Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 4 Nghị quyết 70/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch Trà Vinh


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2019/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN CỦA ĐIỀU 4 NGHỊ QUYẾT SỐ 70/2018/NQ-HĐND NGÀY 11/7/2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19/6/2017;

Để thực hiện Nghị quyết s 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII v phát trin du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Để thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết s 08 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;

Xét Tờ trình số 2215/TTr-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi một s khoản của Điều 4 Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số khoản của Điều 4 Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020, như sau:

1. Điểm a, Khoản 1, Điều 4 được sửa đổi như sau:

“- Định mức hỗ trợ cho một hộ: 30 triệu đồng/phòng; tối thiểu 02 phòng, tối đa không quá 05 phòng”,

2. Điểm b, Khoản 3, Điều 4 được sửa đổi như sau:

“b) Hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư mua sắm phương tiện giao thông thô sơ để vận chuyển khách du lịch:

- Điều kiện cụ thể: Phương tiện giao thông thô sơ vận chuyển khách du lịch phải đảm bảo an toàn giao thông theo quy định và phục vụ tại các khu, đim du lịch được công nhận trong tỉnh”.

Điều 7. Giao UBND tnh triển khai, tổ chức thực hiện; Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12/7/2019 và có hiệu lực từ ngày 22/7/2019.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
-
Các Bộ: TP, VH, TT và DL, Tài chính;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ t
nh;
- Đoàn
ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: T
C, VH - TT và DL, Tư pháp; Cục thuế, Cục Thng kê tnh;
- TT.HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Báo T
V, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm TH - C
B tỉnh;
- Website Chính ph
;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 91/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu91/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 91/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch Trà Vinh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch Trà Vinh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu91/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Trí Dũng
       Ngày ban hành12/07/2019
       Ngày hiệu lực22/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch Trà Vinh

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 91/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch Trà Vinh

        • 12/07/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 22/07/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực