Nghị quyết 91/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 91/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 37/2006/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương, giai đoạn 2007 - 2010 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nghị quyết 91/2008/NQ-HĐND sửa 37/2006/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách 2007-2010 Vĩnh Long đã được thay thế bởi Nghị quyết 132/2010/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi NS các cấp và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 91/2008/NQ-HĐND sửa 37/2006/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách 2007-2010 Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2008/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TIẾT 3 MỤC 1 VÀ MỤC 2 PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2006/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU VÀ NHIỆM VỤ CHI GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VII KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân, ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Quản lý thuế, ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 59/TTr-UBND và số 60/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi tiết 3 mục 1 và mục 2 phụ lục kèm theo Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND ngày 13/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương, giai đoạn 2007 - 2010 như sau:

1. Thuế thu nhập cá nhân:

ĐVT: %

Số TT

Khoản thu

NS TW

NS tỉnh

NS TX

NS huyện

NS xã

NS phường

NS thị trấn

3

Thuế thu nhập cá nhân

-

 

 

 

 

 

 

 

+ Các đối tượng thuộc tỉnh quản lý.

 

100

-

-

-

-

-

 

+ Các đối tượng huyện - thị xã quản lý.

-

-

80

80

20

20

20

2. Trích phần trăm (%) từ các nguồn thu:

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất (phần ngân sách từng cấp được hưởng theo Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND) được trích 15% hàng năm; trong đó 5% để thực hiện công tác quy hoạch, quản lý đất đai, sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 10% để duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi (bổ sung vào nguồn chi sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng).

+ Trích 10% nguồn thu từ xổ số kiến thiết hàng năm để chi sửa chữa, nâng cấp các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế và các công trình phúc lợi xã hội quan trọng khác (bổ sung vào nguồn chi sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp lần thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008, có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Đức Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu91/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 91/2008/NQ-HĐND sửa 37/2006/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách 2007-2010 Vĩnh Long


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 91/2008/NQ-HĐND sửa 37/2006/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách 2007-2010 Vĩnh Long
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu91/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýPhan Đức Hưởng
       Ngày ban hành11/12/2008
       Ngày hiệu lực21/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 91/2008/NQ-HĐND sửa 37/2006/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách 2007-2010 Vĩnh Long

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 91/2008/NQ-HĐND sửa 37/2006/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách 2007-2010 Vĩnh Long