) thuộc xã Vạn Hòa; 74,61 ha diện tích tự nhiên và 1.217 người (30,59 ha và 653 người của thôn Quyết Thanh 1; 10,97 ha và 279 người của thôn Thiện Sơn; 33,05 ha và 285 người của thôn Cộng Hòa) thuộc xã Vạn Thiện về thị trấn Nông Cống quản lý.

2. Sau mở rộng thị trấn Nông Cống:

a) Thị trấn Nông Cống có diện tích tự nhiên 1.134 ha; dân số 12.598 người.

Gồm 21 khu phố: Minh Tân, Bắc Giang, Nam Giang, Đông Hòa, Xuân Hòa, Nam Tiến, Hợp Nhất, Vũ Yên 1, Vũ Yên 2, Vũ Yên 3, Tập Cát 1, Tập Cát 2, Tập Cát 3, Thái Hòa 1, Thái hòa 2, Lê Xá 1, Lê Xá 2, Lê Xá 3, Bái Đa, Quyết Thanh 1, Thiện Sơn và cụm dân cư Thanh Ban, Cộng Hòa.

Địa giới hành chính: phía Bắc giáp các xã: Tế Lợi, Phú nhuận (Như Thanh); phía Nam giáp các xã: Thăng Long, Vạn Thiện; phía Đông giáp xã Minh Nghĩa; phía Tây giáp các xã: Vạn Hòa, Phú Nhuận (Như Thanh).

b) Xã Vạn Hòa có diện tích tự nhiên 840 ha; dân số 5.659 người.

Gồm 12 thôn: Quyết Chiến, Thiện Na, Đồng Lương, Cẩm Phúc, Cẩm Bào, Ngọc Bản, Thanh Điền, Tùng Thiện, Đồng Thọ, Thọ Sơn, Vạn Trạch, Thanh Ban.

Địa giới hành chính: phía Bắc giáp thị trấn Nông Cống; phía Nam giáp xã Thăng Long; phía Đông giáp thị trấn Nông Cống; phía Tây giáp các xã: Vạn Thắng, Phú Nhuận (Như Thanh).

c) Xã Vạn Thiện có diện tích tự nhiên 658,19 ha; dân số 4.445 người. Gồm 08 thôn: Cao Nhuận, Tân Trù, Tân Lập, Xóm Giữa, Xóm Chuyền, Liên Minh, Quyết Thanh 2, Cộng Hòa.

Địa giới hành chính: phía Bắc giáp thị trấn Nông Cống; phía Nam giáp xã Thăng Long; phía Đông giáp xã Thăng Bình; phía Tây giáp thị trấn Nông Cống.

d) Huyện Nông Cống có 32 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 31 xã: Tân Phúc, Tân Thọ, Tân Khang, Trung Chính, Trung Thành, Trung Ý, Hoàng Giang, Hoàng Sơn, Tế Nông, Tế Tân, Tế Lợi, Tế Thắng, Minh Khôi, Minh Nghĩa, Vạn Thắng, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Thăng Long, Thăng Thọ, Thăng Bình, Công Liêm, Công Chính, Công Bình, Tượng Văn, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn, Trường Sơn, Trường Giang, Trường Trung, Trường Minh, Yên Mỹ và thị trấn Nông Cống.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2014.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng QH, Văn phòng CP, VP Chủ tịch nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH; Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND; UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, Thành phố
- Lưu VT, TH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 90/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/07/2014
Ngày hiệu lực 14/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 90/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Nông Cống Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Nông Cống Thanh Hóa
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 90/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Người ký Mai Văn Ninh
Ngày ban hành 04/07/2014
Ngày hiệu lực 14/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Nông Cống Thanh Hóa

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Nông Cống Thanh Hóa

  • 04/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực