Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Xương để mở rộng thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Quảng Xương Sầm Sơn Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2014/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ĐỂ MỞ RỘNG THỊ XÃ SẦM SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về phân loại đô thị; Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định một số điều Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ; Thông tư số 62/2011/NĐ-CP thành lập thành phố">02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Xương để mở rộng thị xã Sầm Sơn; Báo cáo thẩm tra số 173/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quảng Xương để mở rộng thị xã Sầm Sơn, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh 2.751,06 ha diện tích tự nhiên và 44.382 người của huyện Quảng Xương (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại) về thị xã Sầm Sơn quản lý.

Sau khi mở rộng, thị xã sầm Sơn có 4.539,89 ha diện tích tự nhiên và 101.132 người; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 04 phường: Bắc Sơn, Trung Sơn, Trường Sơn, Quảng Tiến và 07 xã: Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại.

Địa giới hành chính thị xã Sầm Sơn: phía Bắc giáp huyện Hoằng Hóa; phía Nam giáp huyện Quảng Xương; phía Tây giáp huyện Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa; phía Đông giáp Biển Đông.

2. Huyện Quảng Xương còn lại 17.126,44 ha diện tích tự nhiên và 202.230 người, có 30 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 29 xã Quảng Tân, Quảng Trạch, Quảng Phong, Quảng Đức, Quảng Định, Quảng Nhân, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Hợp, Quảng Văn, Quảng Long, Quảng Yên, Quảng Hòa, Quảng Lĩnh, Quảng Khê, Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Ngọc, Quảng Trường, Quảng Phúc, Quảng Vọng, Quảng Giao, Quảng Hải, Quảng Lưu, Quảng Lộc, Quảng Lợi, Quảng Nham, Quảng Thạch, Quảng Thái và thị trấn Quảng Xương.

Địa giới hành chính huyện Quảng Xương: phía Bắc giáp thành phố Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn; phía Nam giáp huyện Tĩnh Gia; phía Đông giáp thị xã Sầm Sơn và Biển Đông; phía Tây giáp huyện Nông Cống, huyện Đông Sơn.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2014./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH; Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh Ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 91/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/07/2014
Ngày hiệu lực 14/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Quảng Xương Sầm Sơn Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Quảng Xương Sầm Sơn Thanh Hóa
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 91/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Người ký Mai Văn Ninh
Ngày ban hành 04/07/2014
Ngày hiệu lực 14/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Quảng Xương Sầm Sơn Thanh Hóa

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 91/2014/NQ-HĐND điều chỉnh địa giới hành chính Quảng Xương Sầm Sơn Thanh Hóa

  • 04/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực